Het nieuwe busplan voor de vervoersregio Leuven

04 Oktober 2020

Het nieuwe busplan voor de vervoersregio Leuven

Het nieuwe busplan dat in januari 2022 zal worden ingevoerd is een positieve evolutie voor het busaanbod in Leuven en de ruimere Leuvense regio binnen de Vervoerregio Leuven. Daar waar de vraag het grootst is, wordt er meer en frequenter aanbod gecreëerd. Minder bussen door het centrum, een latere bediening ’s avonds (in de week tot 24u en op zaterdag tot 1u), een beter aanbod voor het Wetenschapspark, een bushalte aan Sint-Maartensdal en een betere ontsluiting voor de Vaartkom. Het zijn maar enkele van de positieve elementen van dit nieuwe busplan. De vlottere en snellere verbindingen zullen ervoor zorgen dat het openbaar vervoer in Leuven en de regio kwalitatief en betrouwbaar blijft. Dat is een belangrijke stap om onze stad bereikbaar en leefbaar te houden. Zeker in het licht van de ambitie van Leuven 2030, waarbij we het autoverkeer met 20% willen reduceren en het aantal busreizigers en fietsers willen verdubbelen. Qua capaciteit is het busstation ter hoogte van het station met bijna 37000 opstappende busreizigers per dag intussen aan haar limieten zodat er in de toekomst eveneens zal uitgeweken worden naar Gasthuisberg voor een overstap. Op termijn zullen er nog meer hubs bijkomen. Van een unipolair naar een bipolair model en op termijn een multipolaire aanbod van overstappunten. Via het nieuwe ringtracé zal er bovendien een frequente verbinding ontstaan tussen Gasthuisberg en Imec via de Celestijnenlaan, die trouwens volledig zal worden heraangelegd zodat de vele bewoners, dikwijls oudere mensen daar een vlot toegankelijke (met verhoogde opstap) verbinding krijgen via de ringbus naar het station en waar fietsers en voetgangers op een veiligere manier dan dat dat nu het geval zich gaan kunnen verplaatsen. Ook op vlak van vlootbeheer is er beterschap op til. Intussen rijden de eerste 6 volledige elektrische bussen rond op lijn 2 en tegen 2025 moeten alle bussen op Leuvens grondgebied elektrisch zijn. Je kan bussen niet zomaar vervangen door kleinere busjes of bustaxi’s in een stadsomgeving. Er is nu eenmaal een economische logica qua exploitatiekost, intrinsiek potentieel en bezettingsgraad. Het is een plan dat op vele punten de goede richting uit gaat, zoals de 27% minder bussen op de Bondgenotenlaan. - Wouter Florizoone Namens Groen Leuven werden er 2 aspecten specifiek aangestipt. “Het consultatieproces voor de invoering van dit netplan is afhankelijk van het traject dat is uitgestippeld door de Vlaamse overheid en in regie door De Lijn. Het is dus Vlaanderen die beslist heeft dat er geen participatie mogelijk was. Maar dat wil niet zeggen dat er geen informatieverstrekking mogelijk is. Daarom benadrukken we om snel en zo transparant mogelijk alle wijzigingen mee te geven. Zoals bijvoorbeeld hoe de nieuwe lijnen precies gaan rijden, welke haltes er sneuvelen en waar er precies bijkomen. Ook de evaluatie en de manier waarop die wordt uitgevoerd, zal belangrijk zijn.” aldus gemeenteraadslid Wouter Florizoone. Een ander aspect gaat over de infrastructuur en doorstromingsmaatregelen. “We zullen op heel wat lijnen frequentere bussen hebben maar die zullen pas klokvast kunnen rijden als ook de files gereduceerd worden of als de bus in een eigen busbaan kan rijden. De meerwaarde van de beperkte 900m busbaan op de Tiensesteenweg is intussen gekend met gemiddeld meer dan 5 minuten reistijdwinst op piekmomenten." geeft Wouter Florizoone aan. "Daarom ook de oproep aan het stadsbestuur om in nauw overleg met Agentschap Wegen en Verkeer prioritair werk te maken van de verlenging tussen de Elisabethlaan en Park Michotte en ook een gelijkaardig principe van busbaan is nodig op de Diestsesteenweg, in het belang van een vlotter busverkeer.”