OCMW-raad vraagt dat de volgende federale regering de leefloonbedragen verhoogt tot menswaardig niveau

21 Maart 2014

Op initiatief van Groen hebben de meerderheidspartijen tijdens de OCMW-raad van 20 maart 2014 een motie ter stemming voorgelegd die aan de toekomstige federale overheid vraagt om de leefloonbedragen aan te passen tot de algemeen erkende Europese armoedegrens. Deze motie werd door de voltallige OCMW-raad, meerderheid en oppositie, goedgekeurd. Louis Debruyne, fractieleider Groen: "Groen is verheugd dat de al jarenlange vraag om het leefloon te verhogen tot een menswaardig niveau breed gedragen wordt over alle partijen heen. We hopen en rekenen erop dat de partijen die de komende federale regering vormen, dit zullen realiseren." De meerderheid in de Leuvense OCMW-raad buigt zich momenteel over de hervorming en verhoging van de aanvullende financiële steun. Hoe belangrijk dit initiatief van het Leuvense OCMW ook is, het blijft het compenseren van een jarenlang tekortkomen van de verschillende opeenvolgende federale overheden inzake sociaal beleid. Daarom legden de meerderheidspartijen, op initiatief van Groen, op de OCMW-raad een motie ter stemming voor met het oog op de verhoging van de leefloonbedragen tot een algemeen menswaardig niveau.

Het leefloon dat OCMW-steungerechtigden momenteel krijgen, valt onder de armoedegrens. Volgens het Centrum voor Budgetadvies en ?onderzoek (CEBUD) is dit ruim onvoldoende om op een menswaardige manier maatschappelijk te kunnen participeren. Om deze harde realiteit te verhelpen hebben vele OCMW's een systeem ontwikkeld waarbij ze, aanvullend op de steun van de federale overheid, op lokaal niveau steun bijpassen.

In Leuven werd de aanpassing van deze aanvullende steun opgenomen in het bestuursakkoord. Zeker voor cliënten met kinderen (gezinnen of alleenstaanden) die huren op de privémarkt is het resterend te besteden bedrag te laag om menswaardig te leven. Met de federale verkiezingen in het vooruitzicht, vond de Groenfractie de tijd rijp om nog eens een eenduidig signaal de wereld in te sturen. Met deze motie wordt de volgende federale regering, van welke kleur ook, gevraagd werk te maken van de verhoging van de steunbedragen.

Heidi Vanheusden, OCMW-raadslid, stelt het zo: "Op lokaal niveau hebben we onvoldoende middelen om deze bedragen tot een menswaardig niveau op te trekken". Steden en gemeenten met veel arme inwoners dragen op die wijze dan ook veel meer lasten. Daarnaast toont onderzoek aan dat verschillende steden en gemeenten er totaal verschillende systemen van aanvullende steun op nahouden. "En juist omdat het gaat over noodzakelijk budget voor basisuitgaven om maatschappelijk te kunnen participeren, mag deze solidariteit niet afhankelijk zijn van de draagkracht van de gemeente, maar moet ze op federaal vlak geregeld worden", aldus Heidi Vanheusden.

Eerder kwamen er al gelijkaardige oproepen van het Netwerk tegen Armoede, en ook van de VVSG. Louis Debruyne: "Er zijn al veel signalen gegeven aan de federale overheid. Wanneer de meerderheid van een grote stad als Leuven met dergelijke motie de komende federale bestuursploeg oproept hier ernstig werk van te maken, legt dit hopelijk nog wat meer gewicht in de schaal om de bedragen van het leefloon op te trekken. Zodat mensen in armoede meer kans krijgen op een menswaardig leven. Want daar is het ons uiteindelijk om te doen."

Louis Debruyne en Heidi Vanheusden, OCMW-raadsleden voor Groen

(foto: Leuvens collectief tegen armoede)