Stad gaat langdurig leegstaande en verkrotte woningen opknappen en sociaal verhuren

16 December 2020

Stad gaat langdurig leegstaande en verkrotte woningen opknappen en sociaal verhuren

"Op deze manier pakken we leegstand en verkrotting aan én vergroten we het aandeel sociale woningen voor kwetsbare mensen." - Lies Corneillie

Leuven maakt werk van sociaal beheersrecht

De stad Leuven zal vanaf volgend jaar gebruik maken van het sociaal beheersrecht. Ze zal het beheer van leegstaande en verkrotte woningen overnemen, de woningen opknappen en vervolgens verhuren aan kwetsbare mensen via het sociaal verhuurkantoor. Het sociaal beheersrecht is voor de stad een bijkomende manier om leegstand en verkrotting aan te pakken en het aandeel woningen voor kwetsbare mensen te vergroten.

Woningen die niet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen, kunnen opgenomen worden in de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen of in het gemeentelijk leegstandsregister. Momenteel gaat het in Leuven over zo’n duizend woningen. Hier zitten ook woningen bij die momenteel gerenoveerd worden.

"Door het sociaal beheersrecht toe te passen zullen we vanaf 2021 het beheer van deze woningen overnemen, de woningen opknappen volgens de geldende kwaliteitsnormen en ze daarna verhuren aan kwetsbare mensen via het sociaal verhuurkantoor SPIT", licht schepen van wonen Lies Corneillie toe. "Op die manier pakken we leegstand en verkrotting aan en vergroten we het aandeel sociale woningen voor kwetsbare groepen."

Woningen die ongeschikt of onbewoonbaar verklaard zijn of in het leegstandsregister opgenomen zijn, worden niet onmiddellijk in beheer genomen. "Onze diensten volgen de panden actief op en we heffen een jaarlijks stijgende belasting. Zo sporen we eigenaars aan om hun woningen zelf in orde te brengen", aldus Corneillie. "Maar we merken dat de eigenaars van een beperkt aantal woningen desondanks geen actie ondernemen. Deze woningen, waarbij we spreken van hardnekkige leegstand, zullen we in sociaal beheer nemen."

Criteria

Het actieplan 'sociaal beheersrecht' van de stad omvat onder meer de criteria die de stad zal hanteren om te bepalen welke woningen ze in sociaal beheer zal nemen. Deze selectiecriteria zijn gebaseerd op de wettelijke bepalingen, de technische en financiële haalbaarheid om een woning in orde te brengen en de mate waarin ze sociaal kan verhuurd worden. Volgens het plan van aanpak komen er momenteel een twintigtal woningen in aanmerking. Alvorens de stad een woning in sociaal beheer kan nemen, gaat er ook een hele procedure aan vooraf, waarbij ook de eigenaar de mogelijkheid heeft om alsnog zelf actie te ondernemen.

Minstens negen jaar

Een woning wordt voor minstens negen jaar in sociaal beheer genomen. Als negen jaar niet volstaat om de kosten van de renovatie, de jaarlijkse vergoeding aan de eigenaar en de normale beheerskosten te recupereren, wordt de termijn verlengd tot de kosten zijn terugverdiend.