Belangrijke evoluties en realisaties na 1 jaar actieplan tegen dak- en thuisloosheid in Leuven

04 Maart 2022

Belangrijke evoluties en realisaties na 1 jaar actieplan tegen dak- en thuisloosheid in Leuven

In 2020 nam Leuven als eerste Vlaamse stad het initiatief om het aantal dak- en thuisloze personen op haar grondgebied te tellen en een aantal gegevens van deze mensen in kaart te brengen. Precies één jaar na de telling lanceerde de stad haar actieplan dak- en thuisloosheid. Nu, nog één jaar later, kan de stad enkele belangrijke evoluties en realisaties voorleggen. Zo werden er onder meer vijf Housing First-trajecten opgestart, werd de Leuvense huurpremie uitgebreid en kocht de stad een nieuw gebouw aan voor de winteropvang. Samen met de organisaties op het veld blijft stad Leuven de komende jaren hard voortwerken om de doelstellingen uit het actieplan te realiseren. Het actieplan dak- en thuisloosheid bouwt verder op de resultaten van de Leuvense telling en op feedback en input van de partnerorganisaties zoals het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de buurtwerkingen. Ook de lessons learned tijdens corona werden vertaald in duurzame acties. Deze doelstellingen hebben geleid tot negentig actiepunten: een breed scala aan maatregelen, gaande van overleg en afstemming tot gerichte interventies. Housing First Na de lancering van het actieplan startten in Leuven de eerste Housing First-trajecten op, waarmee vijf personen die langdurig dakloos waren duurzaam werden gehuisvest. Die trajecten vervingen vorig jaar samen al zo’n 250 nachten in de winteropvang voor mensen die dak- of thuisloos waren. "De Leuvense telling toonde aan dat 62 mensen al meerdere jaren dakloos waren en daarbovenop te kampen hebben met een psychische problematiek of verslaving. We startten Housing First specifiek voor hen. We zoeken voor hen een stabiele woonst en voorzien van daaruit begeleiding op maat door een team dat vanuit verschillende invalshoeken is samengesteld", leggen schepenen Bieke Verlinden en Lies Corneillie uit. "Het doel is om ieder jaar vijf nieuwe Housing First-trajecten op te starten." Solidair verhuren Daarnaast lanceerde de stad een oproep aan verhuurders om solidair te verhuren. "We moedigen (potentiële) verhuurders aan om mee te zorgen voor betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in onze stad", aldus Lies Corneillie. Solidair verhuren betekent dat je verhuurt aan personen of gezinnen die het door omstandigheden moeilijk hebben. Dat kan een volledige woning zijn, maar ook een stuk van je eigen woning. Je rekent een huurprijs aan die lager ligt dan de gangbare huurprijzen op de privémarkt, maar je krijgt er natuurlijk iets voor terug. Je wordt ontzorgd en zorgt er mee voor dat wie het moeilijker heeft, een plek heeft om te wonen. "Waar het vooral om draait, is dat wie solidair verhuurt iets heel concreet kan betekenen voor wie het door omstandigheden moeilijker heeft. Je helpt mensen aan een betaalbare en kwaliteitsvolle woning, van waaruit ze een toekomst kunnen uitbouwen", vertelt schepen Corneillie. "In het voorjaar lanceren we een nieuwe oproep, geïnteresseerde verhuurders kunnen nu echter ook al terecht bij het loket wonen voor meer informatie." "Wie solidair verhuurt, kan iets heel concreet betekenen voor wie het door omstandigheden moeilijker heeft. Je helpt mensen aan een betaalbare en kwaliteitsvolle woning, van waaruit ze een toekomst kunnen uitbouwen." - Lies Corneillie Uitbreiding Leuvense huurpremie "Ook vergroten we de toegang tot de Leuvense huurpremie", zeggen schepenen Bieke Verlinden en Lies Corneillie. Leuvense gezinnen of alleenstaanden met kinderen hadden al recht op deze huurpremie vanaf het tweede jaar dat ze op de wachtlijst voor een sociale huurwoning staan. Zo ondersteunt het OCMW Leuven gezinnen met een beperkt inkomen op de private huurmarkt. "Met deze Leuvense huurpremie gaan we al een stuk verder dan de Vlaamse overheid, die haar huurpremie pas uitreikt vanaf het vierde jaar op de wachtlijst. We stelden echter vast dat een verdere uitbreiding nodig is”, leggen schepenen Verlinden en Corneillie uit. OCMW Leuven past daarom de voorwaarden voor het bekomen van deze premie aan, met ingang op1 maart 2022. “Vanaf maart komen ook alleenstaanden zonder kinderen in aanmerking voor de Leuvense huurpremie en verkorten we de wachttijd tot één jaar op de wachtlijst", verduidelijken de schepenen.  Aanwerving van een coördinator dak- en thuisloosheidsbeleid Stad Leuven stelde een coördinator aan om het actieplan op te volgen, samenwerking te faciliteren en het netwerk te ondersteunen. Deze coördinator volgt de verschillende initiatieven op, zorgt voor de nodige afstemming, behoudt het overzicht in de veelheid aan actielijnen en ondersteunt en waardeert het Leuvense netwerk dat zoveel waardevol werk op het terrein doet. Door de coronacrisis kon het netwerk het voorbije jaar fysiek niet samenkomen, maar nu de maatregelen versoepelen plant de stad fysieke samenkomsten met het netwerk. Huisvesting voor jongvolwassenen in Abdij van Vlierbeek Uit de telling bleek dat een vijfde van de Leuvense dak- en thuisloze mensen jonger dan 25 is. Mind the Gap Leuven, een coalitie van verschillende organisaties die dak- en thuisloosheid van jongeren wil aanpakken en voorkomen, richt zich specifiek op deze doelgroep. Zo zijn ze onder andere betrokken bij de restauratie van het Nieuw Abtskwartier van de Abdij van Vlierbeek, die wordt gefinancierd door de stad Leuven en het Agentschap Onroerend Erfgoed. Op de eerste en tweede verdieping richt de Kerkfabriek O.L.V. Vlierbeek elf studio’s in voor jongvolwassenen in een kwetsbare situatie, waarbij Mind the Gap Leuven zal instaan voor de ondersteuning van deze jongeren.  Noodopvang Ook op vlak van noodopvang evolueerde er heel wat. Zo kocht stad Leuven vorig jaar een rijwoning aan waarin ze samen met het CAW kwaliteitsvollere winteropvang kan organiseren. Daarnaast breidt de stad het aanbod aan doorgangswoningen uit in samenwerking met het OCMW, waar mensen tijdelijk terecht kunnen als ze door een noodsituatie plots geen dak meer boven hun hoofd dreigen te hebben. "We finaliseren momenteel een nieuwbouw, en met nieuwe Vlaamse middelen gaan we over tot de aankoop van een extra pand en de renovatie van het huidige patrimonium", aldus Bieke Verlinden. "Hiermee wil de stad binnenkort beschikken over een toereikender aanbod doorgangswoningen voor zowel alleenstaanden, koppels als gezinnen." Work in progress "Het actieplan is nooit 'af', maar blijft voortdurend in beweging. We blijven alert voor nieuwe uitdagingen en zien de lokale strategie als een work in progress dat voortdurend vraagt om bijschaving, verfijning en focus. We houden de vinger aan de pols door regelmatig overleg met alle betrokkenen en zullen driejaarlijks een telling organiseren", besluiten schepenen Corneillie en Verlinden.