Leuven stelt droogteplan op

25 Juni 2020

Leuven stelt droogteplan op

Al enkele jaren op rij wisselen lange droge periodes en felle piekbuien elkaar af. Doordat de bodem in Vlaanderen in grote mate verhard is, kan het regenwater niet insijpelen. Dat leidt enerzijds tot verdroging en anderzijds tot lokale wateroverlast. De stad Leuven heeft de voorbije weken een droogteplan opgesteld. Dit plan bevat 23 actiepunten om de stad te wapenen tegen lange periodes van droogte en kostbaar om te springen met water. Plan met 23 actiepunten De stad zet al langer in op integraal waterbeleid. Zo legt ze gescheiden rioleringen aan, maakt ze werk van propere waterlopen en worden waterlopen, zoals de Dijle en de Vunt, opengelegd. Maar de stad heeft de ambitie om nog een versnelling hoger te schakelen. Daarom bestelde de stad een wetenschappelijke studie bij Sumaqua, een hoogtechnologische spin-off van de KU Leuven. Hierin stellen doctor Vincent Wolfs en professor Patrick Willems 23 acties voor waarmee het stadsbestuur het waterbeleid vorm kan geven, samen met de Leuvenaars, industrie, landbouw, natuurverenigingen, kenniscentra en overheden. Ontharding, het opbreken van grote, stenen oppervlaktes, wordt als een belangrijk actiepunt naar voren geschoven. Volop inzetten op ontharden Bij de heraanleg van straten en pleinen gaat de stad inzetten op ontharding, infiltratie, buffering en hergebruik van regenwater. Eerste voorbeelden worden de Tweekleinewegenstraat en de Prinses Lydialaan. Hier wordt een nieuw type van straatontwerp geïntroduceerd: groene woonerven. In de groene bermen kan het water infiltreren. Parkeerplaatsen en de toegang tot de inritten bestaan uit waterdoorlatende verharding en/of grasdallen. Om de Leuvenaars te betrekken zal de stad een sensibiliseringscampagne opzetten. Het besef groeit dat er actie ondernomen moet worden om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden. "Het opbreken van grote, stenen oppervlaktes is cruciaal om onze stad te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering, zoals extreme hitte en grote droogte." - David Dessers "Ontharden heeft trouwens nog veel meer voordelen. Een stad met veel groen warmt veel minder op en is dus beter gewapend tegen hittegolven. Dat is belangrijk, want we merken al een paar jaar dat de zomers bijzonder heet zijn. Al dat groen zorgt bovendien voor een aangenaam straatbeeld en de biodiversiteit vaart er wel bij", aldus David Dessers, schepen van klimaat en duurzaamheid. "Ontharden is cruciaal om onze stad te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering." Leuvenaars worden uitgedaagd Samen met de Leuvenaars wil de stad het verschil maken. Daarom moedigt ze haar inwoners aan om zelf ook initiatief te nemen. Dat doet ze met subsidies voor onder andere de ontharding van voortuinen, het aanleggen van een groendak, een geveltuin of een regenwaterput. Bovendien zet de stad een 'onthardingsprogramma' op waarbij ze grote, verharde, stenen oppervlaktes zal opbreken, vergroenen en waterdoorlatend maken. Aan de hand van voorbeelden inspireert de stad zo Leuvenaars om vanaf 2021 zelf een onthardingsvoorstel in hun buurt in te dienen dat de stadsdiensten dan kunnen uitvoeren. Een mooi voorbeeld van participatie van de Leuvenaars en van 'samen stad maken'." Grondwater ter beschikking van inwoners Op werven wordt bij grondbemaling heel wat grondwater opgepompt en geloosd in De Dijle of de riool. Dit kan de effecten van droogte nog versterken. "We gaan aan de aannemers opleggen om een opvangbak met aftapkraantje te installeren waar de Leuvenaars of stadsdiensten water kunnen aftappen. Met dat water kunnen ze dan hun planten of moestuin begieten", aldus David Dessers. "Momenteel recupereert onze groendienst al grondwater van de werf aan het Martelarenplein voor het begieten van jonge bomen in de stad. Op die manier voorkomt de stad dat kostbaar drinkwater gebruikt moet worden om planten te begieten."