Groen wil wijziging politiereglement en andere toepassing van gemeentelijke administratieve sancties (GAS) in Leuven.

21 Juni 2013

De afgelopen maanden was er heel wat te doen rond de gemeentelijke administratieve sancties. De Kamer keurde een wetsvoorstel goed dat het mogelijk maakt om jongeren vanaf 14 jaar te sanctioneren en hogere boetes toelaat. Ook de absurde en overdreven regeltjes in vele steden en gemeenten lagen onder vuur. Leuven leek buiten schot te blijven in deze polemiek, omdat het stadsbestuur verklaarde de leeftijdsverlaging niet toe te passen. Maar Groen-gemeenteraadslid Lies Corneillie en federaal volksvertegenwoordiger Eva Brems zien toch broodnodige aanpassingen voor de toepassing van GAS in Leuven. Lies Corneillie, gemeenteraadslid: "Het volstaat niet om te verklaren geen leeftijdsverlaging door te voeren, en tegelijk heel normaal gedrag van kinderen en jongeren (zoals in bomen klimmen) strafbaar te maken. Wie het politiereglement naleest, merkt wel meer angstvallige pogingen om alle mogelijke storende gedragingen te verbieden. Onder het mom van leefbaarheid, verliest de stad met al deze regeltjes net haar levendigheid. We hebben daarom het hele politiereglement gescreend en stellen zeer gedetailleerde wijzigingen voor. Vage of overbodige bepalingen schrappen we, om zo de deur te sluiten voor willekeur. Ook absurde bepalingen zoals het verbod om een stofdoek uit te kloppen, horen volgens ons niet thuis in het Politiereglement." Eva Brems, volksvertegenwoordiger: "Wij willen een integraal veiligheidsbeleid, waarvan GAS een onderdeel zijn, maar niet de automatische eerste keuze. Groen kiest voor een samenleving waar mensen en de overheid met elkaar praten, vooraleer sancties uit te delen. Wij denken verder dan symptoombestrijding en leggen de nadruk op preventie en structurele oplossingen. Investeringen in infrastructuur, buurt- en straathoekwerk zijn dus ook van groot belang om het samenleven te bevorderen, in plaats van verzuring te installeren."

De Groenfractie brengt dit agendapunt op de gemeenteraad van juni. Ze stelt onder meer een gedetailleerde wijziging van het politiereglement voor, geen verhoging van de boetes en een jaarlijkse evaluatie.

Lies Corneillie en Eva Brems

 

Achtergrondinfo

1.    Algemene visie veiligheid en aanpakken van overlast

Samenleven in een stad met vele mensen kan soms tot moeilijkheden en problemen leiden. Mensen ervaren andermans gedrag vaak als storend en we noemen dat dan overlast. Sommige vormen van storend gedrag zijn zeer duidelijk ook overtredingen van duidelijke regels en normen (bv hondenpoep; sluikstorten), maar andere vormen zijn eerder vaag of subjectief. Toch proberen overheden, soms angstvallig, heel wat mogelijke vormen van overlast in regeltjes te gieten. Dat leidt tot een politiereglement dat normaal gedrag strafbaar maakt, absurde bepalingen bevat enz. Onder het mom van samenleven of leefbaarheid, wordt heel wat levendigheid in de stad eigenlijk in de kiem gesmoord: verbod op bomen klimmen, drank nuttigen buiten een terras, stofdoek uitkloppen, ...

Niet elke vorm van overlast of probleem van samenleven is in regeltjes te gieten, laat staan dat boetes of sancties een oplossing zijn. Groen ziet een plaats voor GAS binnen een duidelijk kader van een integraal veiligheidsbeleid. Maar er zijn ook oplossingen op menselijk en ruimtelijk vlak. Deze oplossingen vragen natuurlijk meer inspanning, meer tijd, meer middelen, maar zijn zeker duurzamere oplossingen.

2.    Situatie in Leuven

In de bestuursnota staat gelukkig dat de stad de leeftijd voor GAS niet zal verlagen. Maar dan nog zijn er in Leuven heel wat zaken waar wij onze bedenkingen bij hebben. De automatische link tussen overlast en hangjongeren in dezelfde paragraaf van de bestuursnota bijvoorbeeld. Of de brochure specifiek gericht op jongeren waarin een zeer betuttelende toon is op te merken.

Van angstvallige pogingen om overlast in regeltjes te gieten, is zeker sprake in Leuven. Normaal gedrag zoals in een boom klimmen of een stofdoek uitschudden is bijvoorbeeld strafbaar. Het is niet zo dat hiervoor massale boetes worden uitgeschreven. Maar dan speelt te kwestie van willekeur: wanneer wordt dit gedrag dan wél bestraft en wanneer niet?

Daarom vroegen we tijdens de bespreking van de bestuurnota in de commissie en in de gemeenteraad om een principiële houding aan te nemen tav GAS en een evaluatie van GAS en het politiereglement te houden.

3.    Voorstel tot wijziging van het politiereglement

Wij stellen maandag op de gemeenteraad van juni een concrete en gedetailleerde wijziging voor: enerzijds willen we een hele reeks artikels schrappen, andere artikels willen we gedeeltelijk wijzigen.

We vragen ook het bedrag van de sancties niet te verhogen, een jaarlijkse evaluatie van het GAS-kader en het politiereglement waarbij Leuvense bewoners en burgers worden betrokken. Tot slot willen we ook de toepassing op minderjarigen herbekijken.

Met ons voorstel willen we de deur sluiten voor willekeur, zorgen dat normaal gedrag niet strafbaar kan zijn en dat de absurde en overbodige bepalingen uit het politiereglement verdwijnen.

(onze concrete voorstellen tot wijziging kunt u in de toegevoegde bijlage vinden)

BIJLAGEN:
pc_over_gas_20_juni_voorstel_wijziging_politiereglement.pdf