Gemeenteraad - 26 juni 2023 - verslag

09 Juli 2023

Gemeenteraad - 26 juni 2023 - verslag

Lees hier ons Groen Leuven-verslagje van de #gemeenteraad van 26 juni 2023. Een selectie uit de 54 (!) punten.

Lien Van Eekert wordt onze nieuwe afgevaardigde in het bestuur van de vzw Stedelijk Jeugdwerk. Veel succes, Lien!

Eva Platteau heeft een voorstel voor de bestrijding van de Aziatische #hoornaar. De Aziatische hoornaar is een invasieve insectensoort zonder natuurlijke vijanden. De bestrijding ervan is heel belangrijk, want deze exoot vormt een bedreiging voor onze bijen en onze #biodiversiteit. Het Vlaams Bijeninstituut Pagina schat het aantal nesten dit jaar op maar liefst 10.000! Concreet vragen we dat burgers geen kosten moeten betalen als de brandweer een nest verdelgt. Het is logisch dat de burger voor de verdelging van een wespennest moet betalen (77,32 euro): de wesp is immers een heel nuttig diertje in ons ecosysteem, maar voor de Aziatisch hoornaar zouden er geen financiële drempel mogen zijn. De burgemeester antwoordt positief op ons voorstel. Maar een gecoördineerd en gebiedsdekkend beleid op Vlaams niveau is nodig. Voor de aanpak in natuurgebieden is de minister van Natuur bevoegd. Voor de bestrijding elders, is de minister van Landbouw bevoegd. Pure kafka!

We nemen kennis van het jaarlijkse rapport van de #klachtenbehandeling en de #ombudsdienst. Leuven heeft deze legislatuur heel wat stappen gezet naar een beter klachtenbeleid. Burgers kunnen terecht bij de dienst zelf die in ‘eerste lijn’ de klacht behandelt. De klachtcoördinator ziet hierop toe en ondersteunt de diensten om structurele verbeteringen door te voeren. Is de burger niet tevreden? Dan kan hij zich nog wenden tot de ‘tweede lijn’, de Ombudsdienst. Deze aanpak hebben wij als groenen bepleit in het bestuursakkoord. N-VA vraag meer aandacht voor een vaak geuite klacht om ook niet-digitale alternatieven voor dienstverlening aan te bieden. Een terecht punt, zegt de burgemeester.

We keuren het jaarverslag en de jaarrekening van Museum M goed. In 2022 kwamen er 76.384 bezoekers naar het museum. De Sint-Pieterskerk trok maar liefst 216.151 bezoekers! https://www.mleuven.be/

Fatiha Dahmani komt tussen over de levering van algemene werkkledij voor stadspersoneel: “de groen fractie is erg opgetogen dat duurzaamheid in dit dossier heel duidelijk géén lege doos is”. Ecologisch én sociaal, want het bestek verwijst naar de basisnormen van de Internationale Arbeidsorganisatie (verbod van kinderarbeid en dwangarbeid, recht op vakbondsvrijheid, …). Schepen Thomas Van Oppens beaamt dat de stad bij alle aankoopdossiers hierop zal blijven inzetten om zo impact te hebben op duurzaamheid in de productieketen wereldwijd.

Dan over de Vaartkomoevers. N-VA komt tussen en zegt dat er nu een brede gedragenheid is. Schepen Vansina zegt dat er inderdaad veel positieve reacties waren van de buurtbewoners. Er zijn wel nog bezwaarschriften. De administratie bekijkt ze in alle onafhankelijkheid.

We keuren de politieverordening goed van Het Groot Verlof - Beleuvenissen. Iets om naar uit te kijken! www.hetgrootverlof.be/beleuvenissen

Dan een voorstel van de N-VA om van de vzw Leuven 2030 een stedelijke vzw te maken, want dan zou de N-VA automatisch een zitje krijgen in het bestuur. Schepen David Dessers antwoordt vastberaden: "we hebben dezelfde mening als toen we in de oppositie zaten. We willen er geen stedelijke vzw van maken want de stad mag de vzw niet domineren. Anders ga je nooit dezelfde dynamiek krijgen waarbij burgers, middenveld, bedrijven en universiteit samenwerken. De vzw is van iedereen en van niemand maar zeker niet van de stad”. Bovendien wijst David erop dat iedereen lid kan worden van de vzw en dus ook verkozen kan worden in het bestuur.

We keuren het Activiteitenverslag goed van AG Stadsontwikkeling Leuven (AGSL), de stadsactor die zorgt voor een aanvullend aanbod van kwalitatieve en betaalbare huurwoningen. In 2022 kwam er een nieuwe formule van het #budgethuren die gericht is op de toenemende groep die het moeilijk heeft op de Leuvense woningmarkt, maar evenmin terecht kan in de sociale huisvesting. Mooie verwezenlijking van onze schepen Lies Corneillie!

De stad zoekt een nieuwe uitbater voor de horecazaak horende bij de sporthal Ymeria (via concessie). We zoeken iemand met een sterk businessplan die wil gaan voor een goede samenwerking met de sportverenigingen en de buurt. Interesse? Mail naar [email protected]

Dan zijn we aangekomen bij de mondelinge vragen. De liberalen zijn bezorgd over de zomerbars. Alexandra Roumans vraagt of er sprake is van oneerlijke concurrentie voor de reguliere horeca. De burgemeester antwoordt dat het aantal zomerbars in Leuven beperkt is en dat de stad de horeca een warm hart toedraagt. De vele evenementen waar de stad in investeert, zorgen voor een bruisende stad en geven een boost voor de horeca.

Dan een vraag van Eva Platteau over duurzame natuursteen. Leuven sloot zich aan bij TruStone - www.imvoconvenanten.nl/nl/natuursteen - een initiatief om problemen zoals kinderarbeid en onmenselijke werkomstandigheden aan te pakken. Thomas Van Oppens verwijst in zijn antwoord ook naar de rol van hogere overheden. De groenen steunen de plannen voor een Europese #zorgplichtwet https://11.be/wat-zorgplicht want de consument zou zich niet steeds moet afvragen of producten wel in faire omstandigheden zijn gemaakt.

Tot slot, een vraag van Wouter Florizoone over het EK Marathon dat in 2025 naar Leuven komt. Waarom niet de uitdaging aangaan om 1000 Leuvenaars te overtuigen deel te nemen aan één van de 3 afstanden? De schepen van sport vindt het een goed idee!

En dan sluiten we de laatste gemeenteraad voor het zomerreces af. Tot in augustus!