Mobiliteitsplan Kessel-Lo zorgt voor meer fietsers en minder auto's in woonbuurten

19 Januari 2024

Mobiliteitsplan Kessel-Lo zorgt voor meer fietsers en minder auto's in woonbuurten

"De voorbije maanden hebben we de effecten van het plan in kaart gebracht. De eerste resultaten gaan duidelijk in de juiste richting. Het autoverkeer is afgenomen en het fietsverkeer toegenomen. Dit ondanks een algemene stijging van het aantal autoverplaatsingen in heel Vlaanderen sinds het einde van de coronacrisis." - David Dessers

Sinds de invoering van het mobiliteitsplan in Kessel-Lo eind augustus vorig jaar, is het autoverkeer in woonstraten significant gedaald en het fietsverkeer gestegen ten opzichte van oktober 2022. Op wijkontsluitingswegen neemt het autoverkeer nauwelijks toe, terwijl het aantal fietsers stijgt ten opzichte van oktober 2022. Dat blijkt uit tellingen uitgevoerd in oktober 2023. Het mobiliteitsplan heeft dan ook het beoogde effect. Op basis van deze eerste evaluatie zal stad Leuven de komende maanden het mobiliteitsplan nog op enkele punten bijsturen. Ook in de toekomst blijft de stad de situatie monitoren want deze eerste evaluatie kwam er nauwelijks een goede maand na de invoering van het plan.

Op 28 augustus 2023 trad het mobiliteitsplan van Kessel-Lo in werking. "Onder meer door het sluipverkeer uit de woonwijken te halen, willen we met dit plan het leven en wonen in de deelgemeente nog aangenamer maken en ervoor zorgen dat iedereen zich veilig en vlot kan verplaatsen", vertelt schepen van mobiliteit David Dessers. "De voorbije maanden hebben we de effecten van het plan in kaart gebracht. De eerste resultaten gaan duidelijk in de juiste richting. Het autoverkeer is afgenomen en het fietsverkeer toegenomen. Dit ondanks een algemene stijging van het aantal autoverplaatsingen in heel Vlaanderen sinds het einde van de coronacrisis."

Woonstraten

In woonstraten verdween één op de tien auto's (ofwel een daling van 10 % van het autoverkeer), terwijl het aantal fietsers met 7% is toegenomen ten opzichte van oktober 2022. Het aandeel fietsers in woonstraten steeg daarmee van 37% tot 42%. Het aandeel auto’s nam af van 63% tot 58%. "De trend naar minder auto's en meer fietsers in de woonstraten in Kessel-Lo is ingezet. Dat komt de leefbaarheid in vele buurten ten goede en wordt ons door verschillende bewoners bevestigd. We verwachten dat die trend zich de komende jaren zal doorzetten en verder zal manifesteren", aldus de schepen. Onder meer in de Wilselsesteenweg, Platte-Lostraat, Borstelstraat, Kerkstraat, Vrijheidsstraat en Kortrijksestraat is er een forse daling van het autoverkeer.

Wijkontsluitingswegen

"Op wijkontsluitingswegen neemt het autoverkeer nauwelijks toe (1%), terwijl het aantal fietsers stijgt met 5% ten opzichte van oktober 2022", licht Dessers toe. Ondanks een status quo van het autoverkeer is de reistijd op de Diestsesteenweg en in de Koning Albertlaan afgenomen. Dat is onder meer te danken aan het verminderde aantal afslagbewegingen. Op de Tiensesteenweg is de reistijd dan weer sterk toegenomen, te wijten aan de heraanleg van het kruispunt aan de Tiensepoort en de aanpassingen aan de verkeerslichtenregeling. De stad is in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer, de beheerder van de Tiensesteenweg en Tiensepoort, om de verkeerssituatie er te verbeteren. 

Bijsturen

In november vorig jaar stuurde de stad het plan een eerste keer bij na een eerste tussentijdse evaluatie en op basis van feedback van buurtbewoners. De stad paste de voorrangsregels op een drietal plaatsen, onder meer in de Platte Lostraat, aan zodat de verkeerssituatie er duidelijker en veiliger werd.

"We zijn nagegaan of het plan voor onverwachte ongewenste effecten heeft gezorgd en of er situaties zijn die bijsturing vereisen", gaat schepen Dessers verder. Zo blijkt uit de tellingen dat het sluipverkeer door de Liemingenstraat richting de autosnelweg is toegenomen. Daarom zal de stad na overleg met de buurt verkeersremmende maatregelen nemen in deze straat, zodat deze route minder aantrekkelijk wordt voor doorgaand verkeer. In de Elfnovemberlaan is het autoverkeer niet afgenomen en in de Jozef Pierrestraat is er een toename van het autoverkeer. Daarom komt er in de Jozef Pierrestraat een knip ter hoogte van het de Becker Remyplein. In het najaar was er in deze straat door werken in de praktijk al een tijdelijke knip met gunstige effecten tot gevolg. Gekoppeld aan deze knip zal de rijrichting op het de Becker Remyplein terug omgedraaid worden. De bewoners zullen hier tijdig over ingelicht worden.

Data

De evaluatie is gebaseerd op feedback van buurtbewoners en een grote hoeveelheid teldata. Zo heeft de stad op 28 locaties met telslangen over de weg het verkeer geteld in oktober 2022 (nulmeting) en opnieuw in oktober 2023. Ook bewoners van Kessel-Lo verzamelen dankzij Telraam veel verkeersteldata. Zo werden de resultaten van 33 Telramen meegenomen in de analyse. Daarnaast gebruikte de stad floating car data en data uit parkeerdruk- en snelheidsmetingen.

Vervolg

De tellingen werden uitgevoerd in oktober 2023, amper één maand na de invoering van het plan. "Dat is een zeer snelle evaluatie. We weten dat sommige effecten, zoals een structurele modal shift, zich pas op langere termijn manifesteren. Bovendien kunnen ook externe factoren, zoals het weer, de resultaten beïnvloeden. We zullen dan ook de komende maanden en jaren blijven evalueren en indien nodig bijsturen, maar we zijn alvast blij met de eerste positieve resultaten", besluit Dessers.