Groen tevreden met weigering vergunning voor bouwproject domein Clarissen in Kessel-Lo

06 Juni 2018

Groen tevreden met weigering vergunning voor bouwproject domein Clarissen in Kessel-Lo

Op vrijdag 25 mei besliste het stadsbestuur om geen stedenbouwkundige vergunning af te leveren aan het voorgestelde project voor de bouw van assistentiewoningen op het domein van de Clarissen in Kessel-Lo. Groen is blij dat het stadsbestuur hierbij in belangrijke mate gehoor heeft gegeven aan de vele geuite bezwaren. Het project was gericht op de bouw van 59 assistentiewoningen op het domein van de Clarissen (Predikherenberg Kessel-Lo). Tijdens het openbaar onderzoek kwamen er heel veel bezwaren binnen, en die hebben geleid tot een negatieve beslissing. De stedenbouwkundig ambtenaar verwijst onder meer uitdrukkelijk naar de niet-verenigbaarheid met het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) en naar de mogelijke mobiliteitseffecten van het project. Thomas Van Oppens (gemeenteraadslid): “Het voornaamste bezwaar betrof het niet naleven van het RUP dat in 2014 goedgekeurd werd door de Leuvense gemeenteraad. De voorschriften van het RUP zouden met dit project op vele punten geschonden worden. De argumentatie dat de geplande assistentiewoningen als gemeenschapsvoorzieningen dienen beschouwd te worden en dat er daardoor in belangrijke mate van het RUP zou kunnen afgeweken worden, is onjuist. Zelfs indien de argumentatie zou kloppen, kan er maar in beperkte mate van het RUP afgeweken worden. Een afwijking van 85% op het toegelaten bouwvolume kan niet als een beperkte afwijking beschouwd worden.” Toon Martens (buurtbewoner, 26ste plaats lijst): “Er zijn ook nog andere inhoudelijke bedenkingen bij het voorgestelde project. Het domein van de Clarissen is niet geschikt om een groot volume van assistentiewoningen in te planten. Het domein ligt ver van alle voorzieningen, is niet bereikbaar met openbaar vervoer en ligt op een heuvel (gemiddelde helling van 7%). Andere invullingen zouden zinvoller geweest zijn, zoals woonprojecten die zich op verschillende generaties richten en ook inzetten op stadslandbouw (er is 2,4 ha landbouwgrond). In dat soort invulling zou een moestuin verbindend kunnen werken ten opzichte van de buurt en ook kansen bieden voor kinderen uit de scholen in de omgeving om te leren over natuur en landbouw. Om te vermijden dat er opnieuw een project ontwikkeld wordt dat op verzet van de buurt stuit, dient het nieuwe project participatief ontwikkeld te worden. Het is op dit moment afwachten wat de reactie van de projectontwikkelaar zal zijn.” David Dessers (gemeenteraadslid): “Een meer participatieve planning zou de regel moeten worden voor zones die bestemd zijn voor gemeenschapsvoorzieningen. Volgens Groen bestaat de uitdaging erin om in dialoog te gaan met alle betrokkenen. Zo kunnen we komen tot projecten die zich houden aan de afgesproken regels en ook voldoende gedragen zijn door de gemeenschap. Dat is met name van belang voor projecten van assistentiewoningen. Het is een markt die erg populair is bij een aantal bouwpromotoren, wat niet altijd leidt tot oplossingen die het best het publiek belang dienen en sociale oplossingen garanderen ook voor de meest kwetsbaren. Dit project kan in dat verband een belangrijk ankerpunt worden. Wij willen geen wildgroei op maat van promotoren die zich exclusief op een meer vermogend cliënteel richten maar ruimtelijk verantwoorde projecten en met een goede sociale mix.” David Dessers, Thomas Van Oppens en Toon Martens