Leuvense studentenorganisaties scharen zich achter nieuw Charter voor Doop- en Welkomstrituelen

22 Juni 2022

Leuvense studentenorganisaties scharen zich achter nieuw Charter voor Doop- en Welkomstrituelen

Verantwoordelijkheid, respect, veiligheid en verbinding: dat zijn de vier basisprincipes van de nieuwe breed gedragen visie op studentendopen en andere welkomstrituelen die de Leuvense studentenorganisaties, de Leuvense hogeronderwijsinstellingen (KU Leuven, UCLL en LUCA), LOKO, stad Leuven en de politie dit academiejaar samen ontwikkelden. De partners ontmoetten elkaar de voorbije maanden regelmatig om te werken aan een nieuw, breed gedragen kader rond doop- en welkomstrituelen in Leuven. De studentenorganisaties speelden een cruciale rol in dit participatief traject. Zij waren zelf vragende partij voor een duidelijk kader, met minder grijze zones en meer transparantie. "Elke vorm van verwelkoming moet verantwoord, veilig en vrijwillig zijn. Dat zijn de kernwaarden waarmee onze kringen al jaren aan de slag gaan. Het vernieuwde Charter voor Doop- en Welkomstrituelen maakt dat concreet en geeft heldere handvaten om mee aan de slag te gaan." zegt Brent Monette, voorzitter van LOKO. Via reflectie -en inspiratiesessies onder begeleiding van het Expertisecentrum Inclusive Society van hogeschool UC Leuven-Limburg, werd stilgestaan bij persoonlijke ervaringen en best practices rond verbinding en verwelkoming. Alle partners waren het erover eens dat de veranderde maatschappelijke realiteit en de wil om te bouwen aan een inclusieve en verbonden studentengemeenschap om een nieuwe visie vraagt op doop- en welkomstrituelen. Het resultaat van die visie is het nieuwe Charter. "Ik wil alle partners feliciteren met het resultaat van dit traject. Er is nu een duidelijk kader om van het verwelkomen van nieuwe studenten, in welke vorm dan ook, een positief verhaal te maken. Zonder vernederingen. Met respect voor elkaar en de bredere Leuvense gemeenschap." aldus Luc Sels, rector KU Leuven. Het traject is ook een ondersteuning en waardering voor die honderden studenten die zich elk jaar in hun vereniging, kring of club inzetten voor het verwelkomen van nieuwe studenten. Vrijwilligers die dit met veel goesting en zin voor verantwoordelijkheid opnemen. "De kringen en clubs hebben engagement getoond door in dit traject te stappen. Doop- en welkomstrituelen hebben een lange traditie in Leuven. Bij UCLL werd het debat daarover vorig jaar al gestart. We zijn blij dat we onze ervaringen hebben kunnen delen en mee bijdragen aan dit breed gedragen akkoord." legt Klaas Vansteenhuyse, dienst Onderwijs en Studenten UCLL, uit. "Ook voor LUCA School of Arts zijn verantwoordelijkheid, respect en veiligheid kernwaarden. Onze studenten muziek en drama in Leuven nemen deel aan het actieve studentenleven in de stad. Dit Charter tekenen we uit volle overtuiging, ook omdat het inzet op inclusiviteit." vult Simon Van Damme, algemeen directeur LUCA School of Arts, aan. Verantwoordelijkheid, respect, veiligheid Het nieuwe Charter voor Doop- en Welkomstrituelen zet in op verantwoordelijkheid. Dat houdt in dat er duidelijke rollen worden afgesproken die de activiteiten in goede banen leiden: een hoofdverantwoordelijke, een EHBO-verantwoordelijke en een controlepersoon moeten tijdens elke activiteit aanwezig zijn. ​ ​ Het belang van respect werd het afgelopen academiejaar al benadrukt met het einde van de zogenaamde schachtenverkoop. Het nieuwe Charter gaat op die weg verder en zet de rechten van elke deelnemer voorop. Persoonlijke grenzen moeten gerespecteerd worden. Een apart hoofdstuk veiligheid omschrijft duidelijk wat kan en niet kan. Er wordt ook dieper ingegaan op wat kan en niet kan bij het nuttigen van alcohol of het gebruik van andere producten of attributen tijdens een verwelkomingsactiviteit. Gil Vanommeslaeghe, studenteninspecteur PZ Leuven: "Alle activiteiten moeten op voorhand gemeld worden via de activiteitenkalender; hierbij moet een draaiboek gevoegd worden waarin alle verantwoordelijken, opdrachten, locaties en gebruikte producten worden beschreven. De draaiboekencommissie toetst dat in dialoog met de studentenorganisatie aan het nieuwe Charter en ziet er op toe dat de gemaakte afspraken ook worden nageleefd." Naast de kringen zijn ook studentenclubs bij het traject betrokken. De clubs zijn onafhankelijke verenigingen, verspreid over heel Vlaanderen, die vaak studenten van verschillende universiteiten en hogescholen onder hun leden tellen. Ook de senioren van het Seniorenkonvent en het Meisjesseniorenkonvent staan achter dit vernieuwde Charter. Duurzame samenwerking Alle partners (het nieuwe bestuur van alle kringen en clubs, de hogeronderwijsinstellingen, stad en politie) worden elk jaar opnieuw uitgenodigd om het Charter voor Doop- en Welkomstrituelen te ondertekenen en zo nodig bij te schaven of aan te scherpen. ​ "Een warme, verwelkomende, inclusieve gemeenschap, dat is wat Leuven ook voor de studenten wil zijn. Het verheugt ons dat dit Charter die waarden ook voor​ de welkomstrituelen vastlegt en het draagt zo bij tot een goede relatie tussen de stad en haar studenten. We onderschrijven dit nieuwe Charter dan ook met veel overtuiging." zegt Thomas Van Oppens, schepen van studentenzaken. "Een warme, verwelkomende, inclusieve gemeenschap, dat is wat Leuven ook voor de studenten wil zijn. We onderschrijven dit nieuwe Charter dan ook met veel overtuiging." - Thomas Van Oppens Maar het jaarlijks ondertekenen van dit document is geen eindpunt. Het Charter voor Doop- en Welkomstrituelen is precies het beginpunt van een duurzame samenwerking. "Minstens twee maal per jaar zullen we met elkaar aan tafel gaan zitten om als partners naar elkaar te luisteren en te evalueren. De goede samenwerking die er was tijdens dit traject willen we zo blijvend verankeren." besluit Hilde Feys, vicerector studentenbeleid aan de KU Leuven. HET VOLLEDIGE CHARTER IS BESCHIKBAAR OP DE WEBSITE VAN LOKO