Groen wenst leerlingen, ouders en leerkrachten een veilig, duurzaam en divers schooljaar

31 Augustus 2016

1 september. De schooldeuren zwaaien weer open. Groen wenst iedereen een mooie en inspirerende eerste schooldag. Van het stadsbestuur verwachten we initiatieven om de Leuvense scholen nog beter voor te bereiden op de grote uitdagingen van de toekomst. Het is een feest van hoop om op de eerste schooldag zoveel kinderen en jongeren weer naar school te zien gaan. Zij zijn de toekomst, zij maken zich klaar voor de wereld van morgen. Ze worden daarin begeleid door zoveel geweldige leerkrachten en gedragen door hun ouders en grootouders. De wereld van morgen begint vandaag al. Laten we alles doen wat we kunnen om de school van de toekomst nu op de sporen te zetten. Hilde Van Wichelen (gemeenteraadslid en leerkracht): "We wensen alle leerlingen en scholieren toe dat ze het hele jaar op een veilige manier naar hun school kunnen gaan, een school die hen mee op weg kan zetten van een rechtvaardige, duurzame en diverse toekomst. Er zijn heel veel scholen in Leuven. Vergeleken met andere steden zijn er relatief weinig stedelijke scholen. Maar de stad heeft wel een belangrijke stimulerende en coördinerende rol te spelen en kan de scholen samenbrengen in een gemeenschappelijk toekomstproject. We vinden dat het stadsbestuur al heel wat positieve initiatieven heeft genomen. We zouden nu graag nieuwe initiatieven zien die zorgen voor betere antwoorden op de grote uitdagingen van de toekomst."

 

Vanuit Groen zien we de volgende grote uitdagingen:

 

Zorg ervoor dat alle leerlingen een plaats hebben in degelijke en duurzame schoolgebouwen

 

Het stadsbestuur zorgde al mee ervoor dat er Vlaamse subsidies richting Leuven kwamen om verschillende basisscholen de kans te geven hun schoolgebouwen uit te breiden of lokalen bij te bouwen. Daardoor zal er de volgende jaren in het basisonderwijs voldoende plaats zijn. Voor het secundair onderwijs is dat nog niet zeker. Uit een Vlaamse studie blijkt dat Leuven de 4de grootste stijger is op het vlak van de verwachte aangroei van het aantal leerlingen (+ 9,1%). Op basis van het beschikbare aanbod verwacht men met die aangroei tegen het schooljaar 2020-2021 een tekort van 1.616 plaatsen. Extra inspanningen van het stadsbestuur zijn nodig om van de Vlaamse overheid garanties te krijgen voor voldoende financiële middelen, zodat secundaire scholen infrastructuur kunnen bijbouwen. Bij dat alles verwachten we van het stadsbestuur nieuwe initiatieven om ervoor te zorgen dat op termijn alle schoolgebouwen voldoende klimaatneutraal zijn. Zo is er onder meer nood aan gezamenlijke projecten, met innovatieve vormen van financiering, die ervoor kunnen zorgen dat ook bestaande schoolgebouwen een energetische renovatie kunnen krijgen.

 

Zorg ervoor dat alle leerlingen zich veilig en duurzaam naar school kunnen verplaatsen

 

Het zou vanzelfsprekend moeten zijn, niet een onderwerp van voortdurende bezorgdheid voor ouders, dat kinderen veilig zelfstandig naar school kunnen gaan. Dat zou ook zo duurzaam mogelijk moeten kunnen: te voet, met de fiets, of met het openbaar vervoer. Mee onder druk van Groen heeft het stadsbestuur de voorbije jaren al enkele stappen gezet in de richting van een ander mobiliteitsbeleid, maar we zijn er nog lang niet. In een knelpuntenonderzoek dat vorig schooljaar door 1.800 ouders werd ingevuld, komen maar liefst 2.628 knelpunten naar boven die de kinderen van het basisonderwijs ervaren in de route van huis naar school. Mee daardoor kiezen nog te veel ouders ervoor om hun kinderen dan maar met de auto naar school te brengen. Dat moet beter kunnen. Vooral de directe schoolomgeving moet veiliger worden. Groen pleitte als eerste politieke partij voor de inrichting van schoolstraten in Leuven, en door de inzet van ouders en het schoolbestuur is er ondertussen ook een eerste schoolstraat, nabij het Paridaensinstituut. Het resultaat? 15% meer leerlingen met de fiets naar school. Nu zou het stadsbestuur de volgende stappen moeten zetten. We willen dat men de resultaten van het knelpuntenonderzoek ernstig neemt en alle knelpunten, ook in de deelgemeenten, aanpakt. Verder zou er ook een knelpuntenonderzoek moeten komen bij de leerlingen van het secundair onderwijs en bij de studenten van het hoger onderwijs. Een van de essentiële antwoorden op deze uitdaging is de systematische uitbouw van een veilig fietsroutenetwerk. Niet alleen hier of daar een veilig fietspad of een fietsstraat voorzien, maar garanderen dat over de hele route veilig kan gefietst worden. Er zijn nog te veel ontbrekende schakels. Denk bv. aan de slechte fietsverbinding voor de studenten van het UCLL tussen Leuven centrum en hun lesgebouwen op het industrieterrein in Haasrode of de slechte fietsverbinding tussen Kessel-Lo en het centrum doordat de fietsbrug in het station reeds 15 jaar gesloten is.

 

Zorg ervoor dat onze scholen klaar zijn voor de superdiversiteit en ook voldoende kansen geven aan wie maatschappelijk kwetsbaar is

 

Ondanks veel goede bedoelingen en projecten kunnen we toch niet anders vaststellen dan dat er in Leuven toch nog een scheiding bestaat tussen aan de ene kant 'witte' scholen met overwegend leerlingen uit de middenklasse met hoger opgeleide ouders en aan de andere kant meer gekleurde scholen, met overwegend leerlingen met een meer diverse achtergrond en ouders die vaak lager geschoold zijn en meer taalachterstand hebben. Zeker in het secundair onderwijs is er een kloof. Schooldirecties en leerkrachten zien de sociale noden van heel wat leerlingen (lege brooddozen, onbetaalde schoolrekeningen, ?), maar hebben vaak niet de middelen en de kennis om er iets aan te doen. Groen willen een grotere sociale mix in de scholen en we zijn ervan overtuigd dat het stadsbestuur daartoe kan bijdragen. Het digitale inschrijvingssysteem is al een belangrijke stap daarin, maar er moet meer gebeuren. Via verder overleg zou de stad de scholen nog meer moeten kunnen overtuigen van de uitdagingen van de superdiverse samenleving. In de samenleving van morgen zal ook de economie er heel anders uitzien. We stellen nu al vast, in alle steden, dat mensen die lager geschoold zijn het nog steeds heel erg moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Zonder vooruitziend beleid zal dat onvoldoende veranderen. Het stadsbestuur kiest er nu erg voor om Leuven te profileren als een baken van de kennisindustrie. Niet onlogisch, maar zonder gedegen beleid zal er in zo'n profiel vooral plaats zijn voor hooggeschoolden. Het gaat om keuzes maken. Dit stadsbestuur kiest ervoor om € 250.000 vrij te maken voor de oprichting en de ondersteuning van een International School voor een beperkt aantal leerlingen van buitenlandse hoogopgeleide werknemers uit de hightechsector. We zouden graag minstens bijkomende initiatieven zien die bewijzen dat stad ook wil investeren in projecten die ervoor zorgen dat leerlingen uit sociaal kwetsbare gezinnen hun schoolloopbaan succesvol kunnen afmaken.

 

Hilde Van Wichelen: "Samen met leerlingen, leerkrachten en ouders kijken we uit naar een inspirerend nieuw schooljaar. Het stadsbestuur heeft in het onderwijsbeleid vooral een coördinerende en stimulerende rol te spelen. Er gebeuren al veel dingen, maar vanuit Groen vinden we dat er nog te weinig doortastende initiatieven zijn die onze scholen voorbereiden op de echte uitdagingen van de toekomst. Wij reiken graag de hand aan het stadsbestuur om samen werk te maken van een nog beter onderwijs in Leuven."

 

Hilde Van Wichelen, gemeenteraadslid | Zie ook www.hildevanwichelen.be