Stad Leuven en Natuurpunt Leuven versterken samenwerking biodiversiteit

29 Augustus 2022

Stad Leuven en Natuurpunt Leuven versterken samenwerking biodiversiteit

"Biodiversiteit is een belangrijk aandachtspunt in ons stedelijk duurzaamheids- en klimaatbeleid. Een kwalitatieve natuur verzacht de gevolgen van de klimaatverandering drastisch en is onontbeerlijk om ons fysiek én mentaal goed te voelen." - David Dessers

Met de ondertekening van het vernieuwd Charter voor de Biodiversiteit engageren stad Leuven en Natuurpunt Leuven zich om samen de biodiversiteit in en rond de stad te verbeteren en te vergroten. Beide partijen ondertekenden het charter in 2010 een eerste keer. Het krijgt nu een update en ligt vanavond ter goedkeuring voor op de gemeenteraad.

Het vernieuwde charter legt de nadruk op de samenwerking tussen stad Leuven en Natuurpunt om de biodiversiteit te verbeteren. "Natuurpunt is de grootste natuurvereniging in Vlaanderen en ook in Leuven heeft de vereniging een groot draagvlak. Maar liefst 5% van de Leuvense gezinnen is er lid van. Natuurpunt is dan ook een belangrijke partner voor het natuur- en biodiversiteitsbeleid van de stad", licht schepen van klimaat en duurzaamheid David Dessers toe. "We willen de komende jaren de krachten nog meer bundelen en als evenwaardige partners werken aan de verbetering van de biodiversiteit. We hebben elk onze sterktes en troeven. Die willen we nog meer aanwenden en op elkaar afstemmen om de natuur- en groengebieden te beschermen, te versterken en kwaliteitsvol te beheren. Zo willen we de meest kwetsbare en bedreigde biodiversiteit vrijwaren. Dat engagement concretiseren we nu in dit vernieuwde charter."

"We zijn blij met het engagement van de stad Leuven om met ons dit hernieuwde Charter voor de Biodiversiteit te ondertekenen. Enkel door samen te werken kunnen we erin slagen de achteruitgang van de biodiversiteit een halt toe te roepen. Natuurpunt Leuven verwacht veel van het groenplan, dat een kader zal bieden voor het versterken van de groene ruimte en biodiversiteit in de stad, voor het creëren van blauwgroene corridors en voor de handhaving ervan. We zijn bovendien erg blij dat er concrete afspraken worden gemaakt om biodiversiteitsindicatoren op te stellen, zodat we de resultaten van de acties kunnen meten, opvolgen en eventueel bijsturen", reageert Leen Kuijken, covoorzitter van Natuurpunt Leuven.

Concrete doelstellingen

De stad en Natuurpunt zullen intens samenwerken om bepaalde soorten zoals de gier- en huiszwaluw te beschermen. Ze zullen ook een groenplan opstellen om een coherent beleid inzake groenontwikkeling en biodiversiteit te kunnen realiseren. Ze engageren zich bovendien om concreet aan te geven waar natuur/leefgebieden met elkaar verbonden moeten worden om een blauwgroen netwerk te creëren en gebieden aan te duiden waar bijkomende natuur bij voorkeur ontwikkeld en beheerd moet worden.

Biodiversiteit als wapen tegen klimaatverandering

"Biodiversiteit is een belangrijk aandachtspunt in ons stedelijk duurzaamheids- en klimaatbeleid. Het zorgt immers voor zuiver water, voedsel, schone lucht, bescherming, welzijn, enzovoort. Een kwalitatieve natuur draagt verder bij tot het realiseren van de klimaatdoelen, het verzacht de gevolgen van de klimaatverandering drastisch en het is onontbeerlijk om ons fysiek én mentaal goed te voelen", aldus schepen Dessers.

Het beschermen en vergroten van natuurwaarden zit verankerd op verschillende niveaus in het Leuvens beleid. Voor projecten in de stedelijke groengebieden werd een kader gecreëerd aan de hand van beleidsdocumenten zoals het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan of het ruimtelijk structuurplan. Daarnaast moedigt de stad Leuvenaars aan om zelf bij te dragen aan de biodiversiteit. "Inwoners kunnen bij onze 'tuinrangers' bijvoorbeeld gratis advies krijgen voor een biodiverse tuin, of ze kunnen subsidies aanvragen voor het aanleggen van een geveltuin of aankopen van haagplanten", vertelt Dessers.

Samenwerking met lokale natuurverenigingen

Leuven werkt niet alleen intens samen met Natuurpunt, maar ook met andere lokale natuurverenigingen, zoals de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud en het Regionaal Landschap Dijleland bijvoorbeeld. Ook zij zijn belangrijke partners in het Leuvens natuur- en biodiversiteitsbeleid. "Op regelmatige basis is er een bestuurlijk overleg met de natuurverenigingen over de grote lijnen van het beleid en de projecten. We ondersteunen hen en luisteren naar de vragen en aandachtspunten die ze formuleren bij de stedelijke werking. We ondersteunen de verschillende natuurverenigingen ook met subsidies voor het beheer of de aankoop van natuurgebieden en bieden logistieke ondersteuning bij hun projecten", besluit Dessers.