Groen vraagt een stedelijke woonraad voor een vernieuwend woonbeleid

05 April 2013

Het woonbeleid staat voor grote uitdagingen. We moeten op zoek naar nieuwe ideeën voor betaalbaar en duurzaam wonen. En daarbij zullen we afscheid moeten nemen van 'oude' ideeën die eigen zijn aan onze traditionele wooncultuur. Een stedelijke woonraad kan een belangrijk instrument zijn om die diepgaande verandering mee te sturen. De uitdagingen voor een woonbeleid van de 21ste eeuw zijn zeer groot. Dat geldt voor heel Vlaanderen, maar even goed voor een stad als Leuven. Het oude idee van 'huisje, tuintje, gezinnetje' heeft lang onze wooncultuur bepaald, maar kan niet de basis zijn voor een woonbeleid van de toekomst. De schaarse ruimte is ondertussen bijna helemaal volgebouwd. Er is nood aan woonvormen die erg zuinig omgaan met materialen en energie. Mensen leven in allerlei gezinsvormen, en zoeken daarvoor aangepaste woningen (van alleenwonenden tot nieuw samengestelde gezinnen). En voor steeds meer mensen wordt het almaar moeilijker om een betaalbare wooneenheid te vinden. We staan dus voor een serieuze cultuuromslag naar een heel nieuwe visie op wonen. Zo'n omslag kun je niet van bovenuit opleggen, maar kan er alleen komen in overleg met het middenveld en met inbreng van visionaire deskundigen.

Hilde Van Wichelen (gemeenteraadslid): "Groen is voorstander van de oprichting van een stedelijke woonraad. Dat idee werd tijdens de verkiezingscampagne mee gelanceerd door het ACW en het zou volgens ons een belangrijke rol kunnen spelen in het toekomstig woonbeleid van een klimaatneutraal Leuven. Een woonraad kan actief nadenken over nieuwe woonvormen die beantwoorden aan de sociale en ecologische uitdagingen van morgen. Als we zo'n woonraad voldoende breed samenstellen en ook middelen geven om goed te werken kan die ook een grote rol spelen in het creëren van maatschappelijk draagvlak voor de nieuwe wooncultuur waar we naartoe moeten. En dat is zeker geen overbodige luxe voor het stadsbestuur. Qua samenstelling denken we aan een raad die enerzijds bestaat uit vertegenwoordigers van relevante middenveldgroepen, en anderzijds uit woondeskundigen die vernieuwend kunnen denken. De woonraad moet onafhankelijk kunnen werken en kan in die zin adviseren aan stad, OCMW, huisvestingsmaatschappij en AGSL. Als dit voorstel niet is opgenomen in het nieuwe bestuursakkoord zullen we een van de volgende gemeenteraden hierover een concreet voorstel indienen. Alle partijen zijn voorstander van een goed woonbeleid. Groen vindt dat de oprichting van een Leuvense woonraad al deze goede intenties kan bundelen en omzetten in concrete adviezen voor het beleid van onze stad. We hopen dus dat de andere partijen ons in dit voorstel volgen."

Hilde Van Wichelen, gemeenteraadslid | Tie Roefs, lid raad van bestuur Dijledal | Jan Mertens, lid raad van bestuur AGSL