Leuvense partijen: luchthaven kan pas uitbreiden onder strenge voorwaarden

23 Januari 2017

De partijen Groen, sp.a, CD&V, N-VA, en Open VLD leggen op maandag 23 januari aan de Leuvense gemeenteraad een motie voor waarin ze stellen dat de luchthaven pas verder kan uitbreiden als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Moet de luchthaven Brussels Airport verder uitbreiden om haar toekomstige rol verder te kunnen spelen? CEO Arnaud Feist van Brussels Airport presenteerde onlangs een 'Strategische Visie 2040' voor de luchthaven. Een onderdeel van die visie zou de mogelijke verlenging zijn van landingsbaan 25L. Als dat gebeurt, kan dat een grote impact hebben op de levenskwaliteit in de Leuvense regio. De luchthaven is een belangrijke economische factor in onze regio en zorgt onder meer voor veel werkgelegenheid. Men dient echter tegelijk te voorkomen dat het functioneren van de luchthaven te grote gevolgen heeft voor de levenskwaliteit. En in dat verband is de voorgestelde strategische visie niet zonder risico, ook niet voor Leuven. Daarover doen de partijen een uitspraak in hun motie.

Leuven draagt sinds het ontstaan van de luchthaven van Zaventem een groot deel van de last van dalende vliegtuigen. Het grootste deel van de vliegtuigen zet een dalende beweging boven het noorden van Leuven in om te landen op de banen 25L en 25R, wat zorgt voor lawaaihinder gedurende +/- 70% van de tijd. Door de invoering van de route Leuven Rechtdoor (sinds 6 maart 2014) kwamen er nog eens opstijgende vliegtuigen bij, wat extra geluidshinder met zich meebrengt gedurende 20% van de tijd. Van een redelijke spreiding is op die manier geen sprake. Daarnaast kan de mogelijke verlenging van landingsbaan 25L ervoor zorgen dat de luchthaven 1 km opschuift naar het oosten, waardoor het noorden van Leuven in de toekomst op een nog lagere hoogte zal overvlogen worden. De Leuvense gemeenteraad vroeg eerder in een motie (29 september 2014) aan de federale regering al een evaluatie van deze nieuwe opstijgroute Leuven Rechtdoor.

In hun motie stellen de partijen nu dat een uitbreiding van de luchthaven mogelijk is, maar enkel als Brussels Airport er uitdrukkelijk voor zorgt dat de luchthavenactiviteit geen bijkomende hinder veroorzaakt voor de Leuvense Regio, zowel aan de grond als in de lucht. De voorwaarden daarvoor zijn:

  • Onder federale coördinatie moet er eerst en vooral een akkoord komen over de vliegroutes. Het principe van de eerlijke spreiding moet daarbij worden gehanteerd.
  • De luchthavenactiviteiten mogen niet leiden tot een toename van de geluidshinder. Er moet een geluidsplan zijn voor grondlawaai en luchtlawaai. Luidruchtige toestellen worden geweerd.
  • Er moet een structureel en permanent overleg komen tussen het Vlaams en Brussels gewest over de geluidsnormen.
  • Bussels Airport moet zich engageren tot een rechtmatige bijdrage aan de internationale klimaatdoelstellingen.

Brussels Airport dient zich te gedragen als een goede en respectvolle buur voor haar omwonenden en dient de sociale en economische rechten van haar werknemers te respecteren. Dat houdt het volgende in:

  • Er komt een structurele en permanente interbestuurlijke dialoog over de luchthaveninfrastructuur, geluidsnormen en vliegroutes waarin de federale overheid, gewesten, provincie en buurgemeenten vertegenwoordigd zijn.
  • Monitoring over alle schadelijke effecten wordt transparant en ondubbelzinnig gecommuniceerd.
  • Het overlegforum, waarin ook omwonenden vertegenwoordigd zijn, krijgt een representatieve en onafhankelijke samenstelling, én een permanent karakter.
  • De ontplooiing van de luchthavenactiviteiten geschiedt binnen de bestaande contouren van de luchthaven. Een verdere teloorgang van woonzone, landbouwgronden of natuurgebied is niet wenselijk.
  • Brussels Airport garandeert de sociale en economische rechten van de directe en indirecte luchthavenwerknemers en versterkt ze. Nieuwe en bijkomende jobs dienen gecreëerd te worden, met aandacht voor laaggeschoolden.
  • Indien na het vastleggen van de vliegroutes in een federale vliegwet geluidsoverlast wordt gecreëerd in Leuven, komt er een collectief isolatieprogramma met subsidies voor de benadeelden, gefinancierd volgens het principe 'de veroorzaker van de overlast betaalt'.

 

Voor Groen: Hilde Van Wichelen en Fatiha Dahmani | Voor sp.a: Mich De Winter | Voor CD&V: Johan Geleyns | Voor N-VA: Zeger Debyser | Voor Open VLD: Rik Daems

BIJLAGEN:
motie_gemeenteraad_leuven_23_januari_2017_luchthaven_def.pdf