Stad Leuven richt natuur- en biodiversiteitsraad op

25 April 2023

Stad Leuven richt natuur- en biodiversiteitsraad op

"Met de oprichting van de natuur- en biodiversiteitsraad willen we de biodiversiteit in en rond de stad verder verbeteren en vergroten. De nieuwe raad zal meebouwen aan een klimaatrobuust en biodivers Leuven." - David Dessers

Om op structurele wijze samen te werken met het middenveld, experten en geëngageerde Leuvenaars rond natuur en biodiversiteit richt stad Leuven een nieuwe raad voor natuur en biodiversiteit op. Deze adviesraad zal het stadsbestuur adviseren over natuur en biodiversiteit en helpen om het draagvlak rond deze thema’s te vergroten. Eerstdaags lanceert de stad een oproep voor leden.

Vorig jaar zette de gemeenteraad de samenwerking met de milieu-adviesraad (MAR) stop omdat een goede inhoudelijke werking door interne meningsverschillen niet meer mogelijk was. De gemeenteraad gaf daarop opdracht om de oprichting van een nieuwe adviesraad te onderzoeken. Met de goedkeuring van de statuten van de nieuwe raad door de gemeenteraad gisterenavond is de nieuwe natuur- en biodiversiteitsraad (NBR) een feit.

"We zijn tevreden dat de nieuwe raad voor natuur en biodiversiteit nu het licht ziet. Dankzij deze adviesraad zullen we als stad structureel kunnen samenwerken met het middenveld, experten en geëngageerde Leuvenaars rond natuur en biodiversiteit en de kennis die rond deze thema’s aanwezig is in onze stad, maximaal valoriseren", licht schepen van klimaat en duurzaamheid David Dessers toe. "Aansluitend op het 'Charter voor de Biodiversiteit' dat we recent ondertekenden samen met Natuurpunt Leuven, zal de raad advies geven over concrete projecten en beleidsinitiatieven en zo het natuur- en biodiversiteitsbeleid van de stad versterken."

Belang

De stad is decretaal niet verplicht om deze raad op te richten. "Biodiversiteit is echter een belangrijk aandachtspunt in ons stedelijk duurzaamheids- en klimaatbeleid. Daarom willen we hierrond de krachten bundelen. Een kwalitatieve natuur draagt immers bij tot het realiseren van de klimaatdoelen, verzacht de gevolgen van de klimaatverandering drastisch en is onontbeerlijk om ons fysiek én mentaal goed te voelen", aldus schepen Dessers. "Bovendien spelen een natuurlijk ecosysteem en een hoge biodiversiteit een belangrijke rol voor onze landbouw, landschappen en gezondheid. Met de oprichting van de natuur- en biodiversiteitsraad willen we de biodiversiteit in en rond de stad verder verbeteren en vergroten. De nieuwe raad zal meebouwen aan een klimaatrobuust en biodivers Leuven."

Werking

De raad zal advies uitbrengen op vraag van het stadsbestuur of op eigen initiatief. Het advies is adviserend en dus niet-bindend. De NBR zal ook beleidsvoorstellen, initiatieven of projecten uitwerken die de biodiversiteit kunnen versterken en een klankbord voor projecten inzake natuur en biodiversiteit zijn. De nieuwe adviesraad vormt een aanvulling op de werking van onder meer de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), de Voedings- en Landbouwadviesraad (VLAR) en Leuven 2030 en zal minimaal vier keer per jaar samenkomen.

Oproep leden

De natuur- en biodiversiteitsraad zal bestaan uit maximum 25 leden die affiniteit hebben met de thema’s natuur en biodiversiteit in de regio Leuven. Eerstdaags zal de stad een oproep voor deelnemers lanceren. De samenstelling van de adviesraad zal vervolgens ter goedkeuring voorliggen aan de gemeenteraad.