Stad Leuven past parkeernormen voor nieuwbouwprojecten aan

06 Oktober 2022

Stad Leuven past parkeernormen voor nieuwbouwprojecten aan

Het Leuvense stadsbestuur wil de parkeerverordening aanpassen aan de hedendaagse noden. Deze verordening regelt het aantal parkeerplaatsen voor auto's en fietsen die voorzien moeten worden in nieuwbouwprojecten. De nieuwe regels hebben dus enkel betrekking op nieuwbouwprojecten. Voor de huidige Leuvense bewoners verandert er niets. De stad organiseert van 6 oktober tot 4 november een openbaar onderzoek over de gewijzigde parkeerverordening. De vernieuwde regelgeving zal ten vroegste in het voorjaar van 2023 van kracht zijn. "In een stad die steeds meer bewoners en studenten telt, moet je de regels opfrissen om voorbereid te zijn op de toekomst", licht schepen van mobiliteit David Dessers toe. "Door de parkeernormen aan te passen, kunnen we de kwaliteit van het openbaar domein vrijwaren en verbeteren. De nieuwe verordening maakt het mogelijk om op maat van projecten afspraken vast te leggen. Voor de huidige Leuvense bewoners verandert er voor alle duidelijkheid niets. Ook voor de renovatie van woningen en gebouwen alsook de bouw van woningen met een gevel smaller dan 7 meter verandert er niets." "Door de parkeernormen aan te passen, kunnen we de kwaliteit van het openbaar domein vrijwaren en verbeteren." - David Dessers Sociale woningen ​Voor sociale woonprojecten verlaagt de stad de norm voor autoparkeerplaatsen naar 0,5. Een project met vijftig sociale woningen bijvoorbeeld zal 25 parkeerplaatsen moeten voorzien. Totnogtoe bedroeg de norm één parkeerplaats per sociale woning, maar vastgesteld wordt dat niet alle parkeerplaatsen gebruikt worden. Door de parkeernorm voor sociale woonprojecten te verlagen wordt de bouwkost bovendien beperkt. Geen bewonerskaart in grotere woonprojecten ​"Het uitgangspunt is dat we het publieke domein steeds minder gaan inzetten voor het stallen van private voertuigen. Grotere nieuwbouw woonprojecten met meer dan vijf wooneenheden moeten zelf voorzien in hun parkeerbehoeften. Zij moeten voldoende parkeerplaatsen voorzien zodat wagens van bewoners geen plaats meer nodig hebben op het publieke domein", duidt schepen Dessers. Omdat nieuwe gebouwen van meer dan vijf wooneenheden volledig zelf moeten voorzien in hun eigen parkeerbehoeften, hebben bewoners van deze gebouwen in de toekomst geen recht meer op een bewonerskaart. Het project moet zo worden ontworpen dat auto's en fietsen niet meer op straat staan. Kernwinkelgebied ​Voor handel, horeca en bedrijven binnen het kernwinkelgebied verlaagt de stad de parkeernorm bij nieuwbouw naar nul parkeerplaatsen. Bouwheren moeten hier ook werk maken van meer voorzieningen voor fietsparkeren. Fietsparkeren ​Voor alle bouwprojecten zullen er bovendien hogere kwaliteitseisen voor de fietsenstalling worden gesteld en het aantal fietsparkeerplaatsen moet omhoog. Ook studentencomplexen moeten in de nodige fietsenstallingen voorzien. Afwijkingen mogelijk ​Bij grotere projecten of in een particuliere woning met een gevel van meer dan 7 meter, blijft in principe de norm één parkeerplaats per wooneenheid. Wanneer een bouwheer, verkavelaar of ontwikkelaar echter voldoende investeert in duurzame alternatieven, zoals deelwagens of deelbakfietsen bijvoorbeeld, is afwijken van de norm mogelijk. "Denk bijvoorbeeld aan een appartementsgebouw dat enerzijds een aantal parkeerplaatsen voor bewoners aanbiedt en anderzijds een aantal deelwagens voorziet", gaat Dessers verder. "In dat geval kan er afgeweken worden en kunnen er minder parkeerplaatsen opgelegd worden. Iedereen wint daarbij: autodelen is immers goed voor de portefeuille van de bewoners en voor het milieu." Openbaar onderzoek ​Het openbaar onderzoek rond deze wijziging start op donderdag 6 oktober en loopt tot vrijdag 4 november. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon het dossier inkijken en opmerkingen, standpunten en/of bezwaren indienen bij de stad. Vervolgens worden deze behandeld door de stad. De verordening zal ten vroegste voorjaar 2023 van kracht zijn.