Leuvense financiën blijven gezond

11 Oktober 2022

Leuvense financiën blijven gezond

Het Leuvense stadbestuur heeft de begroting voor de komende jaren rond. Dat was dit jaar geen evidente oefening door de economische crisis, de hoge inflatie en stijgende personeels- en energiekosten. De stad kiest er bewust voor om niet te snijden in de dienstverlening en de ondersteuning aan de Leuvenaars. Dankzij goed beheer van de financiën kan Leuven blijven investeren in haar inwoners en de stedelijke vooruitgang.  Zoals elk jaar evalueert het bestuur de meerjarenplanning, waarin de beleidsbudgetten zijn opgenomen, en worden er budgetten aangepast. Het stadsbestuur heeft beslist om niet te besparen op brede dienstverlening en ondersteuning aan de Leuvenaars. Zo komt er geen verhoging van de personenbelasting of de onroerende voorheffing, noch van de tarieven voor bijvoorbeeld de huisvuilzakken, de huur van lokalen, de dienstverlening of de speelpleinwerking.  Dat is mogelijk dankzij het jarenlange verantwoordelijk bestuur met doordachte investeringen en uitgaven, al is er op een aantal vlakken nog wat bijsturing nodig. Daarnaast heeft de stad er samen met de andere centrumsteden voor geijverd bij de Vlaamse overheid om de steden en gemeenten financieel te ondersteunen. Met succes, want Leuven ontvangt in totaal 7.250.000 euro de komende drie jaren. Wat de stad zelf doet ​Sommige investeringen zijn met enkele jaren verschoven, omdat de uitvoering deze legislatuur niet als haalbaar wordt ingeschat. De stadsadministratie heeft de voorbije maanden elke uitgave tegen het licht gehouden en heeft nauwkeuriger begroot. Elk jaar is er immers een overschot op de budgetten. Op vlak van personeel zal de efficiënte personeelsinzet verder gezet worden. Ontslagen vallen er niet. Vergeleken met de centrumsteden is Leuven erg efficiënt georganiseerd. Het personeel werkt elke dag erg hard voor de Leuvenaars. Daarin snoeien, betekent raken aan de dienstverlening, de voorzieningen, en bij uitbreiding het welzijn van de Leuvenaars. Leuven telt 13,5 voltijdse personeelsleden per 1.000 inwoners, waar dat gemiddeld in de centrumsteden 17,3 voltijdse personeelsleden zijn. De stad heeft enkele maatregelen genomen om haar energieverbruik te verminderen en zo te besparen op de stijgende energiekosten. Zo verlaagt ze de temperatuur in de openbare gebouwen en dimt of dooft ze de straatverlichting waar het kan. ​ Daarnaast schrapt de stad enkele uitgaven, zoals de shuttlebus die in het weekend tussen het Wetenschapspark Arenberg en het stadscentrum rijdt. Deze blijft wel rijden tot na de eindejaarsperiode. De shuttle die bezoekers van Parking Vaartkom naar het centrum brengt, blijft behouden. Belastingen en retributies ​Het uitgangspunt voor deze begrotingsoefening is om geen ingrepen te doen die de Leuvenaar rechtstreeks treffen, ook op vlak van belastingen en retributies. Leuven verhoogt de personenbelasting en de onroerende voorheffing dus niet. Die blijven hetzelfde, onder het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden. Ook de kleinere belastingen en retributies, zoals de huisvuilzakken, de lokalenverhuur, en tarieven voor sport, cultuur, jeugd… verhoogt de stad niet. Ook al kost het de stad meer, zoals bijvoorbeeld bij de afvalverwerking. Daar is de kostprijs voor de verwerking van afval gestegen met 420.000 euro per jaar, maar heeft de stad beslist dat niet door te rekenen aan de Leuvenaars. Een aantal andere kleine retributies worden enkel geïndexeerd, niet verhoogd. De tarieven voor het straatparkeren worden gedeeltelijk geïndexeerd van 2 euro naar 2,5 euro per uur. De laatste indexering dateert van 2009. De betalende zone wordt ook geuniformiseerd in de hele binnenstad. De parkeerdruk in het centrum is erg hoog. Door de betalende zone uit te breiden, zal de parkeerdruk afnemen en het zoekverkeer verminderen, wat de bewoners ten goede komt. De tarieven voor straatparkeren waren bovendien goedkoper dan die in de grote parkings. Door deze aanpassing is dat voor de meeste parkings niet langer het geval. Voor bezoekers en zorgverleners van Leuvenaars zullen ze werken met een vouchersysteem, zodat zij gratis kunnen parkeren tijdens een bezoek. Nog op vlak van mobiliteit start Leuven met de invoering van GAS-boetes voor kleine snelheidsovertredingen. De wet voorziet sinds kort in die mogelijkheid. Concreet gaat het om snelheidsovertredingen tot 20 kilometer per uur boven de toegelaten snelheid in zones 30 en 50. Zwaardere overtredingen gaan nog steeds naar het parket. De inkomsten gaan ook naar de stad, in plaats van naar de federale staat. Die kunnen dan weer gebruikt worden om bijvoorbeeld de verkeersveiligheid in Leuven te verbeteren. Leuven hervormt ook de logiestaks, een tarief voor hotels en andere logies. In plaats van het forfaitaire systeem, waarbij een hotel een vast tarief per jaar en per kamer betaalt, zal er een tarief van 3,5 euro per persoon per overnachting gerekend worden. Dat is eerlijker en transparanter, en gelijkaardig aan andere steden in binnen- en buitenland. De druk op de Leuvense woningmarkt is hoog. Daarom verhoogt de stad de leegstandsbelasting voor woningen van 2.865 euro naar 3.750 euro en voor kamers van 575 euro naar 1.000 euro. Op die manier wil de stad eigenaars nog meer stimuleren om hun leegstaand pand te renoveren, te verkopen of te verhuren. Zo komen er meer woningen beschikbaar op de markt. Tot slot stijgt de belasting op tweede verblijven van 833 euro naar 1.500 euro, een tarief dat in lijn ligt met de andere centrumsteden. Ook wie niet in Leuven gedomicilieerd is en dus geen personenbelasting betaalt, moet zo bijdragen. Voor de studenten die in kamers verblijven, blijft het tarief ongewijzigd op 100 euro. Ondersteuning voor de Leuvenaars ​​De stad heeft beslist om belastingen en retributies die de Leuvenaar rechtstreeks raken niet te indexeren. Ook de huurgelden van infrastructuur voor sport, cultuur, en gemeenschapslokalen worden niet geïndexeerd. De stad vangt zo jaarlijks ongeveer een miljoen euro aan indexering op voor de inwoners en de verenigingen, bovenop de gestegen uitbatingskosten. Veel Leuvense gezinnen hebben het financieel moeilijk door hun afnemende koopkracht. De energiefacturen nemen een grote hap uit het gezinsbudget. Daarom voorziet de stad 250.000 euro extra voor de energiecel van het OCMW, om mensen te helpen met informatie, advies en begeleiding naar financiële ondersteuning en energiebesparing. Daarnaast worden de budgetten voor de zogenaamde 'toelage menselijke waardigheid' en de Leuvense huurpremie fors verhoogd met 1 miljoen euro, bovenop het budget van 1,8 miljoen euro. Daarmee kan het OCMW mensen die in financiële moeilijkheden zitten meer en beter ondersteunen. Andere bijkomende investeringen ​Om het handelsleven in Leuven verder te ontwikkelen en de leegstand aan te pakken, lanceert de stad een vestigingspremie voor nieuwe zaken die zich in Leuven vestigen. De stad voorziet ook budget om een actieplan rond acquisitie in de strijd tegen leegstand op te stellen. De stad blijft investeren in wonen en economische ontwikkeling. Bijvoorbeeld voor de grote projecten zoals de toekomstige woonwijk Sint-Jansbergsesteenweg en de ontwikkeling van het wetenschapspark Leuven Noord zijn de nodige budgetten voorzien. Leuvense financiën blijven gezond ​De stad en OCMW hebben een Crisisreserve van 1,75 miljoen euro per jaar opgezet. Daarmee willen ze anticiperen op wat er in de toekomst mogelijk nog kan gebeuren. De aanpassingen aan het meerjarenplan voor Leuven hebben betrekking op de jaren 2022 tot en met 2025. Het voorgestelde meerjarenbudget is voor de volledige periode in evenwicht. Ook het gecumuleerde budgettair resultaat is voor ieder jaar positief en hetzelfde geldt voor de autofinancieringsmarge. Je vindt het meerjarenplan op de website van stad Leuven.