Kop van Kessel-Lo verdient ruimer draagvlak en grotere aandacht voor duurzaamheid

17 Februari 2006

De plannen voor de ontwikkeling van de Kop van Kessel-Lo zullen in de loop van de volgende maanden ter sprake komen in de gemeenteraad. Groen! is van mening dat het project goede ontwikkelingen inhoudt, zoals het doortrekken van de tunnel onder de sporen en de realisatie van het park Belle-Vue. Tegelijk blijven we principiële vragen houden bij een aantal aspecten. Het grote aantal parkeerplaatsen op die plek van het stedelijk gebied blijft problematisch als er onvoldoende flankerende maatregelen zijn. De manier waarop de NMBS zich in dit soort dossiers vooral als een soort immobedrijf opstelt, bemoeilijkt een meer evenwichtige en duurzame stedelijke ontwikkeling. Voor het stadsbestuur liggen de contouren van het akkoord over dit project blijkbaar vast. Groen! wil nog enkele wijzigingen voorstellen. Op een aantal punten kan ons inziens het project nog bijgestuurd worden waardoor het onder meer op een ruimer draagvlak bij de bewoners zal mogen rekenen. Concreet stellen we de volgende aanpassingen aan de huidige plannen voor. Verkeer ? Het project voorziet in 975 parkeerplaatsen voor auto's en zal onvermijdelijk bijkomend verkeer genereren. Dit hoge aantal parkeerplaatsen in deze buurt blijft problematisch. We vragen dat het stadsbestuur maatregelen neemt tegen het sluipverkeer, dat zal toenemen in de omliggende woonzones. Enkel op die manier kan de negatieve impact van de gegenereerde autostroom onder controle gehouden worden. Hierbij kan gedacht worden aan het doorknippen van de verbinding tussen de Karel Schuurmansstraat en de Werkhuizenstraat, zoals al voorzien in het mobiliteitsplan.

? Om een vlotte doorstroming van buslijn 16 mogelijk te maken, dienen bij de heraanleg van de Martelarenlaan en Koning Albertlaan doorstromingmaatregelen voor het openbaar vervoer voorzien te worden. Hierbij kan gedacht worden aan halteplaatsen op de rijweg. ? We vragen dat er meer fietsstallingen voorzien worden dan de voorziene 2000. Een minimum zou 3.000 stallingen moeten zijn, om te voorkomen dat de pleinen snel weer vol staan met fietsen. Er zijn nu al 1.400 fietsen gestald. En met de nieuwe functies (congreszalen, bioscoop, kantoren), nieuwe woonprojecten in Kessel-Lo en nieuwe treinverbindingen is een ruim aanbod aan fietsenstallingen zeker geen overbodige luxe, integendeel.

? We vragen om een loket, waar treintickets kunnen worden gekocht, te integreren in de plannen voor de kop van Kessel-Lo. Dit verhoogt het comfort voor reizigers uit Kessel-Lo aanzienlijk. Lagere bouwhoogte

? Tussen de Martelarenlaan en de spoorweggeul komen op een sokkel 8 bouwblokken. Om de impact van de tien bouwlagen van blok zeven op de privacy en bezonning van de huidige bewoners aan de overzijde ongedaan te maken, stellen we voor dat hij op het laagste niveau van de Martelarenlaan wordt ingeplant en vervangen door blok twee waarvan de hoogte beperkt is tot vijf bouwlagen. Beide blokken zijn bestemd om er kantoren in te huisvesten. Energiezuinige gebouwen en duurzaam waterbeheer

? Groen! vraagt dat bij de realisatie van de nieuwe gebouwen maximaal wordt gekozen voor energie-efficiëntie. Onlangs stelden wij het model van een 'passiefhuiskantoor' voor. Dergelijke concepten, of andere vormen van lage-energie-gebouwen zouden richtinggevend moeten zijn. Wij dringen erop aan dat het stadsbestuur actief onderhandelt met de ontwikkelaars om te komen tot de ecologisch gezien meest duurzame optie bij de ontwikkeling van de projecten.

? Tegelijk zou voor het hele ontwikkelingsgebied gekozen moeten worden voor een duurzaam waterbeheer (waterdoordringbare grondoppervlakte, scheiding van hemel- en afvoerwater, hergebruik van hemelwater voor onder meer toiletspoeling). Goede communicatie

? We vragen dat het stadsbestuur gedurende de hele verder verloop van de ontwikkeling van het project kiest voor een actieve informatie- en participatiepolitiek. Tot nu toe zijn daarbij te veel fouten gemaakt. Een hoorzitting beleggen en daar het voorgestelde compromis enkel als "te nemen of te laten" voorleggen, is geen goede strategie om draagvlak te creëren. Hoewel heel wat beslissingen reeds genomen zijn, is een permanente informatiepolitiek bij de verdere uitvoering van het project zeker aangewezen. We zullen deze voorstellen, onder de vorm van amendementen, aan de gemeenteraad voorleggen wanneer deze raad zich over het project zal kunnen uitspreken.

Frans Dumont (gemeenteraadslid) en Jan Mertens (voorzitter)