Groen! wil meer openbare toiletten en douches in Leuven

24 Mei 2006

Meer en meer mensen raken gedurende korte of langere periodes op de dool. De penibele omstandigheden waarin ze leven hebben verschillende oorzaken zoals te hoge huurprijzen, intrafamiliaal geweld, schulden, psychiatrische problematiek, ? Soms belanden mensen letterlijk op straat. De anderen zijn meestal aangewezen op een gebrekkige huisvesting waar behoorlijk sanitair ontbreekt of niet naar behoren werkt. Niet alle inwoners van Leuven met beperkte hygiënische mogelijkheden vinden hun weg naar de bestaande diensten zoals De Meander of een wijkgezondheidscentrum. Heel wat van hen wensen zich voor dit probleem ook niet tot de sociale diensten te wenden. Het is evenmin wenselijk dat de druk op de diensten verhoogt door een gebrek aan publieke toegankelijke douches. Sinds het zwembad aan het Hogeschoolplein echter zijn deuren sloot, zijn er voor de mensen hoegenaamd geen plaatsen waar ze zich onopvallend en anoniem kunnen douchen, tenzij stiekem in het zwembad van Kessel-Lo. Daarenboven ontbreekt het in Leuven voor mensen met onvoldoende middelen om in de horeca iets te consumeren aan openbare toiletten. Liefst gratis en ook toegankelijk voor vrouwen, kinderen en mensen met beperkte mobiliteit. Mensen met weinig tot onvoldoende middelen kunnen moeilijk een horecazaak binnenstappen om iets te consumeren. Ondanks het feit dat reeds herhaaldelijk werd aangedrongen bij het bestuur om een actievere politiek te voeren van plaatsing en onderhoud van openbare toiletten beweegt er op dat vlak weinig. Groen!Leuven wil bij het stadsbestuur aandringen op een ondernemend beleid inzake openbare douches en toiletten. De voordelen hiervan zijn velerlei. Raadslid Marleen Demuynck licht toe: "Sociaal leidt gebrekkige hygiëne tot minderwaardigheidsgevoelens waardoor activering naar cultuur, tewerkstelling en sociale contacten belemmerd worden. Een grotere investering in hygiëne leidt tot kostenbesparingen in de gezondheidssector, een kost die door de gemeenschap gedragen wordt. De bestaande sociale diensten worden niet overvraagd. Laaggeschoolde buurtbewoners zouden in het kader van een tewerkstellingsproject de verantwoordelijkheid kunnen dragen voor het onderhoud van deze toiletten en/of douches of men zou met een mobiele ploeg kunnen werken naar analogie van het onderhoud van de bushokjes." OCMW-raadslid Riet Van Laer besluit: "Eens Leuven weer voorzien is van voldoende openbare toiletten en douches, zou iedere inwoner van Leuven hiervan ook op de hoogte moeten zijn. In afwachting van een uitbreiding van deze diensten belet niets het bestuur om er nu reeds zorg voor te dragen dat de inwoners de eventueel bestaande toiletten en douchemogelijkheden die nu reeds bestaan beter leren kennen. Een stad is alleen leefbaar als die voor iedereen leefbaar is."

Marleen Demuynck, gemeenteraadslid Riet Van Laer, OCMW-raadslid Jan Mertens, voorzitter