Groen! vraagt noodplan voor barre winteromstandigheden

22 Januari 2010

De voorbije weken werden we geconfronteerd met barre winteromstandigheden. Nu de situatie weer genormaliseerd is, wordt het tijd voor een eerste evaluatie van de aanpak van de wintertoestand. De stadsdiensten hebben de voorbije weken heel hard gewerkt. Groen! drukt haar waardering en dank uit voor het werk en de inzet van de groendienst en de reinigingsdienst. Veel bewoners stelden vast dat er dit jaar met meer inzet van middelen en werkkracht van stad en Gewest gewerkt werd aan het sneeuwvrij maken van wegen en een aantal fietspaden. Raadslid Marleen Demuynck: "We gaan ervan uit dat de stedelijke diensten gedaan hebben wat ze konden. We moeten evenwel toegeven dat al die inzet niet volstond om bij dergelijke omstandigheden de veiligheid van fietsers en voetgangers voldoende te verzekeren. Op een aantal plaatsen was het levensgevaarlijk om te fietsen, zoals bv. op de Tiensesteenweg en de Martelarenlaan en ook heel wat andere plekken. Als fietsers in zo'n omstandigheden proberen zich heelhuids door het verkeer te wurmen, hebben ze geen boodschap aan bevoegdheidsverdelingen tussen stad, provincie en gewest. Er moet een betere oplossing mogelijk zijn dan nu het geval was. Fietsers moeten beter beschermd kunnen worden." Marleen Demuynck: "Wat de voetpaden betreft, kon geen beterschap worden vastgesteld tegenover vorig jaar. Na een maand was het in heel wat straten nog steeds veiliger om je als voetganger op de rijweg te verplaatsen dan op de verraderlijk gladde stoepen. Al te veel burgers houden zich niet aan hun plicht om de voetpaden regelmatig vrij te maken, en brengen zo anderen en zichzelf in gevaar. Maar niet alleen burgers gingen in de fout. Zo viel het onder meer op dat langsheen heel wat universiteitsgebouwen de sneeuw is blijven liggen."Er is dan ook nood aan een betere aanpak door de stad. Groen! herhaalt daarom haar voorstel van vorig jaar om een noodplan uit te werken dat van kracht wordt bij extreme winteromstandigheden. Elementen zijn: Een jaarlijks overleg met alle diensten en instanties die gebouwen hebben in Leuven (universiteit, scholen, justitie, politie, provincie, Vlaams gewest?) omtrent hun verantwoordelijkheid voor het sneeuw- en ijsvrij houden van hun stoepen.

  • Het inschakelen van alle mogelijke media om de burgers eraan te herinneren de stoepen sneeuw- en ijsvrij te houden, desgevallend met een oproep voor hulp aan de buren en/of het sneeuwvrij maken van een fietspad voor de deur.
  • Verder zou er kunnen gedacht worden aan het opzetten van een vorm van 'civiele teams'. Bedoeling zou zijn om in de verschillende wijken van de stad burgers te hebben die als vrijwilliger kunnen opgeroepen worden in uitzonderlijke gevallen, zoals nu met de sneeuw. Na een sms-oproep kunnen ze dan ingezet worden, om samen met de stadsdiensten ? die zorgen voor voldoende materiaal ? bv. fietspaden te ruimen op knelpunten waar de machines moeilijker te gebruiken zijn.
  • Een gerichte actie van wijkagenten en stadswachten om de inwoners te responsabiliseren voor het sneeuw- en ijsvrij houden van de eigen stoepen en om daar waar nodig te zorgen dat er hulp komt.
  • Verder kan in samenwerking met de sociale economie bekeken worden om extra ploegen in te zetten voor sneeuwruimen. Net als in andere steden zou bv. aan oudere mensen tegen een kleine vergoeding kunnen aangeboden worden stoepen te ruimen.
  • Verder stellen we voor dat Leuven blijft aandringen bij de hogere overheden om nog sneller alle belangrijke fietsverbindingswegen sneeuw- en ijsvrij te maken.

Marleen Demuynck, gemeenteraadslid