Zone 30, tijd voor een grondiger discussie

16 November 2011

De invoering van de zone 30 in Leuven is een goede zaak. De uitvoering ervan laat echter nog veel te wensen over. Het stadsbestuur reageert te simplistisch op cijfers van de politie die niet wijzen op een daling van het aantal ongevallen. Groen! wil een grondiger debat. In de Streekkrant van vorige week verklaarde politiecommissaris Vranckx dat er sinds de invoering van de zone 30 in Leuven geen sprake is van een merkelijke daling van het aantal ongevallen. Daarop antwoordde schepen Robbeets volgens het artikel dat het beeld afhangt van de manier waarop je telt. Hij stelt: "Als je een ongeval op de busstalling meerekent, zit je niet met een daling. Bovendien wordt de snelheidsbeperking nog niet altijd door iedereen nageleefd." De reactie van de schepen is toch wel merkwaardig. In zijn reactie haalt hij net enkele knelpunten aan die er mee voor zorgen dat de zone 30 nog niet werkt. Die knelpunten aanhalen om te bewijzen dat er wel een positief effect is van de zone 30 is net het verkeerde politiek signaal.

Frans Dumont (gemeenteraadslid): "Wij hebben altijd gezegd dat de zone 30 een zeer goed project is, maar het kan pas werken als de inrichting van straten en pleinen ook echt aangepast is aan die zone 30. En dat is nu nog lang niet het geval. In een zone 30 dienen straten en pleinen zodanig ingericht te worden dat de voetgangers zo weinig mogelijk risico's lopen op een aanrijding. De vrees van veel mensen voor het wegnemen van zebrapaden bewijst dat men zich echt nog niet veilig voelt. In plaats van de cijfers van de politie te minimaliseren, zou de schepen er beter aan doen om toe te geven dat op veel plaatsen het straatbeeld helemaal nog niet klaar is voor een goede zone 30. Versnelde investeringen zouden een beter antwoord zijn."

Marleen Demuynck (gemeenteraadslid): "Als te veel mensen de snelheidsbeperking nog niet naleven, dan moet er misschien consequenter worden gecontroleerd en opgetreden. Automobilisten zijn zich niet altijd bewust van hun snelheid. Naast controles met mobiele camera's zouden ook mobiele borden die de snelheid aangeven (met smileys als beloning) kunnen ingezet worden. En als er aan het busstation ongevallen gebeuren, dan heeft dat misschien ook wel te maken met de huidige inrichting van het busstation. Het zou beter zijn dat eens grondig te bestuderen en te verbeteren vooraleer te suggereren dat we die ongevallen zouden moeten aftrekken van de cijfers."

In de gemeenteraad van 28 november zal Groen! voorstellen dat er een grondig debat wordt gevoerd over de knelpunten bij de verdere invoering van de zone 30 en hoe die kunnen weggewerkt worden.

Frans Dumont en Marleen Demuynck