Groen! wil jaarlijkse woonconferentie in Leuven

29 November 2007

Het vinden van een sociale en duurzame oplossing voor de vraag naar betaalbare woningen voor iedereen is een van de allerbelangrijkste politieke uitdagingen in Leuven. In de diverse beleidsplannen van stad, OCMW, AGSL wordt wonen ook als een prioritair beleidsdomein vernoemd. Er worden doelstellingen vermeld op het vlak van realiseren van nieuwe betaalbare woningen, ook in het lokaal sociaal beleidsplan dat op de gemeenteraad van 26 november voorligt. Er is overleg, onder meer in de woonraad. Groen! wil een bijkomend initiatief voorstellen dat politici en alle andere betrokken actoren in staat stelt om nauwkeurig op te volgen wat er gebeurt met alle doelstellingen en aangekondigde acties. Daarom stelt Groen! voor een jaarlijkse woonconferentie te organiseren op stedelijk niveau. Gemeenteraadslid : "Voor Groen! is een doortastende aanpak van de woonuitdaging een absolute topprioriteit. Wij vinden het goed dat het stadsbestuur en de andere publieke actoren sterk willen inzetten op wonen. Maar we willen niet dat de veelheid aan initiatieven zou leiden tot een versnippering of verzwakking van de acties. We willen tegelijk dat alle betrokkenen jaarlijks een compact en eenduidig overzicht krijgen van de concrete realisaties op het vlak van wonen voor dat jaar." Op zo'n woonconferentie zou jaarlijks een eenduidig en compact rapport moeten voorliggen, met onder meer de volgende elementen: ? Volledig geactualiseerde basisinformatie over de Leuvense woningmarkt: hoe evolueren de gemiddelde prijzen voor woningen en appartementen (kopen en huren) en kamers, hoeveel mensen staan er op de wachtlijst voor een sociale woning, hoe is het aanbod op de woningmarkt gerelateerd aan de gezinssamenstelling, hoe staat het met de sociale verdringing op de woningmarkt, ? ? Volledig geactualiseerde informatie over de voortgang in het woonbeleid: hoeveel woningen van de voorziene nieuwe projecten zijn gerealiseerd, welke projecten hebben vertraging opgelopen, hoe evolueert het aanbod (het totale patrimonium) van 'sociale woningen' in handen van de diverse spelers op de sociale huurmarkt (shm, SVK,?), ? ? Worden er maatregelen genomen om gezinnen die al lang op de wachtlijst staan voor een sociale woning op een of andere manier tegemoet te komen? Op de conferentie zouden stad, OCMW, AGSL, CAW, sociale huisvestingsmaatschappijen en de universiteit relevante middenveldorganisaties aanwezig moeten zijn. Samen zouden ze op basis van de voortgang in het woonbeleid van het voorbije jaar moeten bekijken of er bijsturingen nodig zijn.

Magda Aelvoet

OCMW-raadslid Riet Van Laer: "Als raadsleden willen we goed kunnen beoordelen of er vooruitgang is in het woonbeleid. Aan algemene verklaringen, nog meer dikke nota's of glanzende hoerabrochures in ieders brievenbus hebben we in dat verband niet zo veel. Een helder en compact overzicht van wat er nodig is en wat er echt gebeurt, dat hebben we nodig. Daarmee kunnen ook de burgers beoordelen wat hun bestuurders doen. Voor ons zal het alleszins een belangrijk instrument zijn om te zien hoe het staat met de sociale verdringing in de stad. Voor veel mensen uit de middengroepen is het al nauwelijks mogelijk om goede huisvesting te vinden. Voor mensen die in armoede leven is het haast onmogelijk. Zij mogen niet uit de aandacht verdwijnen. De precaire situatie op de woningmarkt drijft meer en meer gezinnen regelrecht in de armoede. Een rijke stad als Leuven mag dit niet laten gebeuren."

Magda Aelvoet (gemeenteraadslid) en Riet Van Laer (OCWM-raadslid)