Recente waterproblemen vragen om robuust klimaatbeleid

02 Augustus 2021

Recente waterproblemen vragen om robuust klimaatbeleid

Extreme wateroverlast trof België de voorbije weken. Leuven bleef relatief gespaard, maar is door het oog van de naald gekropen. Groen Leuven vraagt dat het stadsbestuur samen met alle betrokken instanties en verenigingen een grondige evaluatie maakt van wat de recente waterproblemen betekenen voor het klimaatbeleid van de stad. Uitgangspunt daarbij is dat een goed adaptatiebeleid niet kan zonder verdere vermindering van de emissies.  Na de droogte van de afgelopen zomers beleefden we in juli een periode met zeer veel en heftige regen. Wat al jaren voorspeld werd, gebeurde. De klimaatverandering zorgt voor meer extreem weer, ook in België. "Wat onze medeburgers in Wallonië beleefden en beleven, was erger dan we ons tot nu toe konden voorstellen. De klimaatverandering en het water verbinden ons allen. Laten we dus in de eerste plaats vanuit een overtuigde solidariteit alles doen om de getroffen mensen, en met name de meest kwetsbaren, te ondersteunen", stellen gemeenteraadsleden Sara Speelman en Ann Li.  Leuven bleef relatief gespaard, maar is wel door het oog van de naald gekropen, zoals de burgemeester verklaarde. Ook sommige Leuvenaars hebben schade geleden of zijn er op het nippertje aan ontsnapt. Groen Leuven drukt hierbij haar grote dankbaarheid uit aan alle publieke diensten die dankzij hun immense inzet groter onheil konden voorkomen.  "We roepen het stadsbestuur op om een breed overleg te organiseren om zo het klimaatbeleid van de stad verder te versterken." - Ann Li & Sara Speelman De klimaatverandering terugdraaien kan niet meer. Groen Leuven benadrukt echter dat we er samen wel voor kunnen zorgen dat we de gevolgen ervan zo goed mogelijk kunnen opvangen (adaptatie), met een prioriteit voor de meest kwetsbaren. We moeten als gemeenschap meer dan ooit alles doen wat we kunnen om te voorkomen dat de klimaatverandering verder uit de hand loopt. Het blijft dus een topprioriteit om in de volgende jaren de broeikasgasemissies drastisch en snel terug te dringen (mitigatie).  Dit stadsbestuur heeft een erg ambitieus klimaatbeleid, met veel aandacht voor adaptatie én mitigatie. Er zijn gedetailleerde klimaatactie-, droogte- en hemelwaterplannen. Er worden al speciale onthardingsvoorwaarden opgelegd bij vergunningen. Er is al een verbeterd rioolbeheer. De stad doet dus al enorm veel.  Ronde tafel  "De gevolgen van de recente klimaatramp zijn een bevestiging dat een robuust klimaatbeleid meer dan ooit urgent is. De drijfveer daarbij moet niet zijn dat we er maar 'mee moeten leren leven'. We moeten meer dan ooit alles op alles zetten om emissies naar beneden te halen en dat koppelen aan een goed adaptatiebeleid", aldus Speelman. "De recente oproep van Natuurpunt Leuven voor een rondetafelgesprek vinden we een goed voorstel. Het stadsbestuur kan daarop inspelen en in de volgende maanden een breed overleg opstarten met als doel een verdere versterking van ons klimaatbeleid", vult Li aan. Bij de door Groen Leuven gevraagde evaluatie en het brede overleg met alle betrokkenen kunnen onder meer de volgende vragen aan bod komen:  Werkten alle voorziene procedures voor de onmiddellijke reactie op de wateroverlast naar behoren? Zijn er bijsturingen nodig? Zijn de voorziene plannen al wel voldoende aangepast aan de snelheid van de klimaatverandering?  Beschikt de stad over voldoende aangepast materieel en samenwerkingsafspraken om snel en accuraat in te kunnen spelen op een mogelijke noodsituatie?  Zijn er mogelijkheden om de voorziene maatregelen gericht op het bufferen van water binnen het stedelijk gebied (bv. ontharden van oppervlakten) te versnellen of aan te scherpen?   Zijn er mogelijkheden om met de stad nog beter in te spelen op de bovenlokale relanceplannen om zo het Leuvens klimaatbeleid te versnellen?  Ook aandacht voor fauna en flora  "Het hemelwaterplan van de stad is een goede start om menselijk leed te vermijden, maar er is een extra inspanning nodig. Tevens moet er aandacht zijn voor de fauna en flora. Ook zij lijden onder de overstromingen van de voorbije periode," vult Sara Speelman nog aan. "Het is een geluk bij een ongeluk dat de regen nu pas is gekomen. Als dit vorige maand tijdens het broedseizoen was gebeurd, dan waren heel wat nesten weggespoeld. Voor de flora is de tol wel groot, omdat het nu de meststof en de pesticiden die van de akkers zijn gespoeld, moet verwerken", besluit Ann Li.