Leuven koopt vier woningen in Bloemenberggang via recht van voorkoop

01 Februari 2022

Leuven koopt vier woningen in Bloemenberggang via recht van voorkoop

"Na renovatiewerken zullen de woningen verhuurd worden door het sociaal verhuurkantoor. Deze aankoop kadert in onze strategie om als stad gronden of panden aan te kopen en die vervolgens in te zetten voor betaalbaar wonen." - Lies Corneillie

Stad Leuven heeft een recht van voorkoop op leegstaande en ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen. Dat betekent dat de stad voorrang krijgt bij de aankoop van dit soort woningen. Binnenkort zal de stad zo vier woningen in de Bloemenberggang in het centrum van Leuven verwerven. Na renovatiewerken zullen de woningen verhuurd worden door het sociaal verhuurkantoor. De aankoop gebeurt via het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL). Dit kadert in de strategie van het AGSL om voor de stad gronden of panden aan te kopen en die vervolgens in te zetten voor betaalbaar wonen.

De vier woningen in de Bloemenberggang staan al een aantal jaar leeg. Ze zijn geïnventariseerd in het leegstandsregister en staan zo al een tijdje op de radar van de stad. Wanneer een eigenaar een woning verkoopt die opgenomen is in het register, treedt het voorkooprecht in werking. De stad kreeg het recht aangeboden en wenst dit ook uit te oefenen. "We zullen voor de vier woningen het recht van voorkoop uitoefenen. Niet alleen het type pand maakt de aankoop erg interessant, ook de ligging. De woningen staan dichtbij de Dávé-site die het AGSL recent aankocht en ander woningpatrimonium van het AGSL", licht schepen van wonen en voorzitter van het AGSL Lies Corneillie toe. "Daarnaast leveren vier aaneengesloten panden schaalvoordeel op bij de renovatie ervan. Na verwerving en renovatie zal het sociaal verhuurkantoor de woningen verhuren."

De stad kan geen gebruik maken van het voorkooprecht als de koper een natuurlijke persoon is die nog geen eigen woning of bouwgrond bezit. "Door ons voorkooprecht uit te oefenen doorkruisen we dus niet de plannen van particuliere kopers, zoals jonge gezinnen", verduidelijkt Corneillie. 

Gunstig aanbod

Het is meer dan vijftien jaar geleden dat de stad het voorkooprecht nog eens uitoefende. "Vaak is het niet echt haalbaar om het voorkooprecht toe te passen. Ten eerste moet de stad even veel bieden als het bod dat is uitgebracht. Bovendien moet de stad er sociale woningen van maken. De voorbije jaren werden er af en toe panden aangeboden, maar die voorstellen waren voor de stad niet interessant. Het ging dan vaak over hele hoge bedragen voor panden met studentenkamers. Daar zouden dan telkens nog hoge renovatiekosten bij komen om de studentenkamers die in slechte staat waren, om te vormen tot gezinswoningen. De kosten zouden dan vele malen hoger zijn dan de baten. We zijn blij dat we nu in de Bloemenberggang het recht van voorkoop kunnen uitoefenen. In dit geval biedt het voorkooprecht uitzonderlijk wel een betaalbare opportuniteit", besluit Corneillie.

Gronden en panden verwerven voor betaalbaar wonen

Bij het begin van de nieuwe bestuursperiode kreeg het AGSL een nieuwe rol toebedeeld en werd het als ware de "projectontwikkelaar" van de stad. Het AGSL heeft als taak om een actief grond- en pandenbeleid te voeren om zo nieuwe sites voor woonprojecten op diverse schaalniveaus te verwerven. Indien mogelijk en opportuun maakt het AGSL gebruik van specifieke instrumenten om gronden en panden te verwerven, zoals het recht van voorkoop. Deze aankoop kadert in de strategie van het AGSL om gronden of panden aan te kopen en die vervolgens in te zetten voor betaalbaar wonen.