Baanbrekend Leuven

03 Mei 2019

Baanbrekend Leuven

Fractievoorzitter Eva Platteau over de bestuursnota Baanbrekend Leuven We zijn als groene fractie blij met de bestuursnota Baanbrekend Leuven. De afgelopen maanden hebben diverse werkgroepen veel werk verzet om tot deze tekst te komen. Ik wil de ambtenaren bedanken voor hun input en medewerking aan dit proces. Ik denk dat dit tot een mooie, breedgedragen tekst heeft geleid. Voor Groen is het de eerste keer dat we mee besturen in Leuven. Voor de groene fractie is het dan ook belangrijk dat deze bestuursnota duidelijk een groene stempel heeft en dat het beleid voor de komende zes jaar ook een stukje baanbrekend is ten opzichte van de vorige bestuursperiode. En dat is zeker het geval. We zijn het dus niet eens met de oppositie dat er geen keuzes gemaakt, want er worden in de bestuursnota zeker principiële keuzes gemaakt. Deze tekst heeft een visie op de toekomst die het bestuur duidelijk zal helpen om concrete beleidskeuzes te maken. Graag haal ik een aantal punten uit die visie aan.      Eén van de speerpunten uit ons programma was een nieuwe bestuursstijl met meer aandacht voor participatie en burgerbetrokkenheid. Deze principes zijn duidelijk opgenomen in de nota. Er komt een kader voor beleidsparticipatie, we geven ruimte voor burgerbewegingen en er komt aandacht voor wijkdialoog. De groene fractie kijkt ook uit naar het nieuwe huishoudelijke reglement voor de gemeenteraad. Dit nieuwe reglement zal het democratisch debat versterken en burgerinitiatieven op een laagdrempelige manier mogelijk maken. In de werking van de stadsdiensten wordt die nieuwe bestuursstijl vertaald naar een transparant systeem van klachtenbehandeling. Leuven wil ook een pioniersrol opnemen op vlak van bestuursbemiddeling. Er komt een beleid van open data en het Smart City-concept wordt verder uitgewerkt. We zijn zeer trots dat deze bestuursploeg zich expliciet engageert voor betaalbaar wonen. We weten allemaal dat Leuven een dure stad is om te wonen. In het verleden was de dominante teneur dat de stad hier weinig aan kan doen. Ook al weten we dat het een complexe beleidsuitdaging is, deze bestuursploeg heeft wel de ambitie om een actievere rol te gaan spelen, vertrekkende vanuit het recht op wonen voor iedereen. Ook op vlak van mobiliteit kiest deze coalitie voor een duidelijk bijgestelde koers. Leuven kiest voor een mobiliteitsbeleid van de 21ste eeuw. Het bestuur zal het circulatieplan verder afronden, mobiliteitsplannen uitwerken voor de deelgemeenten, deelmobiliteit stimuleren en – heel belangrijk voor ons – de fiets een prominente plaats geven. Deze ploeg kiest ook voor een nieuw parkeerbeleid: de Bruulparking waar we ons zo hard tegen verzet hebben, zal er niet komen. In plaats daarvan stimuleren we randparkeren en zullen we shuttlebusjes inzetten zodat bezoekers het handelscentrum vlot kunnen bereiken.   Met deze bestuursnota zet Leuven duidelijk een nieuwe visie op mobiliteit uit waarbij het bestuur niet langer kiest voor oplossingen uit het verleden, maar duidelijke duurzame keuzes maakt. Het spreekt voor zich dat het bestuur hiervoor kan rekenen op de steun van de groene fractie.    Ook voor het sociale luik wil ik onze appreciatie uitspreken. In de bestuursnota staat dat Leuven een inclusieve stad wil zijn, een stad waarbij iedereen ongeacht leeftijd, afkomst, geaardheid, gender en gezondheidssituatie zichzelf moet kunnen zijn en tot zijn recht moet kunnen komen. Dus ook in die zin willen we baanbrekend zijn: ook wie start in de buitenbaan moet gelijke kansen hebben. Eén voorbeeld dat ik graag wil vermelden is de keuze voor het aanbieden van gratis gezonde maaltijden op school. Het sociaal beleid waar wij in de vorige legislatuur aan hebben meegewerkt in het OCMW, zal worden verder gezet. Een belangrijk principe is dat we uitgaan van automatische rechtentoekenning. Wat zorg betreft, kiest het bestuur voor een sterk aanbod van publieke, kwaliteitsvolle, toegankelijke dienstverlening. We bieden dit niet alleen zelf aan, maar willen ook samenwerken met en ruimte geven aan partners uit het middenveld.  Vervolgens kom ik bij het hoofdstuk dat wellicht het meest onze stempel heeft of anders verwoord: waar wij als partij het meest op zullen worden afgerekend, namelijk het hoofdstuk Duurzame, klimaatbestendige en circulaire stad. De ambities voor het klimaatbeleid zijn hoog: we willen een doorstart maken met energetische renovatie en hernieuwbare energie. Leuven wil ook een lokale voedselstrategie om de voetafdruk van onze voedselconsumptie te verlagen. Het is trouwens onze visie dat sociale en economische rechtsvaardigheid niet stoppen aan onze stadsgrenzen. Leuven mag geen eiland zijn. We zijn dan ook blij dat het bestuur blijft inzetten op een mondiaal beleid en de link legt met de SDG’s, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.   Het is duidelijk dat deze tekst tal van zaken bevat waar wij met Groen al jaren voor ijveren: een nieuwe bestuursstijl, een ambitieus woonbeleid, een duurzaam mobiliteitsbeleid, een uitgesproken sociaal beleid en last but not least een duidelijk klimaatbeleid. Omwille van deze elementen zal onze groene fractie deze bestuursnota niet alleen goedkeuren maar ook mee uitdragen en ondersteunen. Als gemeenteraadsleden van de meerderheid zullen we meewerken aan een draagvlak voor de vele maatregelen en projecten van deze bestuursploeg. We zullen er echter ook kritisch op toezien dat deze ambities ook waargemaakt worden. De voorliggende tekst is het “geplande beleid” maar de volgende grote opdracht zal zijn om deze plannen ook effectief te realiseren. We kijken uit naar de budgettaire vertaling van deze bestuursnota in de meerjarenplanning. We hopen dat de ambitieuze keuzes die het bestuur vandaag aan ons voorlegt, ook effectief de nodige financiële middelen zullen krijgen. We wensen de burgemeester en zijn voltallige college hier alvast heel veel succes mee. Ten slotte wil ik graag een hand uitreiken naar de oppositie. De inbreng van een kritische, doch constructieve oppositie moeten we gebruiken om onze mooie stad nog beter te maken.