Groen! vraagt een sterker sociaal beleid voor mensen in armoede

23 Maart 2007

Op 15 maart presenteerden de meerderheidspartijen de OCMW beleidsnota "Voor een solidaire Leuvense gemeenschap". De nota is vooral een voortzetting van het gevoerde beleid. Groen! staat positief tegenover het voornemen dat het OCMW zich zou toespitsen op haar kerntaken. Dit betekent concreet dat het OCMW verder zal gaan met het verkopen van haar patrimonium (vooral landbouwgronden en bouwgronden ? dit patrimonium beheren is geen kerntaak) om te kunnen investeren in infrastructuur voor eigen voorzieningen. In Leuven zijn ongeveer 1.500 mensen op een leefloon aangewezen. Een alleenstaande moet rondkomen met 644,5 euro. Een studio huren kost algauw 300 euro. Rest amper nog 344,5 euro om de rest van de uitgaven te dekken. Er zijn mensen in onze stad die door de mazen van het welvaartsnet vallen. Groen! wil verder gaan dan de beleidsnota en van de strijd tegen armoede een punt maken. OCMW-raadslid Riet Van Laer:"Het beleidsplan voor de komende jaren is degelijk maar is onvoldoende vernieuwend. Met goed bestuur alleen bestrijd je geen armoede. Daarom pleit ik ervoor dat er meer middelen worden vrijgemaakt om het aantal mensen dat in armoede leeft te verlagen. Ik verkies méér en een sterker sociaal beleid. Groen! stelt voor om de stadsbijdrage aan het OCMW op jaarbasis met 500.000 euro verhogen. Deze middelen kunnen aangewend worden om mensen die sociaal niet sterk staan een duw in de rug te geven." Groen! wil dat het stadsbestuur positieve sociale keuzes maakt. De bijkomende middelen voor het OCMW kunnen aangewend worden voor: ­- de verhoging van het leefloon met 6 % voor mensen die al lange tijd afhankelijk zijn van dit leefloon; ­- de financiering van initiatieven om huren beter betaalbaar te maken op de private huurmarkt voor mensen die leven van een leefloon van het OCMW; ­- het beperken van de energiefacturen voor mensen in armoede

Raadslid Marleen Demuynck: "De Groen!fractie zal deze punten op de begrotingsgemeenteraad verdedigen. Daarnaast zou het goed zijn om jaarlijks een "dag van de armoede" te organiseren waarbij mensen de kans krijgen om de onzichtbare kant van onze stad op een positieve wijze te ontdekken. Aan de andere kant geeft dit armere mensen de mogelijkheid om hun stem te laten horen aan de beleidsmakers in Leuven."

Riet Van Laer (OCMW-raadslid) Marleen Demuynck (gemeenteraadslid)