Groen vraagt een sanering en natuureducatieve ontwikkeling van de Dijlemeander in Wijgmaal

16 Mei 2018

Groen vraagt een sanering en natuureducatieve ontwikkeling van de Dijlemeander in Wijgmaal

Groen vraagt dat Leuven het nodige doet om tot een snelle sanering te komen van het natuurgebied De Dijlemeander in Wijgmaal. Deze plek biedt na sanering heel wat mogelijkheden om aan natuureducatie te doen. De Dijlemeander is een natuurgebied gelegen naast het Lijnloperspad dichtbij het station van Wijgmaal. Het gebied is sinds 2000 aangekocht door de stad, maar vandaag ligt het gebied er wat verwaarloosd bij en is het te weinig ontsloten. Na onderzoek blijken zowel de Dijlemeander als delen van het gebied zelf sterk vervuild te zijn. Historiek In het verleden werd het gebied gebruikt door de fabrieken Remy als stort. Vandaar dat het zuidelijkste gedeelte van het gebied verhoogd is en er zich onder een dunne laag aarde vervuilde grond bevindt. Een analyse van het gras en de bodem door Regionaal Landschap en de stad in 2015 geeft aan dat het grasland in dat zuidelijke gebied maar net onder de vervuilingslimiet ligt. Vandaar dat de schaapherder het enkele jaren geleden niet meer opportuun vond er zijn schapen te laten grazen. De Dijlemeander zelf werd door Remy gebruikt als proceswater voor hun rijstproductie. Daardoor is de sliblaag op de bodem van de Dijlemeander sterk vervuild met arseen. Vervuiling van het Dijlewater door de stroomopwaarts gelegen vroegere batterijenfabrek Tudor heeft ervoor gezorgd dat er zich in de sliblaag ook zware metalen zoals cadmium bevinden. Het beheer door de groendienst van de stad is te beperkt en zou beter kunnen worden uitgebouwd. Het onderhoud en de ontsluiting voor wandelaars zijn vandaag op een laag pitje. Nochtans is dit een natuurgebied, dicht bij de woonkern van Wijgmaal, met veel mogelijkheden. Regionaal Landschap Dijleland deed een onderzoek en heeft een voorstel tot sanering en beheer uitgewerkt.  Ook natuureducatief zou er voor de scholen in de omgeving een mooi aanbod kunnen worden uitgewerkt. Voorstel Hilde Van Wichelen (gemeenteraadslid): “We stellen de volgende aanpak voor: De groendienst van de stad voert het voorstel tot beheersplan van Regionaal Landschap uit en zorgt verder voor maaibeurten, het aanleggen van houtwallen, het onderhoud van de poelen, het knotten van bomen, aanplanting van nieuwe bomen, het uitdunnen van de bomen aan de oevers van de Dijle om enkel de waardevolle bomen te behouden, het schuin afgraven van de oevers … Na verdere analyse van de vervuiling maakt het stadsbestuur de nodige afspraken met de Vlaamse overheid over de sanering van de vervuilde grond van het gebied en van vervuilde sliblaag in de Dijlemeander. Het doel is te komen tot een werkbare afspraak waarbij de kosten door de bevoegde overheid worden gedragen en waarbij juridisch bekeken wordt hoeveel er van de kosten van de sanering kan gerecupereerd worden bij de historische veroorzaker(s) van de vervuiling. Het stadsbestuur zorgt voor een betere ontsluiting van het gebied voor wandelaars door nieuwe, duidelijke infoborden, aangelegde wandelpaadjes … Het stadsbestuur zorgt voor een natuureducatieve uitbouw van het gebied door bv. het plaatsen van educatieve panelen, een bijenhotel, een kijkhut, het uitwerken van een educatief pakket voor scholen, aanbieden van gidsbeurten, ... Als dit extra werk niet kan gebeuren met de huidige ploeg van de groendienst, dient onderzocht te worden of extra personeel kan voorzien worden, mogelijk met het profiel van een educatief medewerker. De opruim van zwerfvuil in het gebied wordt aangepakt via een participatief project waarin de buurtbewoners, de schoolkinderen en plaatselijke verenigingen worden betrokken bv. via een peter/meterschap of via zwerfvuilacties, maar dan op een frequentere basis dan de jaarlijkse zwerfvuilactie van de stad.” Fatiha Dahmani: “Het wordt tijd dat we de Dijlemeander kunnen uitbouwen tot een volwaardig natuurgebied. Van het stadsbestuur verwachten we dat snel de nodige initiatieven genomen worden om alle betrokken actoren samen te brengen om tot een werkbare afspraak te komen die garant kan staan voor een snelle sanering van het gebied.”   Hilde Van Wichelen en Fatiha Dahmani