Groen vraagt een sterke stedelijke woonraad voor een nieuw woonbeleid

24 Januari 2014

Groen wil dat er in Leuven een onafhankelijke stedelijke woonraad komt. In zo'n woonraad kan overleg georganiseerd worden tussen alle partners die betrokken zijn bij het lokale woonbeleid. Daarnaast zou zo'n woonraad vooral de kans moeten krijgen om visionaire adviezen te formuleren over de uitdagingen van het stedelijk woonbeleid van de toekomst. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 pleitte Groen al voor de oprichting van een stedelijke woonraad. Het voorstel voor zo'n woonraad was eerder ook al gedaan door het ACW. Groen heeft dat voorstel nu verder concreet uitgewerkt, en wil het op korte termijn voorleggen aan de gemeenteraad. Hilde Van Wichelen (gemeenteraadslid): "Onlangs lanceerde de burgemeester een debat over al dan niet te hoge kwaliteitsnormen voor sociale woningen. Het initiatief was interessant, en gaf op zich al een beter politiek signaal dan eerdere uitspraken van de burgemeester waarbij het leek alsof er geen mogelijkheden zouden zijn om als overheid greep te krijgen op de woningmarkt. Na zijn uitspraken kwam er een brede discussie los in de media. Uit die discussie bleken twee dingen: (1) je mag dit belangrijke debat niet overlaten aan politici alleen, (2) er is echt nood aan onderbouwde nieuwe visies om tegemoet te komen aan de uitdagingen van het woonbeleid. Groen stelde eerder al voor om een stedelijke woonraad op te richten, en we hebben dat voorstel nu concreet uitgewerkt. De zinvolle vragen die de burgemeester opwierp zouden volgens ons bij uitstek in zo'n woonraad kunnen behandeld worden, naast heel wat andere kwesties, die onder meer te maken hebben met het streven klimaatneutraal te worden en het antwoorden op de toenemende ongelijkheid op de woningmarkt."

In het groene voorstel heeft de woonraad een dubbele rol: enerzijds overleg tussen betrokken actoren, anderzijds de uitwerking van adviezen over de verschillende uitdagingen van het woonbeleid. De samenstelling zou breed moeten zijn, dus niet enkel gericht op vertegenwoordigers van stad, OCMW en provincie, maar ook op middenveldorganisaties en onafhankelijke deskundigen. Het is niet de bedoeling de raad politiek samen te stellen, maar de adviezen zouden wel telkens moeten kunnen worden voorgesteld aan de gemeenteraadsleden. De woonraad moet voldoende onafhankelijk kunnen werken, en zowel op vraag als op eigen initiatief adviezen kunnen uitwerken en activiteiten organiseren. (Voor meer details, zie de bijlage.)

Groen zal dit voorstel op korte termijn agenderen in de commissie wonen van de gemeenteraad, en hoopt dat alle partijen dit voorstel zullen steunen.

Hilde Van Wichelen, gemeenteraadslid

BIJLAGEN:
een_sterke_stedelijke_woonraad_voor_een_beter_woonbeleid.pdf