“Een appartement vinden was moeilijker dan een job vinden.”

08 Februari 2013

Het is niet eenvoudig om als alleenstaande ouder een woning te vinden. Als je een huis of appartement moet huren, is het niet alleen moeilijk om iets te vinden dat een beetje in orde is of dat betaalbaar is. Vaak laat men je ook nog eens merken dat je als alleenstaande ouder zelfs niet langs moet komen. Het blijkt ook uit recente armoederapporten dat het zeker voor alleenstaande moeders tegenwoordig heel moeilijk is om rond te komen, bv. na een scheiding. Velen hebben een ander beeld bij 'armoede' maar een groeiende groep mensen, vaak hoogopgeleid en met een baan, heeft het niet gemakkelijk in onze hedendaagse samenleving. Ina en Gwenda getuigen

in dit filmpje over hoe het is om als alleenstaande moeder op zoek te gaan naar een huurappartement. Vaak krijg je zelfs niet eens de kans om langs te komen, omdat je 'het toch wel niet zal kunnen betalen'. Gwenda zegt: "Een appartement vinden was moeilijker dan een job vinden." Ina nam, na heel lang zoeken, contact met de dienst wonen van de stad, en kreeg een antwoord van het discriminatiemeldpunt. Haar ervaringen zijn duidelijk geen alleenstaand geval, zo bleek daaruit. En als je zelf geen uitgebreid netwerk hebt, weegt het zwaar. Ina: "Ik ga nooit iets kunnen kopen. Ik zal altijd die zorg hebben."

Het verhaal van Ina en Gwenda is het verhaal van veel alleenstaande ouders, ook van vaders. En als je een andere huidskleur hebt, komen er soms nog andere drempels bij. Maar er is wel nood aan een goed beleid om te voorkomen dat deze mensen verder in de armoede komen.

Nood aan sterkere antwoorden tegen discriminatie op de huurmarkt, Groen wil actie

Groen wil dat er een sterker lokaal woonbeleid komt. Een woonbeleid dat zich niet alleen richt op verwerving van woningen, maar ook actiever wordt op de huurmarkt. Het klassieke antwoord is dat de lokale overheid heel weinig middelen heeft om een actief huurbeleid te voeren of om op te treden tegen discriminatie. Groen is het daar niet mee eens. Er zijn wel degelijk mogelijkheden, maar ze moeten dan ook gebruikt worden. Groen wil een actievere houding om discriminatie op de woningmarkt tegen te gaan, onder meer ten aanzien van alleenstaande ouders. Het gaat hier om een groep mensen met serieus risico om in een situatie van armoede terecht te komen. Wij kijken uit naar concrete voorstellen in het bestuursakkoord.

Vandaag formuleren we al enkele voorstellen.

 Campagne tegen discriminatie op de huurmarkt

Groen wil dat stad en OCMW een stevige informatiecampagne starten rond discriminatie op de huurmarkt. Mensen die op zoek zijn naar een huurwoning kunnen geholpen worden met concrete tips om je te wapenen tegen mogelijke discriminatie. Eigenaars zouden actief moeten worden aangesproken over feiten van discriminatie. Eigenaars die zich correct houden aan alle bepalingen van de wet en positieve initiatieven nemen om discriminatie tegen te gaan, zouden een speciale vermelding of logo kunnen krijgen voor hun inspanningen.

Controle op afficheren van de huurprijs

Volgens de huurwet is iedereen die een woning verhuurt verplicht om bij elke bekendmaking (of dat nu aan de woning is of op internet) de huurprijs en gemeenschappelijke kosten te vermelden. Een groot deel van de huurmarkt wordt gecontroleerd door immokantoren. Die vermelden wel vaak de prijs op het internet, maar daarmee is de discriminatie nog niet opgelost. Net de meest kwetsbare mensen hebben vaak geen internet en gaan af op aankondigingen in het straatbeeld. Daar worden prijzen heel vaak niet geafficheerd, wat dan weer als instrument gebruikt wordt voor een feitelijke discriminatie. Volgens de wet komt het toe aan de lokale overheid om te controleren of de prijzen effectief worden geafficheerd. Heel wat steden en gemeenten, waaronder Leuven, willen dat echter niet doen. Op een vraag van Groen hierover in de Leuvense gemeenteraad bevestigde burgemeester Tobback dat hij niet van plan is hiervoor middelen in te zetten, tenzij hij die zou krijgen van een hogere overheid. Dit is voor ons een onaanvaardbaar antwoord.

Groen vindt dat de stad controles moet uitvoeren en moet optreden tegen eigenaars die de wet niet respecteren.

Actieve rol meldpunt discriminatie

Bij het Leuvense Meldpunt Discriminatie worden feiten van discriminatie op de woningmarkt gemeld. Vanuit het Meldpunt wordt nu al steun gegeven aan wie zich meldt. Dat is al een goede zaak. Groen vindt dat bekeken moet worden hoe het Meldpunt een nog actiever rol kan worden op dit terrein. Het is evident dat het Meldpunt een sleutelrol te spelen heeft in de informatiecampagne die wij voorstellen. We zijn er ook voorstander van te onderzoeken of het Meldpunt praktijktests kan uitvoeren, waarbij discriminatie actief wordt opgespoord.

Meer huurwoningen op de markt brengen

Het is van belang dat er ook werk wordt gemaakt van structurele oplossingen op de woningmarkt. Zo is het nodig dat het aanbod aan kwalitatieve en betaalbare huurwoningen op de reguliere woningmarkt groter wordt. Alles verwachten van de sociale huisvesting volstaat niet, want ook daar is er een groot onevenwicht tussen vraag en aanbod.

Groen is voorstander van een actievere rol van de lokale overheid op de woningmarkt, en dus ook de huurmarkt. We willen dat het AGSL en het Sociaal Verhuurkantoor de mogelijkheden bekijken om meer huurwoningen op de markt te brengen, beheerd door publieke actoren. Voor AGSL impliceert dit een verruiming van de huidige taakinvulling. Er zijn nu al initiatieven, zoals de starterswoningen, waar AGSL met een huurformule werkt en aan opbouw van patrimonium doet. Dat zou moeten uitgebreid worden, met een nog sterkere sociale doelstelling.

Filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=IbtSlVaMeFk

Gwenda Princen en Ina Moens