Nood aan een nieuw mobiliteitsplan voor de hele stad

22 Maart 2017

Groen vraagt dat er zo snel mogelijk een nieuw mobiliteitsplan komt. Het huidige mobiliteitsplan dateert uit 2002 en is niet meer actueel. Ruimtelijk beleid en mobiliteitsbeleid zouden coherent moeten zijn, en daarvoor zijn er nu te weinig garanties. Het stadsbestuur besliste tot de invoering van een circulatieplan en tot de voorbereiding van een nieuw ruimtelijk structuurplan. Beide plannen bevatten heel wat positieve elementen en zijn volgens Groen stappen in de goede richting. Het merkwaardige is evenwel dat er geen uitgewerkt mobiliteitsplan is dat up to date is. Het stadsbestuur heeft blijkbaar beslist om in deze legislatuur geen grote mobiliteitsbeslissingen meer te nemen. Dat is volgens ons niet de goede optie. Wat het stadsbestuur tot nu toe deed, is merkwaardig, en niet erg coherent. Aanvankelijk leek er weinig in de pijplijn te zitten, buiten de bouw van een nieuwe centrumparking onder Park De Bruul. Daarna besliste men om het verkeerscirculatieplan zoals voorbereid door de werf autoluwe binnenstad van Leuven 2030 over te nemen en op korte tijd door te voeren. Vervolgens schrok men dermate van de reacties dat de handrem werd opgetrokken tot 2018. Het stadsbestuur had beter grondig zijn huiswerk gemaakt: eerst een nieuw mobiliteitsplan voor het hele grondgebied om daar dan deelplannen voor het centrum en de deelgemeenten uit te distilleren.

Wat moet er in zo'n omvattend mobiliteitsplan komen? Een mobiliteitsplan is een globaal plan voor de toekomst. Het is een reeks van samenhangende maatregelen, ontworpen om tegemoet te komen aan de mobiliteitsnoden van zowel vandaag als morgen. Het doel daarvan is te komen tot een duurzaam mobiliteitssysteem, met als focus: bereikbaarheid voor iedereen verhogen, lucht- en geluidsoverlast verminderen, veiligheid verhogen, effici├źntie van personen- en goederentransport verbeteren, bijdragen aan een verhoogde aantrekkelijkheid en kwaliteit van de stedelijke omgeving. Onderdelen van zo'n plan zijn bv.: fietsbeleid, slimme stadsdistributie, circulatiemaatregelen, toegankelijkheid voor mensen met een handicap, autodelen, ?

Dit stadsbestuur wilde echter jarenlang niet investeren in een echt mobiliteitsbeleid die naam waardig. Er is niet eens een schepen voor mobiliteit of een mobiliteitscommissie in de gemeenteraad. Binnen de dienst Ruimtelijke Ordening komt er nu wel (eindelijk) een afdeling Mobiliteit. We hebben alleszins jaren verloren, en we hebben geen omvattend en geldig mobiliteitsplan.

Toon Toelen (gemeenteraadslid) "De logische gang van zaken zou dus geweest zijn dat men eerst een degelijk mobiliteitsplan zou maken, en dat er daarna actieplannen per stadsdeel of deelgemeente zouden komen. Hoe we onze mobiliteit organiseren en hoe we de ruimte gaan inrichten, dat zijn twee dingen die volledig op elkaar moeten afgestemd worden. Men werkt aan een nieuw ruimtelijk structuurplan, maar wie de teksten leest, merkt op veel plaatsen dat er nood is aan een uitgewerkte mobiliteitsvisie om goede ruimtelijke keuzes te kunnen maken. De twee plannen lopen nu niet samen, maar los van elkaar. Het ruimtelijk structuurplan zal al klaar zijn nog voor men aan het mobiliteitsplan begint, als we de standstill van het stadsbestuur aanvaarden."

Het feit dat het college de handrem optrekt, heeft trouwens ook onmiddellijke gevolgen voor de verkeerssituatie in Kessel-Lo in het gebied tussen de Diestse- en de Tiensesteenweg. Vectris heeft daar een studie rond opgesteld op basis van verkeerstellingen. Er is daar een participatietraject geweest, waar zo'n 50 buurtbewoners bij betrokken waren. En ook daar wordt nu alles on hold gezet.

Het huidige mobiliteitsplan van Leuven (2002-2003) is volgens de Vlaamse regelgeving niet meer geldig. Het heeft geen zin met de voorbereiding van een nieuw plan nog te wachten tot na de verkiezingen van 2018.

Toon Toelen: "Als men met het hele proces zou wachten tot na de verkiezingen verliezen we misschien nog meer tijd. Daarom leggen we aan de gemeenteraad het voorstel voor om meteen te beginnen met een overheidsopdracht voor de vernieuwing van het mobiliteitsplan. Het stadsbestuur zou dan aan de gemeenteraad een concreet tijdspad moeten voorleggen voor het nieuwe plan. De timing van de herziening van het structuurplan zou dan ten slotte ook moeten afgestemd worden op de vernieuwing van het mobiliteitsplan."

Toon Toelen, gemeenteraadslid