Zone 30 breidt uit naar Leuvense deelgemeenten

10 September 2020

Zone 30 breidt uit naar Leuvense deelgemeenten

Het Leuvense stadsbestuur heeft beslist om de zone 30 uit te breiden naar de deelgemeenten. Hiermee wil de stad de verkeersveiligheid verhogen, het sluipverkeer in woonstraten terugdringen en het zo nog aangenamer wonen en leven maken. De invoering van de zone 30 gaat gepaard met snelheidsremmende maatregelen en is voorzien voor 2021. De zone 30 bestaat reeds langer in de binnenstad en heeft duidelijk een positief effect op de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Datzelfde effect beoogt het stadsbestuur ook in de deelgemeenten. "Heel wat inwoners en buurtcomités zijn bezorgd over de verkeersveiligheid in hun buurt en zijn al langer vragende partij voor de invoering van de zone 30. Aan die vraag komen we nu tegemoet", zegt schepen van mobiliteit David Dessers. "Het zal een pak veiliger worden voor alle weggebruikers én bewoners. Heel wat straten in de deelgemeenten zijn woonstraten waar kinderen op straat spelen en er veel gewandeld en gefietst wordt. Het is niet meer dan logisch dat de snelheidslimiet er wordt aangepast. Bovendien willen we met de zone 30 het sluipverkeer in woonwijken terugdringen. Deze maatregel zal het verkeer ook rustiger maken zodat fietsen en stappen aantrekkelijker wordt en er minder geluidsoverlast is", stelt Dessers. "De zone 30 zal het in de deelgemeenten een pak veiliger maken voor voetgangers en fietsers, in het bijzonder de vele kinderen die er op straat spelen." - David Dessers  De positieve impact van de zone 30 op de verkeersveiligheid is bewezen. Het risico op overlijden van voetgangers ligt vijf keer lager bij 30 km/u dan bij 50 km/u. Het risico op overlijden of ernstige verwondingen voor autobestuurders en -passagiers bedraagt 15% aan 30 km/u tegenover 45% aan 50 km/u. Door de maximumsnelheid van 50 km/u naar 30 km/u te brengen wordt het geluid bovendien met 3 tot 4 decibels verminderd. Studies tonen tenslotte aan dat de invoering van een grote zone 30 niet leidt tot meer files. De doorstroming is dezelfde bij 30 km/u als bij 50 km/u. Zone 30 als norm In de straten die nu tot bebouwde kom behoren, wordt een zone 30-regime ingevoerd. Straten die belangrijk zijn voor de ontsluiting van een bepaalde wijk en belangrijke verbindingswegen zoals de Diestsesteenweg en Naamsesteenweg vallen buiten de zone 30. Op invalswegen en de ring blijft het snelheidsregime van 50 km/u of 70 km/u van toepassing op voorwaarde dat er volwaardige gescheiden fietspaden beschikbaar zijn, of aangelegd kunnen worden.  Tegelijkertijd bereidt de stad de uitbreiding van de bebouwde kom voor. "De zone 30 wordt de norm, het snelheidsregime van 50 km/u of 70 km/u behouden we enkel waar het veilig kan en aangewezen is. Zo krijg je grote, coherente zones 30 en wordt communiceren, sensibiliseren en respecteren makkelijker", aldus Dessers. Momenteel telt de stad 167 km aan wegen waar je maximum 30 km/u mag rijden. Vanaf 2021 zal dat 370 km worden, ruimschoots een verdubbeling dus. In het najaar gaat de stad van start met mobiliteitsplannen voor de deelgemeenten. Centraal hierin staat de realisatie van aangename woonkernen. De uitbreiding van de zone 30 is een voorafname op die plannen.   Snelheidsremmende maatregelen Om de zone 30 af te dwingen zal de stad verschillende snelheidsremmende maatregelen invoeren. Waar het straatbeeld niet aangepast is aan zone 30, komen er snelheidsremmende maatregelen die duidelijk aangeven waar 30 km/u geldt. Mogelijkheden zijn wegversmallingen, fietssuggestiestroken, signalisatieborden, bomen en plateaus. Voorafgaand voert de stad snelheidsmetingen uit zodat ze kan nagaan waar infrastructurele maatregelen het meest geschikt zijn. Er zal over gewaakt worden dat er geen wildgroei van maatregelen ontstaat, zodat het ten allen tijde duidelijk blijft voor alle weggebruikers. De komende maanden bekijkt de stad voor elke locatie welke maatregel het meest geschikt is om de snelheid te laten dalen maar ook om de verkeersdoorstroming te blijven garanderen.  De politie zal erop toezien dat de maximumsnelheid gerespecteerd wordt.