Circulatieplan versterken, niet terugschroeven

21 Juni 2017

Het is goed dat het circulatieplan wordt bijgestuurd op een aantal punten. Maar die bijsturing moet als doel hebben de logica van het plan te versterken en te verbreden, en niet stappen terug te zetten. Het stadsbestuur moet de moed hebben de weg vooruit te verdedigen en moet dat eindelijk eens gaan doen samen mét de burgers. De eerste resultaten bevestigen een positieve tendens. Er is dus geen enkele reden om de ambities terug te schroeven, integendeel. Tijdens de gemeenteraad van 26 juni ligt de tussentijdse evaluatie van het verkeerscirculatieplan voor. Een reeks aanpassingen ligt nu voor. Maar die moeten het plan versterken, niet terugschroeven. Groen heeft vooreerst gemengde gevoelens bij hoe een en ander nu verloopt.

Lies Corneillie (gemeenteraadslid): "Het lukt het stadsbestuur echt niet om die evaluatie op een open en transparante manier met alle burgers te organiseren. Na lang aandringen door onze fractie kwam er een speciale gemeenteraadscommissie. Maar het document met cijfers en voorgestelde aanpassingen kregen we pas de dag voor die commissie. Zelfs als raadsleden kunnen we ons werk nauwelijks goed doen op zo'n manier. Ten aanzien van de Leuvense burgers is het nog meer een gemiste kans. Op vraag van één groep van de Leuvense samenleving, de winkeliers, werd een belangrijk element van het plan ? de voorziene knip aan de Justus Lipsiusstraat en de Bondgenotenlaan ? teruggeschroefd. Voor veel andere burgers, waaronder ook heel veel mensen die net meer in plaats van minder circulatieplan willen is de boodschap blijkbaar dat hun mening minder belangrijk is. Enkele burgers zijn gewoon niet gehoord. Andere buurtcomités die in volledige consensus én samen met de stad een alternatief hadden uitgewerkt, moesten gisteren via de website vernemen dat hun voorstel dan toch niet aanvaard is, alle beloftes ten spijt. Pure schijnparticipatie. Het stadsbestuur lacht deze betrokken Leuvenaars eigenlijk uit in het gezicht."

Ten gronde steunt Groen de doelstellingen van het circulatieplan. Er zaten veel goede elementen in het plan. De vraag voor ons was of het stadsbestuur de moed zou hebben om verdere stappen vooruit te zetten. Wat ons betreft wil dat zeggen dat er consequent gekozen moet worden voor een klimaatvriendelijke mobiliteit (en dus dat de plannen voor de Bruulparking moeten worden afgevoerd) en dat ook voor de andere deelgemeenten coherente plannen nodig zijn. Een evaluatie en bijsturing van het circulatieplan is een gelegenheid om evidente fouten uit het oorspronkelijke plan te herstellen. Maar het mag geen stap terug worden, zoals sommige andere partijen willen. Er zitten enkele goede elementen in de voorgestelde aanpassingen, maar ook voorstellen die minder goed zijn. De resultaten van de tellingen die nu bekend zijn gemaakt geven aan dat in de binnenstad het autoverkeer is gedaald en het fiets- en voetgangersverkeer is toegenomen. Dat is goed nieuws, en moet een steun zijn om nu verder te gaan, en vooral om met overtuiging de goede principes van het plan te verdedigen en te versterken.

Toon Toelen (gemeenteraadslid): "De uitgangspunten van het circulatieplan waren goed. Maar van bij de start heeft de coalitie haar eigen plan uitgehold. Met sommige aanpassingen ondergraaft ze vandaag het plan nog verder. Het plan moest circulatie tussen de verschillende stadsdelen onmogelijk maken. We stellen vast dat bewoners nu aanklagen dat de stad deze keuze niet consequent heeft doorgevoerd. De bewoners van die buurten vragen minder circulatie en méér plan! Ze willen dat het plan wordt uitgevoerd zoals het ooit bedacht werd, niet zo'n krakkemikkige constructie die het sluipverkeer tussen de wijken bestendigt in plaats van terugdrijft."

Concreet:

 • Je kunt nog steeds van de rode zone naar de oranje rijden via de Zwartzusterstraat. Daar moet dus een knip komen (zoals die eigenlijk was voorzien). Bijkomend moeten in de aanpalende buurt (Redingenstraat ? Redingenhof ? Colinslaan ? Prosper Pouletlaan) de rijrichtingen worden aangepast zodat het school- en parkingverkeer niet meer nodeloos door de woonwijken moet.
 • Je kunt nog steeds van de oranje zone naar de gele rijden via de Kapucijnenvoer. Wij willen dat die knip voorbij de Biezenstraat er meteen komt.
 • Je kunt nog steeds van de gele zone naar de blauwe rijden via de Burchtstraat. Wij willen dat die knip er meteen komt.
 • En in de toekomst kun je dus ook nog eens van de groene zone naar de blauwe rijden via het Justus Lipsiusplein. Ook die knip was voorzien, maar heeft het college eenzijdig afgevoerd. Wij willen dat die knip blijft, zoals hij voorzien was.

Een aantal punten is niet of onvoldoende opgenomen:

 • Een aanpassing van de regeling aan de Waaistraat en de Parijsstraat is nodig om de fietsstraat op dat punt veiliger te maken.
 • Voor een aantal ondernemers die tijdelijk moeten parkeren (bv. ruitenwassers) zijn oplossingen nodig. Alle initiatieven waarbij ondernemers kiezen voor duurzame alternatieven verdienen ondersteuning. Waar specifieke knelpunten overblijven, moet gezocht worden naar goede antwoorden.

Voorts is er nood aan enkele ondersteunende maatregelen die het circulatieplan beter kunnen verankeren:

 • Een sterker handhavingsbeleid (snelheid auto's en bussen, straten waar men niet in mag rijden met de auto, ?) en heraanleg van woonstraten tot woonerf.
 • Nog betere leesbaarheid van de verschillende regimes in de stad. Veel borden zijn nu niet leesbaar of zo goed als niet te begrijpen.
 • Publieke beschikbaarheid van resultaten van de tellingen, open data. Opvolging via publieksparticipatie, bv. een burgerpanel zoals in Gent.
 • Uitbouw van een sterkere verkeerscentrale (zoals in Gent) die het proces permanent en op transparante wijze kan opvolgen.
 • Perspectief geven op klimaatvriendelijke alternatieven (bv. tram) in het centrum.
 • Verdere verbetering van de stadsdistributie, zoals ook voorgesteld in de aanpassingen.

Tot slot is het hoog tijd om ook in de andere deelgemeenten tot duurzame oplossingen te komen. We blijven betreuren dat het positieve proces in Kessel-Lo is stilgelegd en dat er nog te weinig is gebeurd in Wilsele en Wijgmaal.

 

Toon Toelen en Lies Corneillie