Onze plannen voor Leuven

02 December 2019

Onze plannen voor Leuven

De komende zes jaar zullen we met het stadsbestuur bijna 450 miljoen euro investeren zodat iedereen thuis is in het Leuven van morgen. Samen met onze coalitiepartners van sp.a. en CD&V hebben we daarover een akkoord bereikt binnen de meerjarenplanning van 2020 tot 2025. De Leuvense begroting voor de komende jaren is dus rond - en ook groen. We zullen de komende jaren sterk investeren in een stad die de weg van de toekomst inslaat. Investeringen die een antwoord bieden op de klimaatuitdaging, de woonnood, de ongelijkheid en de mobiliteitsknoop. Investeringen in de stad van morgen waar iedereen kan genieten van het moois dat onze stad te bieden heeft. Investeringen opdat onze stad leefbaar blijft voor onze kinderen en kleinkinderen.  Een degelijk dak boven ieders hoofd  "Iedereen moet in Leuven kunnen blijven wonen in een kwaliteitsvolle, betaalbare woning. We zetten volop in op alternatieven om het tij stilaan te keren." - Lies Corneillie  "Iedereen moet in Leuven kunnen blijven wonen in een kwaliteitsvolle, betaalbare woning. Dat is onze ambitie. Dat is ook een hele uitdaging, waarvoor helaas geen mirakeloplossing bestaat. Maar we zetten volop in op alternatieven om het tij stilaan te keren", vat schepen van wonen, Lies Corneillie, aan. Samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen Dijledal en SWaL realiseren we 618 extra sociale huurwoningen. Door gebruik te maken van het sociaal beheersrecht pakken we leegstand en verkrotting aan en vergroten we het aanbod kwaliteitsvolle woningen voor kwetsbare groepen. Jaarlijks maken we 100.000 euro hiervoor vrij.  Met onder meer Community Land Trust (CLT) zet de stad in op betaalbare koopwoningen. Hiervoor voorzien we een startkapitaal van 5 miljoen euro. Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) zal een kwaliteitsvol woonbeleid voeren en zelf huurwoningen voorzien. Daarnaast richten we een Woonpunt op in nauw overleg met mensen in armoede. Daar kunnen Leuvenaars terecht met al hun vragen over wonen en huisvesting, huurwoningen in het bijzonder. Verder zullen we discriminatie op de private huurmarkt tegengaan met praktijktesten. Het stadsbestuur maakt daarnaast 250.000 euro vrij voor de begeleiding van dak- of thuislozen vanuit een plek om te wonen via Housing First. De strijd tegen huisjesmelkerij en de verbetering van de woonkwaliteit zetten we onverminderd voort met extra woningcontroles.  We maken tenslotte ook werk van innovatief en gezinsvriendelijk wonen met ’t Wisselspoor op de Centrale Werkplaatsen. De stad trekt hiervoor in totaal 25 miljoen euro uit.  Vlot en duurzaam op weg "We zijn vastbesloten de omslag naar een meer duurzame mobiliteit te maken." - David Dessers "Je veilig, vlot en op een duurzame manier verplaatsen in en naar Leuven, ook daar zetten we onze schouders onder. We zijn vastbesloten de omslag naar een meer duurzame mobiliteit te maken", vertelt David Dessers, schepen van mobiliteit.  "Met een budget van 100 miljoen euro verbeteren we de voet- en fietspaden en wegen. Voor aanpassingen aan bestaande voetpaden en pleinen die de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en kinderwagens verbeteren, trekken we een budget van 600.000 euro uit", vult schepen van gelijke kansen, Lies Corneillie, aan. We willen van Leuven een echte fietsstad maken. Daarom voorzien we 7,9 miljoen euro voor de (her)aanleg van fietspaden en 1 miljoen euro voor 5.000 extra fietsenstallingen. Met mobiliteitsplannen voor de deelgemeenten verbeteren we niet alleen de levenskwaliteit en de verkeersveiligheid in de deelgemeenten, maar geven we ook meer ruimte aan de fiets. Daarnaast richten we 50 mobipunten in waar je allerhande vormen van deelmobiliteit geclusterd aantreft, van een deel(bak)fiets, tot een deelwagen of een bus. Hiervoor trekken we 850.000 euro uit.Ook het busvervoer maken we aantrekkelijker en gebruiksvriendelijker. Samen met de buurgemeenten werken we aan een hoogwaardig en 21e eeuws busnet in en naar Leuven.  Een nieuw dynamisch verkeersmanagementsysteem leidt bezoekers naar de randparkings en vermindert het zoekverkeer. Daarnaast komt er samen met De Lijn een proefproject om een zelfrijdende shuttle in te zetten tussen parking Vaartkom, het centrum en parking Wetenschapspark. De stad draagt hier 1 miljoen euro aan bij. We maken tenslotte werk van een grotere leesbaarheid van het openbaar domein. Zo plaatsen we signalisatietotems die duidelijk maken wanneer je met je fiets of wagen een bepaalde straat in de binnenstad mag inrijden. Hiervoor trekken we 450.000 euro uit. Leuven klimaatneutraal, ja! "We trekken volop de kaart van een klimaatneutraal Leuven, van een leefbare stad voor onze kinderen en kleinkinderen, van een klimaatbeleid waar àlle Leuvenaars de vruchten van plukken." - David Dessers "We trekken volop de kaart van een klimaatneutraal Leuven, van een leefbare stad voor onze kinderen en kleinkinderen, van een klimaatbeleid waar àlle Leuvenaars de vruchten van plukken", vertelt David Dessers, schepen van klimaat en duurzaamheid.  Om die ambitie van klimaatneutraliteit waar te maken zorgen we voor een flinke verhoging van het budget voor klimaat, van minder dan een miljoen euro in 2018 naar 3,5 miljoen in 2022. Ook de middelen voor Leuven 2030 vzw, de aanjager van het stadsbrede klimaatbeleid, gaan de hoogte in: van 70.000 naar 250.000 euro per jaar.  Vermits woningen en gebouwen verantwoordelijk zijn voor 60 % van de CO2-uitstoot in Leuven, zullen we Leuvenaars die energiebesparende maatregelen willen nemen, nog beter ondersteunen. We ambiëren een verviervoudiging van het aantal renovatiebegeleidingen en maken in totaal 2,6 miljoen euro vrij voor subsidies. Dat is een verdubbeling van het budget. We streven er bovendien naar dat in onze stad tegen 2030 tien keer meer hernieuwbare energie wordt geproduceerd en dit samen met de Leuvenaars via energiecoöperaties. De stad steekt zelf ook een tandje bij. We trekken jaarlijks 1 miljoen euro uit voor energiebesparende maatregelen in onze eigen gebouwen. "We vervangen daarnaast de bestaande personenwagens van de stad stelselmatig door elektrische voertuigen. Hierdoor zullen we in 2030 over een volledig elektrisch wagenpark beschikken", voegt schepen van aankoopbeleid, Thomas Van Oppens, toe. De komende jaren zullen we samen met verschillende Leuvense organisaties de voeding die in Leuven geproduceerd, geconsumeerd, verwerkt en verspreid wordt, verduurzamen. "We trekken 340.000 euro uit voor het verder uitrollen van de voedselstrategie, waaronder een bijdrage van 40.000 euro voor een distributieplatform voor korte keten", licht David Dessers, schepen van landbouw en consumptie, toe. Leuven wil een circulaire stad worden en zet in op het hergebruiken van materialen. "Daarom faciliteert de stad onder meer de opstart van een materialenbank voor bouwmaterialen. Dat is een fysieke plaats waar gebruikte bouwmaterialen die herbruikbaar of recycleerbaar zijn, worden gestockeerd en opnieuw verkocht", aldus schepen van afvalbeleid, Thomas Van Oppens.  "Een duurzame stad is ook een afvalarme en propere stad." - Thomas Van Oppens Een duurzame stad is ook een afvalarme en propere stad. "We investeren in totaal 38 miljoen euro in een propere stad. We voorzien de komende jaren onder andere grotere en slimmere vuilnisbakken, sorteerstraten met ondergrondse afvalcontainers en peukenzeultjes aan vuilnisbakken", vertelt Thomas Van Oppens.  Groen maakt gelukkig Leuven is al een groene stad met 42 % oppervlakte aan tuinen, bossen, parken en ander groen. Maar de stad wil nog beter doen, met meer en duurzaam groen. In totaal investeren we 7,8 miljoen euro in extra groen. In totaal krijgt Leuven twaalf nieuwe of vernieuwde parken.  Zorgzame stad Het meerjarenplan toont ook het sociale gezicht van Leuven. Met bijna 150 miljoen euro voor Zorg Leuven verspreid over zes jaar garanderen we een betaalbare en kwaliteitsvolle publieke zorg voor alle Leuvenaars op vlak van kinderopvang, ouderenzorg en thuiszorg. Ook de strijd tegen armoede zetten we verder met acht hefbomen op vlak van inkomen, onderwijs en opvang, huisvesting, buurtwerk, gezondheid, werk, cultuur en sport, en gelijke kansen voor alle Leuvenaars. Kortom, een stad die zorgt voor haar bewoners, én haar viervoeters, want ook aan het welzijn van onze dieren wordt gedacht. "We maken 200.000 euro vrij voor de oprichting van een dierenasiel samen met de buurgemeenten”, vertelt Thomas Van Oppens, schepen van dierenwelzijn. Financieel gezond Wat betekent dat voor de stadsfinanciën? De stadsfinanciën zijn gezond en in evenwicht. Al die investeringen vragen natuurlijk veel geld. Enerzijds vangen we dit op door nauwgezet te begroten en door schulden aan te gaan die we afbetalen in de toekomst. Anderzijds verhogen we de onroerende voorheffing met 8,5 %. Dat betekent dat wie een woning in Leuven bezit, de komende jaren iets meer zal bijdragen, ook al woont de eigenaar niet in Leuven. Ook bedrijven zullen deze belasting betalen. Wie dus geen woning bezit in Leuven, betaalt deze belasting niet.  Met deze verhoging van de onroerende voorheffing blijft Leuven nog steeds onder het gemiddelde belastingtarief van de centrumsteden. Het gaat om een bescheiden verhoging die Leuven laat bijbenen met de andere centrumsteden. Aan de personenbelasting raken we bovendien niet. Die blijft zeer ver onder het gemiddelde belastingtarief van de centrumsteden.  De meerjarenbegroting wordt besproken op de gemeenteraad van 16 en 17 december.