Groen! voorstander van toeritdosering in de Geldenaaksebaan

30 Mei 2011

In de bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Leuven is de Geldenaaksebaan geselecteerd als een weg die het verkeer op wijkniveau verzamelt om het naar een hoger wegennet te voeren. Om de doorstroming van het openbaar vervoer te bevorderen stelt het Structuurplan de realisatie van een bussluis in combinatie met de invoering van toeritdosering ter hoogte van het Albertuscollege voor. Gemeenteraadslid Frans Dumont: "Wij zijn voorstander van zo'n systeem van toeritdosering, dat concreet zou inhouden dat op de Geldenaaksebaan ter hoogte van het Sint-Albertuscollege de bus zou kunnen doorstromen, terwijl de auto's gedoseerd verder zouden kunnen rijden op dat punt. Deze maatregel zal ook het woonklimaat in het smalle gedeelte van de Geldenaaksebaan ten goede komen. Voor een automobilist maakt het geen verschil uit of hij/zij buiten de bebouwde kom in de file staat. Voor de bewoners betekent minder stilstaand verkeer echter ook minder overlast en uitstoot van fijn stof."

Het Ruimtelijk Structuurplan Leuven werd op de gemeenteraad van 9 februari 2004 goedgekeurd. Het voorstel dat in dat Structuurplan staat, is nog steeds niet uitgevoerd. Groen! wil graag meer duidelijkheid en zal daarover een vraag stellen in de gemeenteraad (van 30 mei).

Frans Dumont: "We zijn nu ruim 7 jaar verder. Wanneer voegt het stadsbestuur nu eens eindelijk de daad bij het woord gelet op de ambitie die het heeft om maximaal op andere vervoersmiddelen dan de auto in te zetten?"

Frans Dumont, gemeenteraadslid