Groen bestuurt goed, en dat kan ook in de stad

05 Oktober 2018

Groen bestuurt goed, en dat kan ook in de stad

We staan aan de rand van een nieuw politiek tijdperk voor Leuven. Welke richting zal onze stad uitgaan na de verkiezingen van 14 oktober? Als het van Groen afhangt, gaan we voluit voor een duurzame, rechtvaardige en participatieve stad. Groen wil in zo’n project graag mee besturen, en we hebben ondertussen in de provincie en het OCMW bewezen dat Groen goed bestuurt. Voor Groen is de politieke inzet van deze verkiezingscampagne duidelijk. We willen verder groeien om nog meer te kunnen wegen op het beleid. We willen graag mee de stad gaan besturen. Mee besturen is geen doel op zich. Op basis van inhoud willen we – als de kans zich aanbiedt – met die partijen waarmee we tot een inhoudelijk sterk akkoord kunnen komen mee de verantwoordelijkheid dragen voor een beleid dat van Leuven een duurzame, rechtvaardige en participatieve stad kan maken. Als Groen in de stad mee gaat besturen, zal dat de eerste keer zijn. Dat wil evenwel niet zeggen dat Groen onervaren is. Niet alleen hebben we op onze lijst sterke mensen die ondertussen ruime ervaring hebben in de gemeenteraad, OCMW-raad, autonome gemeentebedrijven, … en ook in diverse andere rollen. Het is ook zo dat we de voorbije jaren mee de provincie Vlaams-Brabant hebben bestuurd en dat we in het OCMW van Leuven mee in de meerderheid zaten, samen met sp.a en CD&V. Op die twee plaatsen hebben we bewezen dat we mee verantwoordelijkheid kunnen dragen en dat we wel degelijk het verschil kunnen maken. OCMW Louis Debruyne (OCMW-raadslid): “We kunnen zeggen dat het werk in het OCMW een positieve ervaring was. Samen met de andere partners zorgden we ervoor dat in onze stad sociale rechten van kwetsbare burgers niet werden afgebouwd. Dankzij onze deelname in de meerderheid kwamen er enkele belangrijke nieuwe accenten in het beleid. Met Groen zorgden we ervoor dat Leuven eindelijk een Lokaal Opvanginitiatief (LOI) heeft voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. Omdat het leefloon ver onder de armoedegrens valt, stelden we voor om met de budgetnormen te werken. Hierdoor krijgen de mensen die een leefloon ontvangen, een bijkomende tegemoetkoming zodat ze toch een menswaardig leven kunnen leiden. Op initiatief van Groen vonden er twee armoedeconferentiedagen plaats, waarop de mensen die in armoede leven hun problemen en wensen konden uiten. Op basis van die getuigenissen pasten we onder meer de richtlijn mondzorg aan. Er kwamen verder nieuwe begeleidingsmaatregelen voor jongeren die de bijzondere jeugdzorg verlaten. Mee op ons voorstel kwam er een extra ondersteuning voor de Sociale Verhuurkantoren (SVK’s). Momenteel verhuurt het SVK het Spit in Leuven 120 woningen. En met de financiële steun die ze krijgen, moeten dat binnen drie jaar 180 woningen zijn. En ten slotte hebben we kunnen bekomen dat er geen Leuvense landbouwgronden in bezit van het OCMW werden verkocht. Het is de bedoeling dat we met Leuven werk maken van een lokale voedselstrategie, en dan is het noodzakelijk dat Leuven de schaarse grond in eigen handen houdt.” BIJLAGE 1, realisaties in het OCMW Provincie Tie Roefs (provinciaal gedeputeerde): “Het was de eerste keer dat Groen deelnam aan het bestuur van een provincie. Het was een boeiende en soms spannende ervaring, maar we zijn zeer trots op wat we hebben bereikt. We hebben echt een Groene stempel kunnen drukken op de provincie Vlaams-Brabant en hebben gedurfde en ambitieuze keuzes gemaakt om de grote uitdagingen, zoals de klimaatverandering, ook in de provincie aan te pakken. We geven enkele voorbeelden van belangrijke realisaties. Dankzij Groen kwam er eindelijk een gedurfd en ambitieus klimaatbeleidsplan, waarmee we tegen 2040 klimaatneutraal zullen zijn (= daling van de CO2-uitstoot met 80 tot 95% ten opzichte van 2011). Om niet in intenties te blijven hangen vertalen we het klimaatbeleidsplan om de drie jaar in een klimaatactieplan. Alle beleidsbeslissingen worden getoetst aan die klimaatbeleidsplan. Verder vrijwaarden we de middelen voor natuur. Concreet zijn wij bijvoorbeeld de enige provincie die nog subsidies geeft aan onder andere  Natuurpunt om natuurgebieden aan te kopen. De voorbije legislatuur werd er 642 hectare natuurgebied aangekocht. Op initiatief van Groen kwamen er groepsaankopen voor zonnepanelen, dakisolatie, muurisolatie en zoldervloerisolatie in samenwerking met lokale, gekwalificeerde installateurs. Die zijn goed voor ecologie én de lokale economie. Er kwamen ook opnieuw subsidies voor dierenopvangcentra en er werd een Provinciaal Steunpunt Dierenwelzijn opgericht. We zorgden er verder voor dat lokale besturen 2 miljoen besparen op hun vaste ict-kosten dankzij de raamovereenkomsten van VERA. Een volgende belangrijke realisatie is dat er op dit moment 24 windturbines in Vlaams-Brabant energie halen  uit de wind. Daarmee is het aantal werkende windturbines in Vlaams-Brabant de voorbije zes jaar verdubbeld. Maar het werk is nog niet af, en daarom gaan we ook volop voor een nieuwe deelname aan het bestuur na 14 oktober.” BIJLAGE 2, realisaties in de provincie Leuven David Dessers en Lies Corneillie (lijsttrekkers): “We zijn trots op wat we in het bestuur hebben kunnen realiseren. De ervaringen in provincie en OCMW bewijzen dat Groen op een goede manier kan besturen en op voor ons cruciale punten het verschil kan maken. Groen is een garantie voor de positieve verandering. We zijn klaar om ook in de stad Leuven mee te gaan besturen. We hebben ondertussen heel wat ervaring en we hebben een programma met goede voorstellen voor de cruciale uitdagingen: klimaatneutrale en circulaire stad, mobiliteit, wonen, aanpak van de ongelijkheid en nieuwe beleidscultuur. We willen het verschil maken voor heel wat domeinen. We gaan er onder meer van uit dat met Groen in het bestuur de cijfers in de Stadsmonitor beter zullen zijn, voor onderwerpen als participatie van burgers. Met Groen in het bestuur moet het mogelijk zijn de CO2-uitstoot echt te doen dalen. En met Groen moeten de oppervlakte aan groen en het aantal bomen zijn toegenomen. Hopelijk kunnen we op de verschillende niveaus in de meerderheid komen of blijven. Als we in de stad en in de provincie in de meerderheid zitten, kunnen we immers nog meer doen. Groen heeft de sleutel voor een breed gedragen progressieve coalitie, op basis van inhoud, niet op basis van polarisering.”     Tie Roefs, Louis Debruyne, David Dessers en Lies Corneillie