AG Stadsontwikkeling Leuven zet nieuwe stap in ontwikkeling Centrale Werkplaatsen

03 Juni 2021

AG Stadsontwikkeling Leuven zet nieuwe stap in ontwikkeling Centrale Werkplaatsen

Eind april trok het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het woonproject 't Wisselspoor in. Het AGSL gaat nu in overleg met de buurt en zal de komende maanden een vernieuwd masterplan voor de site uitwerken. Dat masterplan 2.0 zal de basis vormen voor de verdere ontwikkeling van de Centrale Werkplaatsen in Kessel-Lo. Recent trok het AGSL de omgevingsvergunningsaanvraag voor het vernieuwend woonproject 't Wisselspoor op de Centrale Werkplaatsen in na een negatief advies van de provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC). "De POVC trad het project op verschillende vlakken bij, maar had vragen bij de planologische basis en de impact ervan op de mobiliteit in de buurt", duidt Lies Corneillie, voorzitter van het AGSL. "De ambitie om de Centrale Werkplaatsen uit te bouwen tot het dynamische hart van Kessel-Lo blijft overeind. We gaan hiervoor de komende maanden intensief in overleg met de buurt en stellen een nieuw masterplan op." - Lies Corneillie "We zijn de voorbije weken met dat advies aan de slag gegaan en zullen dit momentum aangrijpen om de verdere ontwikkeling van de volledige site van de Centrale Werkplaatsen te evalueren", aldus Corneillie. "De ambitie om de site uit te bouwen tot het dynamische hart van Kessel-Lo blijft overeind. We willen blijven inzetten op de bouw van gezinsvriendelijke woningen, complementaire gemeenschapsvoorzieningen en kwalitatieve open(bare) ruimtes op de voormalige spoorwegwerkplaats. Maar we zullen hiervoor de komende maanden intensief in overleg gaan met de buurt en een nieuw masterplan opstellen. Want we beseffen dat de site de voorbije twintig jaar ingrijpend veranderd is. Een blinde vlek groeide uit tot het nieuwe hart van Kessel-Lo. De site is erg populair geworden en trekt veel bewoners en bezoekers. Maar die populariteit brengt ook nieuwe uitdagingen en noden met zich mee. De plannen voor 't Wisselspoor hebben die uitdagingen en noden scherp gesteld." Open debat met de buurt Een actief en open debat met de buurt zal het nieuwe vertrekpunt vormen voor de verdere ontwikkeling van de Centrale Werkplaatsen. Om de inzichten en noden vanuit de buurt te verzamelen zal het AGSL beroep doen op een onafhankelijk expert in participatieve trajecten. Deze expert zal in het najaar van 2021 aan de slag gaan. Dit debat zal de aanzet vormen voor een vernieuwd masterplan. Vernieuwd masterplan Het geactualiseerd masterplan zal bijzondere aandacht schenken aan de thema's mobiliteit, open en openbare ruimte, verweving en verdichting, ontharding en vergroening en erfgoed. Het zal de krijtlijnen van de resterende ontwikkelingen onderzoeken, actualiseren en integreren in een totaalvisie. Het nieuwe masterplan zal ook oplossingen voorzien voor de problemen die aan de oppervlakte zijn gekomen bij de plannen van 't Wisselspoor. De actualisatie van het masterplan gaat een wisselwerking aan met lopende beleidsinitiatieven zoals de opmaak van het mobiliteitsplan van Kessel-Lo en het strategisch project Regionet Leuven. De start van de opmaak van het masterplan 2.0 is voorzien voor begin 2022. De plannen voor 't Wisselspoor staan voorlopig on hold. Voor andere ontwikkelingen, zoals de herbestemming van hal 4 en 5, hal 9 en de weegbrug en de aanleg van de open(bare) ruimte, zal dit masterplan het nieuwe vertrekpunt vormen.