Circulatieplan: Dit blijft een autoplan, geen fietsplan

26 Mei 2016

Tijdens de gemeenteraad van 30 mei ligt het verkeerscirculatieplan ter stemming voor. De aanpassingen die het stadsbestuur na de consultatieronde heeft aangebracht aan het eerdere ontwerp bevestigen dat het plan in een aantal gevallen ingaat tegen de uitgangspunten ervan. We hopen dat dit circulatieplan een stap in de goede richting zal worden, maar zo lang het stadsbestuur vasthoudt aan de Bruulparking en het circulatieplan niet stap voor stap bijstuurt in duurzame zin is dat niet gegarandeerd. Dat de stemming over het nieuwe circulatieplan en het burgerinitiatief tegen de Bruulparking op dezelfde gemeenteraad aan bod komen schetst voor Groen meteen de inzet van het ruimere debat over een duurzaam mobiliteitsbeleid. Zal dit circulatieplan een stap worden in de richting van een stad die echt kiest voor een klimaatneutraal mobiliteitssysteem van de toekomst? Met wat nu voorligt, zal men ? door de bouw van de Bruulparking ? meer autoverkeer aantrekken en CO

2-uitstoot veroorzaken, geeft men voorrang aan de auto boven de fiets, en mist men de kans om meer straten en pleinen terug te geven aan de Leuvenaars.

Om toch met het goede te beginnen, heel wat elementen in het plan zijn wel positief. We denken onder meer aan: de grotere voetgangerszone, de vergroening van straten en pleinen, de fietsstraten, fietssuggestiestroken en pilootprojecten rond buurtstallingen, de zogenaamde interne bewonerslussen, de voorrang voor zorgverleners en mensen met een beperking, de aanzet om winkels te bevoorraden met een duurzaam stadsdistributiesysteem, de aangekondigde parkeer-app en de aanpassingen aan het parkeergeleidingssysteem, de inspanningen om  autodelers en elektrische taxi's een voorkeursbehandeling te geven, de pilootprojecten om de parkings van de universiteit 's nachts en in het weekend ter beschikking te stellen van bewoners, het beperken van de snelheid van de bussen doorheen het centrum, het bakfietsdeelplan, ... Maar naast de goede elementen blijven er toch veel vragen over.

Toon Toelen (gemeenteraadslid): "We hebben altijd gezegd dat we op zich positief willen staan tegenover het circulatieplan. We hebben nog heel wat bedenkingen, maar we erkennen dat het stadsbestuur met dit plan potentieel een stap in de goede richting zet. Dat dit plan er kwam, is ook mee te danken aan heel wat burgers en ambtenaren die zich er hard voor hebben ingezet. Hopelijk zijn zij niet teleurgesteld. Wij blijven evenwel nog erg op onze hoede."

Lies Corneillie (gemeenteraadslid): "Dat het stadsbestuur uiteindelijk toch nog een beperkte consultatie organiseerde (en niet een veel ruimere participatieoefening zoals wij die wilden) en op basis daarvan enkele aanpassingen doorvoerde aan het ontwerp is op zich positief. Een aantal aanpassingen komt tegemoet aan vragen van burgers en kan zo een verbetering vormen van het plan. Maar tegelijk kunnen we niet anders dan vaststellen dat de meest in het oog springende aanpassingen ingaan tegen de uitgangspunten van het plan en vooral ook dat er enkele fundamentele problemen zijn met dit plan."

 

Dit circulatieplan is een politiek compromis tussen de meerderheidspartijen. Het zou een stap vooruit kunnen worden, maar het vertoont op dit moment dus enkele fundamentele problemen.

  • Dit plan gaat uit van de bouw van de Bruulparking, en dat is een slechte keuze. De bouw ervan zal méér verkeer naar het hart van de stad trekken, terwijl je bezoekers eigenlijk naar de randparking zou moeten geleiden. Het is een keuze die zonder meer de klimaatambities van de stad ondermijnt. Een goed circulatieplan is wat ons betreft perfect mogelijk zonder de Bruulparking. De 22 miljoen (of waarschijnlijk meer) die men voor de Bruul wil gebruiken kunnen veel zinvoller ingezet worden voor echt duurzame oplossingen.
  • Het circulatieplan is gemaakt op maat van de auto's. Een circulatieplan dat de ambitie heeft om autoverplaatsingen te verminderen, zet de fietser, voetganger en het openbaar vervoer centraal. Het huidig plan hypothekeert mogelijke fietsroutes. De houding van het stadsbestuur is: "We maken aparte fietspaden als het wegprofiel het toelaat, anders leggen we een fietssuggestiestrook." Niet dat er overal aparte fietspaden moeten komen, maar de redenering zou net omgekeerd moeten zijn: eerst kijken naar primaire fietsassen (in verbinding met de randgemeenten) en dan bekijken hoe de straatprofielen toelaten om dit te combineren met het autoverkeer. Het voor de zomer aangekondigde fietsbeleidsplan zal moeten bewijzen dat onze vrees ongegrond is.

 

Een aantal elementen van het plan en de aangepaste elementen na de consultatie gaan in tegen de uitgangspunten, enkele voorbeelden:

  • Fietsers, auto's en bussen worden op enkele cruciale knooppunten niet van elkaar gescheiden. Dat zullen knelpunten blijven.
  • Het optrekken van het aantal shop & go-plaatsen van 40 naar 100 gaat in tegen het principe van het ontmoedigen van bezoekersverkeer per auto.
  • Het voorzien van zogenaamde drop-offplaatsen is een slechte keuze. Zo wordt de kans gemist om een plein als het Hogeschoolplein echt autovrij te maken. Eerder maakte de stad toekomstbeelden van nieuw ingerichte pleinen die werkelijk tot de verbeelding spreken. Maar door nu toch nog te veel toe te geven aan de auto (ook op het Damiaanplein bv.) is deze nieuwe inrichting haast onmogelijk. De pleinen zullen dus maar een beetje voor de Leuvenaar worden, en nog veel voor de auto.
  • De keuzes over het busverkeer blijven te onduidelijk. Wat er in het plan staat, klinkt genuanceerder dan wat sommige politici erover verklaren. Dat men nog de mogelijkheden van de ring gaat benutten is een goede zaak. Maar we zouden graag een meer overtuigende keuze willen zien voor het behoud van dezelfde capaciteit aan openbaar vervoer doorheen de binnenstad, door een robuuste openbaarvervoersas via een tramsysteem in het vooruitzicht te stellen. Wij steunen ook de kritiek die Trein Tram Bus uitte over de busvoorstellen.
  • De schuchtere voorstellen om het randparkeren te versterken en shuttlebussen in te leggen zijn nog te weinig offensief, en laten in de feiten te veel bezoekersverkeer per auto naar de binnenstad toe.
  • Het voorstel voor een model van stadsdistributie is te vrijblijvend.
  • Dat taxi's de voetgangerszone mogen betreden, is een achteruitgang ten opzichte van vandaag. Het is onmogelijk te controleren of deze taxi's alleen zullen gebruikt worden door mensen die slecht te been zijn.

 

Toon Toelen: "We hadden gehoopt dat met de aanpassingen het circulatieplan meer consequent zou aansluiten bij de op zich goede uitgangspunten ervan, maar dat is niet gebeurd, integendeel. Als het circulatieplan dat nu voorligt een soort 'eindpunt' wordt en als dit stadsbestuur vasthoudt aan de Bruulparking, zal Leuven niet leefbaar en bereikbaar blijven. Daarom kunnen we niet zomaar ja zeggen aan het ontwerp dat voorligt in de gemeenteraad. We kunnen op dit moment niet anders dan ons onthouden. Als het stadsbestuur bereid is om de Bruulparking te laten varen, blijven wij de hand uitsteken om samen te zoeken naar oplossingen die iedereen ten goede komen. Als het plan in die zin wordt bijgestuurd, zullen wij het mee verdedigen. De Leuvenaar snakt naar verbetering. Het mobiliteitsvraagstuk is te belangrijk. Het verkeerscirculatieplan moet de partijgrenzen overstijgen. "

Toon Toelen en Lies Corneillie, gemeenteraadsleden