Mobiliteitsplan Kessel-Lo krijgt concreet vorm na geslaagd participatietraject

17 Juni 2022

Mobiliteitsplan Kessel-Lo krijgt concreet vorm na geslaagd participatietraject

Stad Leuven werkt aan een mobiliteitsplan voor Kessel-Lo om het leven en het wonen in de deelgemeente nog aangenamer te maken. Het stadsbestuur rondde zopas de tweede participatieronde met bewoners af en stuurde het plan nog grondig bij op basis van de feedback. Het aangepaste plan wordt nu voorgelegd aan een brede gemeenteraadscommissie. Daarna zal erover gestemd worden tijdens de gemeenteraad van 27 juni. "We zijn tevreden over het uiteindelijk resultaat. Het plan is tot stand gekomen met de constructieve inbreng van de bewoners, het burgerpanel en de expertise van de stadsdiensten, het studiebureau Vectris en Buur/Sweco", zegt burgemeester Mohamed Ridouani. "Het mobiliteitsplan zal de levenskwaliteit verbeteren en de verkeersveiligheid van zoveel mogelijk Kesselaars verhogen. Het voetgangersnetwerk wordt uitgebreid en comfortabeler, verschillende fietsroutes gaan beter op elkaar aansluiten en we verbeteren de doorstroming van het busvervoer. Ook maken we de woonwijken autoluw en weren we zo het sluipverkeer. Er zal meer ruimte zijn om te wandelen, te bewegen, te spelen op straat en meer groen en ontmoetingsplekken." Feedback verzamelen Stad Leuven blikt terug op een geslaagd participatietraject met onder meer een druk bijgewoonde infomarkt. "De driedaagse infomarkt was een groot succes", zegt David Dessers, schepen van mobiliteit. "Ruim duizend bewoners kwamen langs en gaven hun suggesties door. Met deze input gingen een 150-tal omwonenden in wijk Blauwput verder aan de slag om tijdens diverse gesprekstafels het plan nog meer in de diepte te bespreken. Ook het burgerpanel toetste het plan af aan de door hen vooropgestelde doelstellingen en formuleerde aanbevelingen." Diverse bewonersgroepen in Kessel-Lo gingen in gesprek met schepen Dessers en schepen van openbare werken, Dirk Vansina. Tijdens deze gesprekken was er tijd om van gedachten te wisselen over de bezorgdheden en nieuwe voorstellen van de bewoners. "We weten al langer dat de Kesselaars betrokken zijn bij hun buurten. De vele buurtgesprekken waren dus zeer interessant. Het viel ons op dat de gesprekken zeer opbouwend verliepen, dat de bewoners zich bijzonder goed over het plan hadden gebogen en dat er ook altijd verder dan de eigen straat werd gekeken. Die gesprekken hebben ons geholpen om de plannen nog beter af te stemmen op de zorgen die er leefden. We kwamen op basis van alle verzamelde input tot een gebalanceerd en ambitieus mobiliteitsplan voor Kessel-Lo", zegt schepen Dessers. "Het was hierbij belangrijk dat we een evenwicht vonden tussen het vergroten van de leefbaarheid in de woonbuurten en toch voldoende bereikbaarheid voor de bewoners te garanderen", voegt schepen Vansina toe. "Ruim duizend bewoners kwamen langs en gaven hun suggesties door. Op basis van de feedback werd het plan dus nog stevig bijgestuurd. Het is erop gericht om Kessel-Lo aangenaam, veilig en vlot bereikbaar te houden nu het aantal verplaatsingen blijft groeien." - David Dessers De aanpassingen op een rij "Op basis van de feedback werd het plan dus nog stevig bijgestuurd", vat schepen Dessers samen. "Zo wordt het wijkcirculatieplan in de buurt tussen de Gemeentestraat en de Eenmeilaan aangepast op basis van voorstellen van de straatbewoners". Ook wordt er een enkelrichting in de Sparrenboslaan ingevoerd richting Domeinstraat, om zo het sluipverkeer door de woonwijk Kesseldal tegen te gaan. Het geschrankt parkeren in de Domeinstraat wordt herbekeken. Het sluipverkeer door de Kortrijksestraat wordt verder afgeremd door het omdraaien van de rijrichting in het centrale gedeelte van de Kortrijksestraat. Er wordt een enkelrichting ingesteld van de Borstelstraat richting de Eeckelaerslaan. Dit moet de parallelle sluiproute ten noorden van de Diestsesteenweg in de ochtendspits ongedaan maken. Om de zichtbaarheid voor fietsers te verbeteren, wordt de rijrichting in de Jozef Pierrestraat, tussen de Kerkstraat en het Debecker Remyplein omgedraaid en wordt de Jeugdstraat éénrichting. In de Lindensestraat blijft de huidige rijrichting richting de Elf Novemberlaan behouden. Het laatste gedeelte van de Lindesestraat wijzigt van dubbele richting naar enkele richting. De Heuvelstraat wordt enkelrichting naar de Lindensestraat. De Kortrijksestraat wordt als fietsstraat in het fietsnetwerk opgenomen. Ook de Elfnovemberlaan wordt een fietsstraat. De impact van al deze maatregelen wordt nauwgezet gemonitord. "De Richard Valvekensstraat kreeg recent een nieuwe asfaltlaag en bredere voetpaden. Het wordt een eenrichtingsstraat, wat beter past bij het wegprofiel en het statuut van fietsstraat in de verf zet," aldus schepen Vansina. "De druk gebruikte oversteekplaats in de Werkhuizenstraat, aan het Locomotievenpad krijgt een fietsvriendelijke aanpassing, via een wegversmalling. Fietsers krijgen hier voorrang." Om het sluipverkeer in de regio van de Platte-Lostraat te ontmoedigen onderzoekt de stad om na de heraanleg van de Koning Albertlaan een ANPR-camera te plaatsen ter hoogte van de Koetsweg en de Verenigingsstraat. Via de lus Platte-Lostraat/Verenigingsstraat/Grensstraat blijft de buurt vlot bereikbaar voor het lokale verkeer. Door een slimme inpassing van de camera blijven de straten gelegen in deze lus ook toegankelijk voor bezoekers en leveranciers zonder doorgangsvergunning. Stappenplan Door de geplande heraanleg van de Koning Albertlaan, die een grote, langdurige werf met zich meebrengt, worden de plannen gefaseerd doorgevoerd. "De Koning Albertlaan krijgt een nieuw wegprofiel met gescheiden voet- en fietspaden", verduidelijkt schepen Vansina. "Hiermee verhogen we meteen de veiligheid voor de vele fietsers en schoolgaande kinderen die hier dagelijks passeren. We realiseren hiermee ook de missing link tussen de Jan Vranckxweg en de fietstunnel onder de Tiensesteenweg. Het is voor de stad belangrijk dat iedere weggebruiker zich veilig in onze stad kan verplaatsen." "Overal de straten meteen heraanleggen is niet haalbaar. Daarom kiezen we ervoor om het mobiliteitsplan met snelle, tijdelijke ingrepen zichtbaar te maken in het straatbeeld. Thermoplasten, snelheidsremmende verkeerskussens en asverschuivingen kunnen daartoe bijdragen", aldus schepen Vansina. Ondertussen zijn de effecten van de invoering van de zone 30 voelbaar in het straatbeeld. Auto’s rijden trager en het sluipverkeer verschuift van woonstraten naar de assen waar 50 per uur is toegelaten. De stad zet verder in op de sensibilisering van de zone 30, een nood die ook verschillende bewoners hebben geuit. De geplande snelheidsremmende maatregelen zullen de zone 30 verder ondersteunen. "Het plan is erop gericht om Kessel-Lo aangenaam, veilig en vlot bereikbaar te houden nu het aantal verplaatsingen blijft groeien. We blijven de verkeerssituaties monitoren. Daarnaast werkt de stad momenteel voor heel Leuven een routeplan voor het zware verkeer uit. Ook hiermee komen we tegemoet aan veelgenoemde bezorgdheden", voegt schepen Dessers toe. Om de doorstroming voor bus en auto op de invalswegen van Leuven te verbeteren zet de stad de gesprekken en de samenwerking op het Vlaamse niveau via wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) verder. Prioriteiten zijn het verbeteren van de bus- en autodoorstroming aan de Kop van Kessel-Lo, betere fietspaden aan de invalswegen en een veiligere oversteekbaarheid van de Tiense- en Diestsesteenweg voor de zachte weggebruiker. Bijkomend zal AWV ook een studie opstarten rond het sluiperverkeer in de bredere regio. Bewoners zullen op het gepaste moment infoflyers in de brievenbus ontvangen met informatie over de specifieke wijzigingen of impact in hun eigen buurt. Je vindt het aangepaste mobiliteitsplan van Kessel-Lo met de laatste wijzigingen op leuven.be/mobiliteit-kessel-lo.