Gezocht: leden voor de natuur- en biodiversiteitsraad

16 Mei 2023

Gezocht: leden voor de natuur- en biodiversiteitsraad

"De raad zal advies geven over concrete projecten en beleidsinitiatieven en zo het natuur- en biodiversiteitsbeleid van de stad versterken." - David Dessers

In april richtte stad Leuven een nieuwe natuur- en biodiversiteitsraad (NBR) op. Deze raad zal het stadsbestuur adviseren over natuur en biodiversiteit en helpen om het draagvlak rond deze thema's te vergroten. De stad lanceert nu een oproep voor leden. Wie interesse heeft, kan zich kandidaat stellen tot en met 28 mei. 

"Eind vorige maand richtten we de nieuwe natuur- en biodiversiteitsadviesraad op. In deze raad zullen we de komende jaren structureel samenwerken met het middenveld, experten en geëngageerde Leuvenaars rond natuur en biodiversiteit. Dankzij de raad zullen we de kennis en expertise die over deze thema’s aanwezig is in onze stad, maximaal kunnen valoriseren. Dat is belangrijk want we willen de biodiversiteit in en rond onze stad verder verbeteren en vergroten en zo verder bouwen aan een klimaatrobuust en biodivers Leuven", vertelt schepen van klimaat en duurzaamheid David Dessers. "De raad zal advies geven over concrete projecten en beleidsinitiatieven en zo het natuur- en biodiversiteitsbeleid van de stad versterken. We gaan nu op zoek naar leden." 

25 leden

In de recent goedgekeurde statuten is bepaald dat de raad zal bestaan uit maximum 25 stemgerechtigde leden. Kandidaat-leden moeten voorgedragen worden door een lokale organisatie. Leden moeten tevens een band met Leuven hebben en affiniteit met het thema natuur en/of duurzaamheid kunnen aantonen. Verenigingen of organisaties kunnen meer dan één persoon afvaardigen. De stemgerechtigde leden treden niet op als vertegenwoordiger van de organisatie waar ze deel van uitmaken, maar wel vanuit hun deskundigheid op het vlak van natuur en biodiversiteit. Wie zich kandidaat wilt stellen, dient te zorgen voor een voordracht door zijn of haar vereniging via een gemotiveerde kandidatuurstelling. Kandidaturen, inclusief motivatiebrief, dienen ten laatste op 28 mei 2023 bezorgd te worden aan de stad via [email protected]. ​ 

Naast de stemgerechtigde leden zal de raad enkele leden met raadgevende stem tellen, zoals ambtenaren, de bevoegde schepen en een aantal deskundigen. Wie als lid met enkel raadgevende stem wil zetelen in de raad, kan zelf zijn of haar kandidatuur indienen. ​ 

Nadien zal de stadsadministratie een voorstel van samenstelling ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad. 

Werking adviesraad ​

De raad zal advies uitbrengen op vraag van het stadsbestuur of op eigen initiatief. Het advies is adviserend en dus niet-bindend. De NBR zal ook beleidsvoorstellen, initiatieven of projecten uitwerken die de biodiversiteit kunnen versterken en een klankbord voor projecten inzake natuur en biodiversiteit zijn. De nieuwe adviesraad vormt een aanvulling op de werking van onder meer de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO), de Voedings- en Landbouwadviesraad (VLAR) en Leuven 2030 en zal in principe vier keer per jaar samenkomen. Daarnaast kunnen er werkgroepen opgericht worden die in afzonderlijke vergaderingen thema's uitdiepen en agendapunten voorbereiden. 

Ten hoogste twee derde van de stemgerechtigde leden is van hetzelfde geslacht. De NBR-Leuven wordt om de zes jaar vernieuwd, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Indien een lid van de adviesraad ontslag neemt, kan hij of zij vervangen worden. Er worden geen presentiegelden voorzien.