Begroting 2012: tijd om aan een groenere stad te beginnen

19 December 2011

Van maandag 19 tot woensdag 21 december wordt in de gemeenteraad de begroting 2012 besproken. Het is de laatste begroting voor de gemeenteraadsverkiezingen en de eerste na de perikelen met de Gemeentelijke Holding. Groen! zou graag zien dat deze begroting al een eerste stap vormt voor het project Leuven Klimaatneutraal 2030 en dus niet meer kiest voor oplossingen uit verleden. In de begroting zien we enkele positieve punten. Wat het schuldbeheer betreft, gaan de prognoses uit van een vermindering van de saldolast per inwoner. Volgens ons moet het mogelijk zijn om deze trend de komende jaren te bestendigen door (1) te kiezen voor duurzame investeringen die zichzelf op termijn terugverdienen (2) het vermijden van prestigeprojecten en (3) het tijdig anticiperen op de groeiende pensioenlast van het eigen personeel. Eerder stelden we al voor om in het hele financiële beleid van de stad consequent te kiezen voor duurzaamheid. Daarop werd toen niet ingegaan. We willen die vraag nu herhalen. Uit de keuze van de voorgestelde of te onderzoeken investeringsprojecten blijkt immers niet altijd dat men voor een duurzaam spoor wil kiezen. Frans Dumont (gemeenteraadslid): "Dit jaar moesten we het debacle van de Gemeentelijke Holding meemaken met niet alleen het mislopen van het dividend maar ook het verlies van 6 miljoen euro aan aandelen. Dit hoeft geen ramp te betekenen voor onze stad. We kunnen de vereffening van de Gemeentelijke Holding ook als een signaal beschouwen om vanaf nu resoluut te kiezen voor duurzame projecten en het schrappen van al te dure investeringen. Hierbij denken we bv. concreet aan de overkapping van de Muntstraat."

Bij verschillende gelegenheden is ondertussen publiek verklaard dat het hele schepencollege voluit achter het project Leuven Klimaatneutraal 2030 staat. Groen! is heel erg enthousiast over dat project en zou graag zien dat ook al in deze begroting een klimaatneutrale keuze wordt gemaakt.

Frans Dumont: "We weten dat het eigenlijke klimaatplan nog niet klaar is, en pas na de verkiezingen zal komen. Maar het zou alleszins niet erg slim zijn om nu keuzes te maken die een hypotheek kunnen werpen op de klimaatambitie van onze stad. Zo blijkt uit de agenda van deze gemeenteraad een toch wel erg dubbelzinnige houding. Aan de ene kant zien we dat het samenwerkingsakkoord met de KU Leuven voor Klimaatneutraal 2030 is geagendeerd. Aan de andere kant staat er ook een bedrag klaar van € 150.000 voor de bouw van een ondergrondse parking onder De Bruul. Het college vond het niet nodig om over deze studie ook maar enige toelichting te verstrekken en een debat te houden binnen de daartoe bevoegde raadscommissies. Het is vooral inhoudelijk weinig geloofwaardig. Tijdens de slotshow van Leuven Overmorgen, waar de grote ambitie van het stadsbestuur nog eens formeel werd herhaald, bleek dat veel burgers net van een stad dromen die meer autoluw is en waar de lucht gezonder is. Nu dan al beginnen met de mogelijke voorbereiding van een extra parking binnen de Ring staat daar alleszins haaks op."

Een volgens ons nuttiger investering zou een actieplan zijn voor een betere toegankelijkheid van onze stad voor personen met een beperking. Hierbij denken we concreet aan een totaalplan toegankelijkheid waarbij de cohesie van alle voorzieningen voor personen met een beperking wordt nagestreefd. Een geïntegreerd netwerk van openbare toiletten, comfortstroken voor rolstoelen, verhoogde haltes en zitgelegenheid, aangevuld met kwaliteitsvolle voetpaden.

Frans Dumont, gemeenteraadslid