Bestuursnota OCMW-Leuven 2013-2018: sp.a, CD&V en Groen schrijven een sterk sociaal verhaal voor Leuven

21 Juni 2013

Het Leuvense OCMW  zet voor deze bestuursperiode in op een versterkte strijd tegen (kinder)armoede, op een toegankelijke dienstverlening en op participatie van de OCMW-cliënten. Ouderen worden ondersteund om ? indien ze dit wensen ? zo lang mogelijk in hun thuismilieu te kunnen blijven. Onze woonzorgcentra bieden een thuis aan zorgbehoevende senioren. sp.a, CD&V en Groen hebben in nauw overleg met de stad een bestuursnota uitgewerkt waarin deze elementen centraal staan. Erik Vanderheiden (CD&V), voorzitter OCMW: "De strijd tegen armoede is een absolute prioriteit. We zetten in op een globaal armoedebeleidsplan in samenspraak met de mensen in armoede. Ook voorzien we jaarlijks een armoedeconferentie waar alle Leuvense actoren bij betrokken worden om de vooruitgang van het armoedeplan op te volgen."

De bestuursnota werd donderdag 20 juni 2013 in de OCMW-raad besproken. Deze werd onderhandeld in de maand mei door sp.a, CD&V  en Groen. Hieronder worden enkele van deze beleidsprioriteiten verder toegelicht.

Armoedebestrijding

Het OCMW en de stad, samen met de partners uit het werkveld, gaan voor een actieve opsporing en een radicale bestrijding van de armoede, veelal ook verdoken armoede, via alle kanalen die ter beschikking staan.

Chris Bex (sp.a), plaatsvervangend voorzitter: "Geen enkel kind verdient om in armoede op te groeien, daarom zetten we prioritair in op de strijd tegen kinderarmoede. We doen dat onder andere door hun ouders sterker te maken, door activering naar werk voor wie het kan en naar (taal)opleiding en zinvolle activiteiten voor diegenen voor wie de afstand tot de arbeidsmarkt nog te groot is."

Leuven Klimaatneutraal 2030

Het OCMW steunt volop de doelstellingen van Leuven Klimaatneutraal 2030 en wil haar steentje hiervoor bijdragen. Het inperken van broeikasgassen (de directe en indirecte emissies) doet het OCMW onder meer via het uitvoeren van energie-audits, het vervangen van het wagenpark door energievriendelijke voertuigen en het organiseren van een betere afvalverwerking."

Louis Debruyne (Groen), lid van het vast bureau: "Energiebesparing is niet alleen goed voor het milieu, het is ook goed voor de portemonnee van de cliënt. Zo schakelt het OCMW de energieassistent in om cliënten van Sociale Dienst, Thuiszorg en de Lokale Dienstencentra te informeren en te ondersteunen in rationeel energiegebruik en energiebesparende maatregelen."

De mensen zo lang mogelijk in hun thuismilieu laten blijven, indien ze dat wensen

De Thuiszorg van OCMW Leuven streeft naar een laagdrempelige en integrale dienstverlening om thuiswonende senioren en zwaar zorgbehoevende inwoners zo lang mogelijk thuis te laten wonen, met behoud en stimulering van zelfredzaamheid, en met respect voor ieders eigenheid en zelfbeschikkingsrecht.

Een kwaliteitsvolle residentiële zorg (woonzorgcentra)

Naast sterke thuisdiensten is het blijvend aanbieden van hoogstaande en zeer kwaliteitsvolle dienstverlening primordiaal. De cliënt staat centraal en in de residentiële ouderenzorg en de lokale dienstencentra huldigen we de 'zorg op maat'-gedachte.

Een grotere efficiëntie van de middelen

De drie partijen kiezen voor een sterk sociaal beleid in budgettair moeilijke tijden. Pieter Vandenbroucke (sp.a), lid van het vast bureau: "Met het OCMW kiezen we voor een verregaande samenwerking met de administratieve en logistieke diensten van stad. Meer efficiëntie zorgt voor een lagere factuur en zo kunnen we ons sociaal beleid nog versterken ondanks de crisis waar ook vele Leuvenaars hard door getroffen worden."

Ook de oprichting van een Zorgbedrijf past binnen het streven naar een efficiënte en zuinige overheid. De drie partijen willen de kwaliteitsvolle dienstverlening in de Woonzorgcentra en de Thuisdiensten op lange termijn garanderen."

 

Erik Vanderheiden (voorzitter OCMW Leuven), Chris Bex (plaatsvervangend voorzitter), Pieter Vandenbroucke (lid vast bureau), Louis Debruyne (lid vast bureau)