Groen Leuven ijvert voor een groen en open Parkveld

02 September 2021

Groen Leuven ijvert voor een groen en open Parkveld

Parkveld is een open, groene en agrarische ruimte gelegen naast de Geldenaaksebaan in Heverlee. Voor het gebied bestonden er allerhande bouw- en verhardingsplannen. Groen Leuven ijvert al lang voor het vrijwaren van de groene corridor die Parkveld vormt, een corridor tussen Heverleebos en de Abdij van Park. Vandaag gaat het de goede richting uit met Parkveld. Groen Leuven is tevreden dat grote delen van de oorspronkelijke bouwplannen ondertussen van tafel zijn. Nu herbekijkt het Leuvens stadsbestuur nog het moeilijkste stuk van de puzzel: de bouwplannen van projectontwikkelaar Extensa, die eigenaar is van een stuk grond dat ingekleurd is als woonzone. De stad zal voor dit stuk grond een nieuwe visie opstellen. Dat stemt Groen Leuven positief. Lanbouwgrond blijft landbouwgrond De grootste bedreiging voor Parkveld bestond uit het plan van InterLeuven om de ambachtenzone van Haasrode uit te breiden. Daar zouden grote stukken landbouwgrond voor moeten wijken. Het huidige stadsbestuur besliste eerder al om geen ruimtelijk uitvoeringsplan meer op te starten om die landbouwgrond om te zetten in zone voor bedrijvigheid. Landbouwgrond blijft dus landbouwgrond. Dat was een belangrijke wending in het vrijwaren van Parkveld als open en groene ruimte. Daarnaast waren er plannen om op de landbouwgronden van het OCMW, langs de Geldenaaksebaan, sociale appartementen te bouwen. Dit project werd reeds eerder afgevoerd door het vorige stadsbestuur. Die gebouwen zouden immers de vermelde corridor letterlijk afsluiten. Tot slot zijn er ook nog de uitbreidingsplannen van de ijspiste, die grenst aan Parkveld. De piste is  overbevraagd en de uitbreiding lijkt zeker een goed idee. Maar het stadsbestuur gaf opdracht om te onderzoeken of de ijspiste eventueel kan verhuizen naar de buurt van de Brabanthal, om daar dan uit te breiden. Dat zou eventueel zelfs de kans bieden om de huidige ijspiste en bijhorende parking terug in te groenen en bij de open ruimte te voegen. Maar dat is toekomstmuziek. Extensa-verkaveling afgevoerd. Tijd voor iets nieuws Veruit het ingewikkeldste gedeelte van Parkveld is het stuk van zeven hectare dat op het Gewestplan ingekleurd werd als woonzone en dat sinds 1996 in handen is van projectontwikkelaar Extensa. Een projectontwikkelaar met bouwplannen én bouwgrond… die hou je niet zomaar tegen. Tenzij je bereid bent om hem vele miljoenen euro’s cadeau te doen. En dus is de stad aangewezen op een dialoog met die ontwikkelaar. Het stadsbestuur kwam inmiddels met Extensa overeen dat het bestaande plan, met 68 villa’s in het groen, definitief is afgevoerd. Het plan past niet meer in de tijdsgeest maar ook niet in de beleidsdoelstellingen van het stadsbestuur en nam ook teveel ruimte in. Groen Leuven is vragende partij dat een aanzienlijk deel van het Extensa-perceel, waaronder het stuk met biologisch waardevol groen, onbebouwd blijft. Daar kan bijvoorbeeld een zone met park of bos voorzien worden, met ruimte voor natuureducatie en -beleving en van waaruit wandelingen naar omliggende gebieden kunnen vertrekken. Het stadsbestuur start nu een traject op om een nieuwe visie op Parkveld in zijn geheel en dus ook op de gronden van Extensa te ontwikkelen. Daarbij zal er ruimte zijn voor een nieuwe woonontwikkeling, maar dat nieuwe project moet dan wel voldoen aan hoge eisen op het vlak van duurzaamheid, betaalbaarheid, beperkt ruimtegebruik en moet gericht zijn op een aanbod voor jonge gezinnen. Dit traject zal tijd vragen en via participatie zullen ook de buurt en alle stakeholders betrokken worden bij dit traject. De stad maakte geen fouten De stad leverde in 2009 een verkavelingsvergunning af aan ontwikkelaar Extensa. Later in beroep leverde ook de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant tot vier maal toe een verkavelingsvergunning af.  In 2021 weigerde de deputatie dan de vergunning, omdat na een uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen zou blijken dat de stad ‘fouten’ zou gemaakt hebben in het opstellen van enkele gemeenteraadsbesluiten uit 2008. Omwille van strikt juridische argumenten en op sterk aanraden van de stadsadvocaat kan de stad niet anders dan tegen deze beslissing administratief hoger beroep aan te tekenen. Dat doet het stadsbestuur niet om de oude verkavelingsplannen van Extensa te redden, maar om aan te tonen dat de stad geen fouten kan verweten worden en daar dus ook nooit aansprakelijk voor gesteld kan worden. Het hele dossier van Parkveld komt nu in een nieuwe fase terecht. Maar iedereen die het dossier al langer volgt, kan niet anders dan vaststellen dat er zéér grote en beslissende stappen vooruit werden gezet in het vrijwaren van Parkveld als open en groene ruimte.