10 apr 2019

Leuven stelt tien grote ambities voor komende jaren voor

Waar gaat Leuven de komende jaren naartoe? In een ambitieuze bestuursnota heeft de nieuwe bestuursploeg hierop, in samenwerking met de stadsadministratie en andere experten, een antwoord geformuleerd. De nota beschrijft de tien grote doelstellingen die het stadsbestuur wil realiseren en de concrete acties die daarvoor nodig zijn. "Leuven zal baanbrekend zijn. Eén van de meest zorgzame, groene en welvarende steden", zegt burgemeester Mohamed Ridouani.

Een intensieve samenwerking tussen het bestuur, de stadsadministratie en experten heeft tot een akkoord geleid over de ambities voor de komende jaren en de nodige acties die ervoor nodig zijn. Op deze bestuursnota volgt tegen het najaar een meerjarenplan (dat volgens decreet moet ingaan vanaf 2020). De komende maanden gaat de stad prioriteiten bepalen, rekening houdend met beschikbare middelen, zowel financieel als op vlak van personeel, en een concreet plan voor de komende jaren opmaken.

Tien grote ambities voor Leuven

Betaalbaar wonen

"Onder meer met nieuwe woonvormen, zoals Community Land Trust waarbij je enkel de woning koopt en niet de grond, willen we inzetten op betaalbaar wonen." - Lies Corneillie

Betaalbaar wonen is één van de prioriteiten van het stadsbestuur. "Om ervoor te zorgen dat wonen en leven betaalbaar blijft voor iedereen, blijven we investeren in sociale huisvesting. Door samen te werken met de sociale huisvestingsmaatschappijen, eigen gronden in te zetten en te onderhandelen met projectontwikkelaars, willen we de wachtlijsten wegwerken", zegt schepen van wonen Lies Corneillie. "Daarnaast richten we een Woonpunt op, waar Leuvenaars terecht kunnen met vragen en advies, maar het is meer dan een infopunt: het is een samenwerkingsverband dat acties en campagnes uitrolt, bemiddelt tussen huurder en verhuurder, verhuur via het sociaal verhuurkantoor stimuleert, premies bekendmaakt…" Ook met nieuwe woonvormen, zoals Community Land Trust, waarbij de grond eigendom blijft van de gemeenschap of stad, en je als bewoner enkel de 'bakstenen' op de grond koopt, wil de stad inzetten op betaalbaar wonen.

Bereikbare, toegankelijke en verkeersveilige stad

Ook op vlak van mobiliteit heeft het bestuur uitgesproken ambities. Leuven moet een bereikbare, toegankelijke en verkeersveilige stad zijn waar iedereen zich veilig en vlot kan verplaatsen. Het bestuur zet in op een stad waar aangenaam en veilig gefietst en gewandeld kan worden. "We zetten onze investeringen in comfortabele fiets- en voetpaden voort, en voeren ze versneld uit", zegt schepen van openbare werken Dirk Vansina.

"We werken samen met de inwoners mobiliteitsplannen uit voor de deelgemeenten. Die moeten de levenskwaliteit en verkeersveiligheid verbeteren." - David Dessers

"In de deelgemeenten willen we de levenskwaliteit en de verkeersveiligheid verbeteren, door samen met de inwoners mobiliteitsplannen uit te werken, als structurele en duurzame antwoorden voor het mobiliteitsvraagstuk", zegt schepen van mobiliteit David Dessers. De uitrol van mobipunten, waar verschillende vormen van deelmobiliteit gebundeld worden, is een ander speerpunt.

Veilig stad met aantrekkelijke woonwijken

Veilige, propere straten en pleinen, veel groen, winkels, scholen, sportinfrastructuur, ontmoetingsplaatsen… Ze spelen een belangrijke rol in een fijne buurt en dragen bij aan de levenskwaliteit van de Leuvenaars. Daarom blijven we werk maken van een mooie en uitnodigende openbare ruimte, en voldoende voorzieningen (sport, cultuur, zorg, onderwijs, recreatie) in de buurt, in heel Leuven. "Samen met de inwoners bekijken we per woonkern wat goed is en wat beter kan", zegt schepen van ruimtelijke ordening Carl Devlies. "Met die resultaten gaan we aan de slag om elke woonkern te versterken, met meer groen, aangename straten en pleinen, ruimte voor voorzieningen, veilige en duurzame mobiliteit… Uiteraard verliezen we de unieke 'couleur locale' van de woonkern niet uit het oog." Veiligheid is essentieel in een aangename woonstad. "We blijven investeren in een sterk, aanspreekbaar politiekorps, dat ook aanwezig is in de wijken", zegt burgemeester Ridouani.

Open en groene ruimte behouden, verdichten, en waterlopen opwaarderen zijn belangrijk voor het bestuur. "We vergroenen Leuven verder, zorgen voor een bijkomende invulling daar waar nodig en we voorzien een mooie verbinding tussen het groen. We planten zelf bomen bij, stimuleren om waardevol privégroen open te stellen en ook met gevelgroen en daktuinen gaan we Leuven verder verduurzamen en aangenamer maken," zegt schepen van openbaar groen Lalynn Wadera. "De blauwgroene linten die Leuven doorkruisen, lenen zich uitstekend voor duurzame mobiliteit, recreatie en ontmoeting", zegt schepen Devlies. "De ontwikkeling van groene longen als de Molenbeekvallei, de Dijlevallei staan in de steigers. De ontwikkelingen op de Hertogensite, het Janseniushof, de ruime omgeving van de Vaartkom, de Bodartsite en het Ruelenspark illustreren deze aanpak."

Duurzame, klimaatbestendige en circulaire stad

Een duurzame, klimaatbestendige en circulaire stad realiseren is nodig om de levenskwaliteit ook in de toekomst te garanderen. "We versterken Leuven 2030 vzw en versnellen de inspanningen op vlak van duurzame energieproductie en -verbruik, door te investeren in windmolens en zonnepanelen via energiecoöperaties zoals LICHT Leuven. Zo willen we de productie van hernieuwbare energie vertienvoudigen, samen met de Leuvenaars", zegt schepen van klimaat en duurzaamheid David Dessers. De stad blijft ook inzetten op duurzame renovatie, op wijkniveau en met speciale aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

Inclusieve en zorgzame stad

Leuven wil verder werken aan een zorgzame stad. "We willen dat iedereen zich hier goed kan voelen en vooruit kan gaan. Daarom investeren we in kwalitatieve, toegankelijke en betaalbare kinderopvang, gezinsondersteuning, gezondheidszorg, ouderenzorg, toeleiding naar tewerkstelling...", zegt schepen van zorg en welzijn Bieke Verlinden. "Dat kunnen we enkel bereiken als we met alle partners de handen in elkaar slaan en samenwerken aan een betrokken, geëngageerde stad waar we zorgen voor elkaar. We bouwen aan zorgzame buurten, waar mensen elkaar kennen en helpen en snel de weg vinden naar de juiste hulp. Zo willen we ook eenzaamheid tegengaan. Het is voor ons ook heel belangrijk dat mensen die moeilijkheden ondervinden automatisch de ondersteuning ontvangen waarop ze recht hebben,' alsnog schepen Verlinden.

Het stadsbestuur wil meer samenwerken met en voor senioren. "Leuven telt een grote groep senioren; daarom richten we een netwerk op voor een beter seniorenbeleid. Samen met alle partners en actoren zullen we zorgen voor overleg, afstemming en intervisie. We richten werkgroepen op rond vereenzaming, mantelzorg en dementievriendelijke gemeente", zegt schepen van senioren Denise Vandevoort.

Bedrijvige stad

Onderwijs is dé manier om kinderen en jongeren alle kansen te geven. "We zijn een onderwijsstad waar kinderen hun talenten en interesses kunnen ontwikkelen, brede kennis kunnen vergaren en proeven van alle mogelijkheden. We zullen de capaciteit in het secundair onderwijs gevoelig verhogen, om tegemoet te komen aan de grote vraag. Door in te zetten op kwalitatief en kosteloos basisonderwijs, willen we gelijke onderwijskansen stimuleren. We breiden ‘KinderKuren’ uit, wat sterke opvang op school betekent, en talentontwikkeling", zegt schepen van onderwijs Lalynn Wadera.

Het is belangrijk dat elke Leuvenaar de mogelijkheid heeft om dicht bij huis een betekenisvolle job te vinden. Een bloeiende Leuvense economie is belangrijk voor iedereen. "Daarom blijven we in structureel overleg met de sector kijken naar wat nog beter kan en maken we Leuven nog aantrekkelijker voor ondernemers, bedrijven en talent", zegt Wadera. "Ruimte, innovatie en samenwerking over sectoren heen zijn daarin de sleutelwoorden. Met de ontwikkeling van Leuven-Noord, de versterking van Leuven MindGate en de oprichting van een professioneel ondernemersloket willen we Leuven als economische topstad verder vooruit doen gaan. Zonder daarbij onze maatschappelijke rol te vergeten, we blijven werken aan duurzaam ondernemerschap en versterken de sociale economie.” “We spelen in op arbeidsmarktkrapte door onderbenut talent aan te boren en kenniswerkers van binnen- en buitenland aan te trekken", zegt schepen van werk Els Van Hoof.

Wie ondernemen zegt, zegt handel en horeca. "We versterken de sector met instrumenten zoals een duidelijk vestigingsbeleid en specifieke toelages, die kantoren in leegstaande panden stimuleren zoals in de Bondgenotenlaan en handel en horeca in winkelkernen aanmoedigen. We verbeteren de leegstandstaks om het kernwinkelgebied levendig te houden", zegt schepen van handel Els Van Hoof. "Ook bij de impact van e-commerce en shoppingcentra willen we de sector begeleiden, door het lokaal winkelen te bevorderen."

Bruisende stad met voor elk wat wils

Er valt veel te beleven in Leuven, het hele jaar door. Voor het nieuwe bestuur is het belangrijk dat iedereen zijn ding kan doen, van jong tot oud, zich kan amuseren en mensen kan ontmoeten. Daarom blijft de stad investeren in een gevarieerd aanbod van en voldoende ruimte voor cultuur en vrije tijd, ook in de deelgemeenten. "Ruimte voor cultuur en vrije tijd wordt het belangrijkste speerpunt deze legislatuur. Met een innovatief ruimtedeelplatform willen we geïnteresseerden helpen een geschikte locatie te vinden", zegt schepen van cultuur Denise Vandevoort. "We investeren in nieuwe of herbestemde ruimte, zoals de nieuwe podiumkunstensite, het stadhuis, en extra ruimte voor SLAC, het deeltijdskunstonderwijs, in elke deelgemeente." Ook de Leuvense jongeren hebben nood aan meer ruimte. "We ondersteunen jeugdverenigingen bij renovatie, nieuwbouw en investeringen in brand- en inbraakveiligheid van hun lokalen. Ook voor energiebesparende investeringen geven we ze een extra duwtje in de rug", zegt schepen van jeugd Dirk Vansina. "We blijven stimuleren dat Leuvense jongeren mee stad kunnen maken, via mijnLeuven en Kabaal."

Iedereen die wil deelnemen aan cultuur en vrije tijd, moet dat kunnen. "Daarom breiden we o.a. het aanbod van de Uitpas, een spaar- en kortingskaart, uit", aldus Vandevoort.

Gezonde en sportieve stad

Nergens wordt meer gesport dan in Leuven. "Een sportieve stad is een gelukkige stad," stelt schepen van sport Els Van Hoof. "We blijven investeren in sportinfrastructuur, onder meer op de Ymeriasite in Wijgmaal en de Boudewijnsite in Kessel-Lo, waar we onderzoeken of er een 50-meterbad kan komen. Daarnaast bekijken we waar er een skeelerpiste kan komen en bouwen we een balsportenhal op de UCLL-site. We leggen ook meer laagdrempelige beweegplekken aan in de stad. Zo willen we nog meer mensen aan het sporten krijgen. Het jaar 2021 is daar een belangrijk moment voor. Dat jaar is Leuven de aankomststad voor het WK Wielrennen en we ambiëren de titel Europese Sportstad. Dat ziet we als hét moment bij uitstek om sportieve evenementen te organiseren en innovatie in sport aan te moedigen."

Vernieuwende en performante stad die samenwerkt

"We werken aan één centraal punt waar alle vragen, meldingen en klachten binnenkomen. Zo moet de Leuvenaar niet zelf uitzoeken waar hij of zij terechtkan met zijn vraag of klacht." - Thomas Van Oppens

Leuven wil baanbrekend zijn en een toonbeeld van hoe steden uitdagingen krachtdadig, innovatief en slim aanpakken. Ook binnen de dienstverlening blijft de stad innoveren, zegt schepen van ICT Thomas Van Oppens. "Digitale dienstverlening is de toekomst. We zorgen ervoor dat Leuvenaars gemakkelijk, vanop afstand, kunnen geholpen worden, via een persoonlijk account. Bovendien werken we aan één centraal punt waar alle vragen, meldingen, klachten… binnenkomen, die dan doorgestuurd worden naar de juiste dienst. Op die manier hoeft de inwoner niet zelf uit te zoeken waar hij terecht kan.” Daarnaast gaat de stad actiever aan de slag gaan met data. "We gaan meer data ontsluiten naar burgers en inzetten voor innovatieve projecten en onderzoeken."

"We zorgen ervoor dat Leuven een verbonden en betrokken stad blijft, waar iedereen Leuvenaar is en zich thuis kan voelen, ongeacht afkomst, overtuiging, gender of geaardheid, en kiezen voor dialoog en bruggen slaan. We werken samen aan een positieve toekomst, met zoveel mogelijk geëngageerde en betrokken inwoners, organisaties, kennisinstellingen, ondernemers en bedrijven, zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal," besluit Ridouani.

Leuven, maak het mee!

Na de bespreking van de bestuursnota op de gemeenteraad, nodigt het stadsbestuur vanaf mei alle Leuvenaars uit om mee te doen en hun mening te geven, onder de noemer 'Leuven, maak het mee!'. Op een nieuw online platform kunnen inwoners, bezoekers, studenten … vanaf dan hun ideeën geven om onze stad verder te verbeteren. Wie zich graag laat inspireren door boeiende sprekers en Leuvense organisaties, is welkom op het 'Maak het mee!-festival' op zondag 12 mei op het Ladeuzeplein.

De volledige bestuursnota kun je hier lezen.

Cookies op groen.be

Groen gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten functioneren. Deze cookies verwerken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig.

Als je daarvoor toestemming geeft, maken we ook gebruik van marketingcookies. Die stellen ons in staat om de website beter af te stemmen op jouw voorkeuren.

Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Voorkeuren aanpassen
Alle cookies accepteren