Gemeenteraad - 28 maart 2022 - Verslag

06 April 2022

Gemeenteraad - 28 maart 2022 - Verslag

De gemeenteraad van maart start met de mededeling van Lorin Parys dat hij uit de politiek stapt. We danken mijnheer Parys voor zijn engagement en wensen hem veel succes met het nieuw pad dat hij inslaat. Het eerste agendapunt is meteen een positief punt. Het gecoördineerd politiereglement neemt enkele bepalingen rond dierenwelzijn en vuurwerk op. Schepen van dierenwelzijn Thomas Van Oppens is blij met de steun vanuit de oppositie en hoopt nog meer positieve veranderingen te brengen voor onze Leuvense huisdieren. De oorlog in Oekraïne beroert ons allen. Groen, Vooruit, PVDA, Open VLD en NVA dienen daarom samen een motie in tegen de oorlog en voor solidariteit met de Oekraïense bevolking. Voordat deze motie wordt besproken, houden we eerst een minuut stilte voor deze vreselijke situatie. Gemeenteraadslid Eva Platteau: “Met deze motie nemen we het duidelijk standpunt in dat we de niet-uitgelokte militaire agressie van de Russische Federatie jegens Oekraïne veroordelen. We geven hiermee uiting aan onze solidariteit en steun met de Oekraïense bevolking. Als vredesstad roepen we op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren door de Russische Federatie. We hopen op een onderhandelde, diplomatieke oplossing, maar een voorwaarde om te praten is dat het geweld onmiddellijk stopt. Leuven is bovendien een solidaire stad. Dat hebben we al gezien tijdens corona-pandemie, en dat zien we nu opnieuw. Meer dan 400 Leuvenaars hebben zich aangeboden als gastgezin om vluchtelingen op te vangen in kader van de campagne #PlekVrij. En de stad heeft zelf ook snel geschakeld en plaatsen vrijgemaakt op de Scheutsite. We zullen samen onze schouders hieronder moeten zetten.” Alle fracties stemmen voor de motie, behalve Vlaams Belang dat zich onthoudt. Vervolgens dient mevrouw Verbeeck 3 amendementen in bij de raamovereenkomst voor de levering van miniklasse personenwagens en lichte bestelwagens met een elektrische motor. Schepen Van Oppens is het eens met de insteek van de amendementen, en licht toe hoe er momenteel rond duurzame mobiliteit gehandeld wordt binnen de stad. We willen de mogelijkheid hebben om elektrische voertuigen aan te kopen, maar we willen ook nadenken of verplaatsing noodzakelijk is en welk vervoersmiddel daarbij de beste optie is. We promoten deelmobiliteit met een online tool, waarbij we de auto niet als vanzelfsprekend beschouwen. Zo proberen we zo weinig mogelijk voertuigen aan te kopen, en indien het niet anders kan, wordt het elektrisch. Een stemming is voor mevrouw Verbeeck niet nodig. Raadslid Wouter Florizoone wijst er in het volgend punt op dat wanneer straten een nieuwe toplaag asfalt krijgen, men beter de hele herinrichting van de straat bekijkt en niet enkel het asfaltlaken strak trekt. Zo kan men direct de toegankelijkheid en de oversteekbaarheid van actieve weggebruikers faciliteren. Hij pleit ervoor om de straten te koppelen aan de verkeersveiligheids -en mobiliteitsagenda, en ook werk te maken van bredere, comfortabele voetpaden, boomvakken, en bvb. voor de Werkhuizenstraat na te denken over een asverschuiving, snelheidsremmende maatregelen en het faciliteren van de voorrang voor fietsers op het Locomotievenpad. Schepen Vansina antwoordt dat waar structurele maatregelen mogelijk zijn, dit zeker wordt bekeken. Hij wijst er op dat sommige straten bvb onthard worden via permanente plantenbakken. Het volgend belangrijk punt op de agenda zijn de inrichtingsplannen voor Ymeria en Remy en voor het woonontwikkelingsgebied Wakkerzeelsebaan in Wijgmaal. Fractievoorzitter Frouke Wouters is content over het plan dat voorligt, want er is niet enkel oog voor betaalbare en sociale woningen, er zal daarnaast plaats zijn voor meer voorzieningen en er wordt een autoluw woongebied voorzien. “Het karakter van dit plan sluit aan bij dat van het dorp. Onze enige bezorgdheid is dat de voetbalvelden in watergevoelig gebied liggen. We moeten hier voorzichtig mee omgaan, maar dat betekent natuurlijk niet dat we het masterplan moeten afschaffen. Het is wel heel belangrijk om deze bezorgdheden mee te nemen naar volgende stappen, met input van stakeholders zoals de buurtbewoners.” Raadslid Fatiha Dahmani vult verder aan: “We zijn blij dat de Leibeek opengelegd wordt, dat de oevers op een natuurlijke manier aangelegd worden en dat de site opengesteld wordt voor wandelaars en fietser. We verwachten dat deze bekommernissen rond onder andere de waterhuishouding meegenomen worden in het milieu-effectenrapport en dat de randvoorwaarden duidelijk zijn. Deze bedenkingen betekenen echter geenszins dat we tegen het plan zijn. We zien zeker ook de positieve punten van dit plan in.” Schepen Devlies haalt aan dat voor de Ymeriasite oplossingen worden voorzien voor alle elementen die aangehaald zijn. Deze bezorgdheden worden dan ook ernstig genomen. Er is bijvoorbeeld aandacht voor buffering en wadi’s. Bij de volgende fase, het opmaken van het RUP, waarbij alle milieueffecten heel nauwkeurig in kaart gebracht worden, is het belangrijk om deze elementen te verankeren. De provincieraad van Vlaams-Brabant van 22 maart heeft zich uitgesproken over de heroriëntering van de waterrecreatie in de provinciedomeinen van Huizingen, Diest en ook Kessel-Lo. De sluiting van het openluchtzwembad van Kessel-Lo werd voorlopig uitgesteld en gekoppeld aan een grondige studie naar de alternatieven voor het openluchtzwembad. De fracties van Vooruit, CD&V en Groen dienen daarom een motie in met verzoeken gericht aan het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Tie Roefs: “Als gemeenteraad vinden we het van belang om het punt van de zwembaden in de provinciale domeinen als een extra punt te agenderen, en dat we ons als raad hierover uitspreken. Het college schreef al een brief naar de provincie, maar deze motie kan door de raad ondersteund worden. Met het oog op de toenemende klimaatverandering en de hittegolven die ermee gepaard gaan, zullen alsmaar meer mensen behoefte hebben aan verkoeling door te zwemmen in de directe nabijheid. We verwijzen als alternatief voor Kessel-Lo graag naar het voorbeeld van de zwemvijvers in het Boekenbergpark in Deurne. Daar zuiveren speciaal bodemmateriaal en een helofytenfilter van meer dan 22.000 planten het water op een natuurlijke manier. Zwemmen in loepzuiver en helder water is er mogelijk en ecologie en zwemplezier gaan er hand in hand.”