Mobiliteitsplan Kessel-Lo gaat van start op 28 augustus

21 Augustus 2023

Mobiliteitsplan Kessel-Lo gaat van start op 28 augustus

"Met het plan bannen we sluipverkeer uit woonbuurten, verhogen we de verkeersveiligheid, zeker ook in schoolomgevingen, en zorgen we voor meer ruimte voor groen en ontmoeting." - David Dessers

Op maandag 28 augustus 2023 voert stad Leuven het mobiliteitsplan voor Kessel-Lo in. Onder meer door het sluipverkeer uit de woonwijken te halen, maakt dat plan het leven en wonen in de deelgemeente nog aangenamer en zorgt het ervoor dat iedereen zich veilig en vlot kan verplaatsen. Het mobiliteitsplan kwam tot stand na een participatietraject waarbij de inwoners van Kessel-Lo op verschillende momenten voorstellen konden doen om de levenskwaliteit en mobiliteit te verbeteren. De komende weken en maanden monitort de stad nauwgezet of de maatregelen het beoogde effect hebben.

Uit verschillende bevragingen kwam duidelijk naar voren dat mensen graag in Kessel-Lo wonen maar dat er heel wat sluipverkeer is dat bovendien vaak te snel rijdt. Metingen bevestigen dat. Daarnaast uitten verschillende bewoners hun bezorgdheid dat voetgangers en fietsers zich niet overal veilig kunnen verplaatsen.

"Het mobiliteitsplan zal de verkeersveiligheid verhogen en het leven en wonen in Kessel-Lo verbeteren. De zone 30 die we vorig jaar hebben uitgebreid naar de deelgemeenten was daarvoor een eerste grote stap. Dit mobiliteitsplan is een nieuwe belangrijke stap", zegt burgemeester Mohamed Ridouani. "We weren het sluipverkeer in de woonwijken, laten de verschillende fietsroutes beter op elkaar aansluiten, verbeteren het voetgangersnetwerk en werken aan een betere doorstroming van het openbaar vervoer. Zo zal er meer ruimte zijn voor wandelen en bewegen, spelen op straat, meer groen en ontmoetingsplekken. Met verschillende maatregelen moedigen we inwoners en bezoekers aan om hun verplaatsingen te voet, met de fiets of het openbaar vervoer te doen of gebruik te maken van deelmobiliteit. Zo willen we Kessel-Lo voor iedereen bereikbaar houden, ook voor wie een auto nodig heeft."

"De voorbije jaren deden de inwoners van Kessel-Lo verschillende voorstellen om de levenskwaliteit en mobiliteit in hun wijken te verbeteren. Samen met een studiebureau gingen we hiermee aan de slag en stelden we een mobiliteitsplan op", vertelt schepen van mobiliteit David Dessers. "We gingen op verschillende momenten in gesprek met de inwoners over het plan. Zo vond er gedurende enkele dagen een grote infomarkt plaats in HAL 5 en organiseerden we gesprekstafels in kleinere groepen. De interesse bleek enorm groot. Op basis van al die input stuurden we de plannen nog bij. We voeren nu dus een plan door dat ten volle tegemoet komt aan de wensen en verzuchtingen van de inwoners van Kessel-Lo. Het plan moet leven in deze deelgemeente nog aangenamer maken", besluit Dessers.

Het mobiliteitsplan omvat naast de verschillende concrete aanpassingen die de stad op maandag 28 augustus doorvoert, ook een aantal ingrepen op de langere termijn.

Concrete aanpassingen in de wijken

​Om het sluipverkeer aan te pakken in de omgeving van de Wilselsesteenweg komt er een knip aan de Wilselsesteenweg ter hoogte van de rotonde met de Bergstraat. Het smalle deel van de Wilselsesteenweg, tussen de Domeinlaan en de Bergstraat, legde de stad ondertussen aan als woonerf. Dit komt de verkeersveiligheid en woonkwaliteit ten goede. De Sparrenboslaan wordt eenrichtingsverkeer van Rietgors tot de Domeinstraat.

De omgeving tussen het provinciedomein en de Diestsesteenweg heeft bijzonder veel last van sluipverkeer. Daarom voert de stad een samenhangend pakket van knips en wijzigingen van de rijrichting door. Door de aangepaste circulatie wordt het een pak minder interessant voor doorgaand autoverkeer om via deze woonstraten te rijden.

In de omgeving van de Centrale Werkplaatsen wordt de Opvoedingsstraat een eenrichtingsstraat voor auto's van de Smidsestraat richting de Cristianlaan, zodat het er veiliger wordt voor fietsers. De Richard Valvekensstraat wordt eenrichtingsverkeer in de richting van de Diestsesteenweg.

In het oosten van Kessel-Lo zullen het Wimmershof, de Kapellekensweg, de Kamperfoelieweg en de Bovenloweg enkel nog toegankelijk zijn voor voetgangers, fietsers, wagens van bewoners en hun bezoekers en landbouwvoertuigen. Het Wimmershof wordt samen met de Kapellekensweg en de Kamperfoelieweg omgevormd tot een voorbehouden weg om het verkeersluwe karakter van dit gebied te benadrukken.

Ook de omgeving van het Michottepark heeft last van sluipverkeer. De stad creëert er een autoluwe lus met een aantal knips tussen de Koning Albertlaan en de Platte Lostraat. Zo wordt de rijrichting in de August Vermeylenlaan en de Jan Vandeveldelaan gewijzigd en komen er knips aan de kruising van de Platte Lostraat met de Guido Gezellelaan, Jan Vandeveldelaan, August Vermeylenlaan en Ontvoogdingstraat.

Omdat de rijrichting van verschillende straten verandert, verandert ook de parkeerrichting. De stad vraagt automobilisten om er de eerste dagen rekening mee te houden dat de inrichting van de straat misschien nog niet aangepast is.

Vanaf 28 augustus zijn er bovendien in veel straten nieuwe voorrangsregels van kracht: het verkeer op de hoofdroutes voor fietsers krijgt voorrang op het verkeer van de zijstraten. Dat is bijvoorbeeld zo voor de fietsroute in de Willem Coosemansstraat, de Korbeek-Losestraat en de Oudebaan. Bij oversteken waar fietsers momenteel voorrang moeten verlenen, wordt de fietsroute de voorrangsweg. Op sommige plaatsen moet de stad daarvoor het kruispunt met de zijstraten heraanleggen en zullen de voorrangsmaatregelen pas na de werken van kracht zijn. Dat is onder meer het geval aan het kruispunt van het Locomotievenpad en de Werkhuizenstraat.

Schepen van openbare werken Dirk Vansina: "Om het nieuwe mobiliteitsplan ook goed zichtbaar te maken in het straatbeeld, plannen we ook aanpassingen aan de straat. In sommige straten komen er snelheidsremmers, zoals wegversmallingen, fietssuggestiestroken of plantvakken. Die zijn nodig om het straatbeeld af te stemmen op de maximale snelheid van 30 km per uur of om de gewijzigde situatie te accentueren en de verkeersveiligheid te verhogen. Soms veranderen die maatregelen de parkeersituatie in de straat. Om de parkeervakken duidelijk af te schermen, plaatsen we bakken. De stad zorgt voor groenaanplanting in de bak, het zou mooi zijn dat buurtbewoners de verzorging van zo’n bak op zich willen nemen. Op die manier zetten we het participatietraject verder en worden onze inwoners mee ambassadeur van het ganse project. Dergelijke aanpassingen vragen wat meer tijd. Afhankelijk van de maatregelen worden ze uitgevoerd vanaf augustus 2023 of in het voorjaar van 2024."

Ingrepen op langere termijn

​Naast de ingrepen die ingaan op 28 augustus plant de stad ook nog ingrepen op de langere termijn.

Zo maakt de stad de komende jaren werk van een uitgebreid, veilig en comfortabel voetgangersnetwerk en blijft ze investeren in de heraanleg van voetpaden. Om verplaatsingen met de fiets verder te stimuleren, investeert de stad in een sterk vertakt fietsnetwerk van rechtstreekse fietsverbindingen tussen verschillende voorzieningen, fietssnelwegen en recreatieve fietspaden.

Op plaatsen waar de parkeerdruk hoog is, breidt de stad de blauwe zone uit vanaf 23 oktober. In een blauwe zone kunnen bezoekers met een parkeerschijf slechts een beperkte tijd op straat parkeren. Zo voorkomt de stad dat werknemers, studenten of pendelaars langdurig in woonstraten parkeren. Bewoners die in de blauwe zone wonen, kunnen onbeperkt in de tijd parkeren met een bewonerskaart. De uitbreiding van de blauwe zone is voorzien in de straten tussen het Heuvelhof en het provinciedomein, een deel van de Desiré Mellaertsstraat, de Landbouwstraat, het tweede deel van de Willem Coosemansstraat, de Spaarstraat, de Prins Regentlaan en het tweede deel van de Koning Albertlaan.

De Koning Albertlaan krijgt in 2025 een nieuwe, grondige heraanleg met gescheiden fietspaden. Hiermee realiseert de stad de ontbrekende schakel voor fietsers tussen de Jan Vranckxweg en de fietspaden langs de spoorweg, zoals de fietstunnel en de fietsstraat Martelarenlaan. Bovendien wordt de druk gebruikte Koning Albertlaan een stuk veiliger voor schoolgaande kinderen. Omdat de werken een grote impact zullen hebben op de mobiliteit in de buurt, verandert er op 28 augustus niet veel in de verkeerssituatie tussen de Diestse- en de Tiensesteenweg. Na de heraanleg bekijkt de stad eventuele andere mobiliteitsingrepen. Tijdens de werken in de Koning Albertlaan worden de knips tussen de Koning Albertlaan en de Platte Lostraat tijdelijk verwijderd.

Aan de verbinding tussen de Koetsweg en de Verenigingstraat komt er na afloop van de werken een verkeersfilter met een slimme camera. De Grensstraat zal dan enkel nog toegankelijk zijn voor de bewoners tussen de twee steenwegen.

Dirk Vansina: "Op termijn worden de straten ook aangepast aan het nieuwe plan. Overal de straten meteen heraanleggen is niet haalbaar. Met tijdelijke ingrepen maakt de stad de maatregelen wel al zichtbaar in het straatbeeld."

Vanaf januari 2024 zal buslijn 3 op zondag om het half uur rijden i.p.v. om het uur. Later plant De Lijn nog andere maatregelen voor een betere frequentie van sommige lijnen en een betere doorstroming van de bussen.

Monitoren

​"Het nieuwe mobiliteitsplan zal even wennen zijn voor iedereen. Daar zijn we ons van bewust", besluit schepen Dessers. "We houden de mobiliteitssituatie de komende weken en maanden nauwlettend in de gaten en gaan na of de maatregelen het beoogde effect hebben."